European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

Details
Code ZP-EAP
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 28
Admission limit 35
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 21.01.2021 11:00)

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

 

Cel kształcenia

przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Kwalifikacje

Szczegółowe kwalifikacje zostaną uzupełniona po zakończeniu prac nad Rozporządzeniem w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania działań w zakresie wspierania osób ze spektrum autyzmu, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy i terapii z osobami ze spektrum autyzmu w różnych formach kształcenia.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r., rekrutację rozpoczniemy, gdy zostanie podpisane rozporządzenie o kwalifikacjach.

 

Wysokość czesnego  - 2 100,00 zł za semestr

Kierownik Studiów: dr Iwona Konieczna e-mail: ikonieczna@aps.edu.pl

 

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

 

Plan studiów:

Kod i nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

I semestr

II semestr

III semestr

 
 

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

 

Kształcenie kierunkowe (C)

 

C.5. Dydaktyka specjalna

 

Dydaktyka specjalna

30

EGZ.

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

C.6. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

30

EGZ.

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

C.7 Praktyki zawodowe

 

Praktyka asystencka

30

ZAL

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka asystencka

30

ZAL

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (E.A.)

 

E. 1A. Przygotowanie merytoryczne

 

Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10

EGZ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologiczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

20

EGZ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medyczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10

EGZ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10

EGZ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

10

ZAL - OCENA

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody terapii  niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

15

ZAL - OCENA

10

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Metody terapii  dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

15

ZAL - OCENA

10

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Metody wspomagające terapię i edukacje osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

20

ZAL - OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Psychospołeczna sytuacja dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin

 

20

ZAL - OCENA

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

20

ZAL - OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Wybrane metody i techniki terapii zachowań trudnych

20

ZAL - OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

20

ZAL - OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

35

EGZ

 

 

 

15

20

 

 

 

 

 

Współpraca z rodziną uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

15

ZAL

 

 

 

10

5

 

 

 

 

 

Razem

240

 

70

10

0

35

125

0

0

0

0

 

80

160

0

 

240

 

E.2A. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne

 

Konstruowanie  programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

15

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu -1

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu -2 (uczeń ze współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu -1

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu -2 (uczeń ze współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)

20

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Metodyka wspieranie  osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dorosłym życiu

15

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Razem

150

 

0

0

0

0

0

0

0

150

0

 

150

 

E.3A. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna

40

ZAL

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna

40

ZAL

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna

40

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

Razem

120

 

0

0

0

0

0

80

0

0

40

 

0

80

40

 

120

 
                           

 

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
  • 1 zdjęcie.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

·         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

·         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Dokumenty przesyłać pocztą na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.