European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji

Details
Code ZP-CMT
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Psychology
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 1 rok
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 09:00 – 15.02.2021 09:00)

Studia mają charakter doskonalący.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady, warsztaty, zajęcia projektowe) prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni eksperci w zakresie różnych form pracy coachingowej, projektowej i tutorskiej.

Cele studiów i efekty kształcenia:

Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować warsztat dydaktyczny oraz wychowawczy służący integralnemu rozwojowi uczniów i wypracowaniu oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki ich rozwoju naukowego, osobistego oraz społecznego.  Studia poprzez zaznajomienie odbiorców z innowacyjnymi technikami nauczania i wspierania rozwoju dają możliwość wypracowania osobistej wizji nauczania opartej dodatkowo o wykorzystanie mocnych stron nauczyciela-wychowawcy. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki dydaktycznej i wychowawczej poznane modele, techniki i narzędzia coachingowe, projektowe oraz tutorskie.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.


Najważniejsze cele szczegółowe studium:
•    Poznanie naukowych podstaw coachingu, myślenia projektowego oraz tutoringu w tym psychologicznych i filozoficznych podstaw coachingu i rozwoju kreatywności
•    Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej, projektowej oraz tutorskiej, w tym:
- zaznajomienie z innowacyjnymi technikami tworzenia rozwiązań będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i aspiracje wybranej społeczności (współpracowników, rodziców) lub grupy uczniów;
- przećwiczenie praktycznych technik pracy z krótko- i długoterminowymi celami ucznia;
- wypracowanie umiejętności definiowania i wyłaniania kluczowych, dla rozwoju przyszłej kariery ucznia, zestawu  kompetencji;
- poznanie nowych sposobów komunikacji z partnerami nauczyciela, nawiązywania współpracy z grupą i tworzenia zasad pracy i współpracy;
- przećwiczenie budowania indywidualnych strategii motywacyjnych dla uczniów;
- kształtowanie umiejętności posługiwania się „kluczem do satysfakcji zawodowej” oraz „kluczem do relacji”.
•    Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych, projektowych i tutorskich niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki dydaktycznej i wychowawczej

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Wioletta Dziarnowska

e-mail:  wdziarnowska@aps.edu.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry - studium realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, zaplanowanych średnio co  3/4 - tygodnie).

Czesne: 1800 zł za semestr

 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru) i realizacja wymogów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów, pozytywne zaliczenie przygotowanego i zaprezentowanego projektu scenariusza lekcji, warsztatu lub spotkania ze współpracownikami lub rodzicami uczniów.

 

Charakterystyka studiów:

Uwagi o realizacji: Plan studiów obejmuje 168 godzin. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w blokach tematycznych: 

1) blok teoretyczny – zaznajomienie się z podstawami naukowymi praktyki coachingu, myślenia projektowego i tutoringu

2) blok metodyczny – poznanie specjalności coachingu, myślenia projektowego i tutoringu

3) blok zajęć praktycznych – trening umiejętności coachingowych, projektowych i tutoringowych

 

Plan studiów:

Lp

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zajęć i liczba godzin

Semestr I

Semestr II

Forma zaliczenia

WYK

ĆW

WYK

ĆW

1.

Trening integracyjny

 

2

 

 

Z

2.

Psychologia coachingu i rozwoju kreatywności

8

 

 

 

ZO

3.

Filozoficzne podstawy coachingu i myślenia twórczego

8

 

 

 

ZO

4.

Zasoby i umiejętności nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym

2

18

 

 

ZO

5.

Przywództwo coachingowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela

5

15

 

 

E

6.

Zastosowania coachingu do komunikacji z partnerami nauczyciela

 

 

2

8

ZO

7.

Narzędzia coachingowe w rozwoju twórczego myślenia

2

18

 

 

E

8.

Tutoring w edukacji

 

 

4

12

ZO

9.

Coaching motywacyjny w pracy nauczyciela

 

 

6

14

E

10.

Praca z potencjałem ucznia w perspektywie jego kariery zawodowej

 

 

12

 

 

ZO

11.

Myślenie projektowe

2

10

 

 

ZO

12.

Moc otwartych pytań. Metody coachingowe w nauczaniu przedmiotowym

 

 

2

8

 

ZO

13.

Projekt własny

 

 

 

10

E

RAZEM

27

75

14

52

 

Wymagania wobec kandydatów:

a) ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)

b) zainteresowanie problematyką innowacyjnych metod edukacyjnych i wspierania rozwoju.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Dokumenty prosze przesyłać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.