European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

Details
Code ZP-ERP
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 28
Admission limit 35
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 21.01.2021 11:00)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

 

Cel kształcenia

Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia integracyjnego, ogólnodostępnego i specjalnego.

 

Podstawy prawne kwalifikacji

Szczegółowe kwalifikacje zostaną opisane po zmianie rozporządzeniu w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego. Zna podstawowe koncepcje rehabilitacji, edukacji, terapii osób uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szczególności: rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: z niepełnosprawnością intelektualną.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r., rekrutację rozpoczniemy, gdy zostanie podpisane rozporządzenie o kwalifikacjach.

 

Wysokość czesnego  - 2 100,00 zł za semestr

Kierownik Studiów: dr Katarzyna Smolińska (e-mail: ksmolinska@aps.edu.pl)

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

 

PLAN STUDIÓW:

Kod i nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

I semestr

II semestr

III semestr

 

 

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

Kształcenie kierunkowe (60h; 8ECTS; 60 h praktyk;4ECTS)

C.5. Dydaktyka specjalna

Dydaktyka specjalna

EGZ.

15

15

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

C.6. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

EZG

15

15

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

C.7 Praktyki zawodowe

Praktyka asystencka 1 w przedszkolach ogólnodostępnych lub integracyjnych

ZAL

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Praktyka asystencka 2 w szkołach: ogólnodostępnych lub integracyjnych

ZAL

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM moduł Kształcenia kierunkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 1. Przygotowanie merytoryczne (240h; 20ECTS)

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

ZAL

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

15

50

 

 

 

 

 

 

 

 Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL

10

15

 

 

 

 

 

 

 

Specjalne potrzeby uczniów

ZAL-OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL-OCENA

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

 

 

 

15

15

 

 

 

 

Metody edukacyjno-terapeutyczne w pracy

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL-OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

ZAL-OCENA

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Wybrane metody terapii zachowań problemowych

ZAL

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji integracyjnej i włączającej

ZAL

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Razem

 

60

50

 

15

125

 

 

 

 

 

 

110

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne (150h, 12ECTS)

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

EZG

 

 

 

 

25

 

 

40

 

Edukacja uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

EZG

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Rewalidacja indywidualna

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Wspierania rozwoju uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Razem

 

 

 

 

 

25

 

 

125

 

 

 

 

 

 

25

 

 

125

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

E.3. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (40 godz.)

ZAL

 

 

 

 

 

40

 

 

 

Praktyka asystencko - pedagogiczna w szkole podstawowej specjalnej lub ogólnodostępnej lub integracyjnej

(40 godz.)

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

(20 godzin)

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkole podstawowej lub przysposabiającej dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (20 godzin)

 

ZAL

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Razem

 

 

 

 

 

 

40

 

 

80

 

 

 

 

 

40

 

 

80

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
  • 1 zdjęcie.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

·         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

·         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

Dokumenty przesyłać pocztą na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.