European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Terapia pedagogiczna

Details
Code ZP-TPE
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 27
Admission limit 50
Duration 3 semestry
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 2 (19.10.2020 11:00 – 28.02.2021 11:00)

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 30.09.2020 23:59)

Terapia pedagogiczna

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Agnieszka Dłużniewska   e-mail: adluzniewska@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych - 3 semestry

Wysokość czesnego za jeden semestr - 1950zł na edycji 6

 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i przesłanie  kompletu dokumentów {podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu, gdy zaczną się zajęcia stacjonarnie) i 1 zdjęcie}  pocztą tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem "studia"podyplomowe".

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność przyjęcia  dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów POdyplomowych i Kursów.

 

Kwalifikacje i możliwości zatrudnienia absolwentów

 

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:

 

1. nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz

 

2. nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia

 

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 

  • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój.

 

Ponadto absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia:

 

  •   zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
  •  zajęć rozwijających umiejętności społeczne

 

Podstawy prawne kwalifikacji

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  1 sierpnia 2017r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz .U. z 2017 r., poz. 1575)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(DZ. U. z 2017 r., poz.159)

 

Wymagania wstępne:

Ukończone: 1) studia magisterskie w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub 2) studia magisterskie przygotowujące do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć  oraz obowiązkowo przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

 

Warunki studiowania: 
Zajęcia odbywać się będą w trakcie dwudniowych (sobota-niedziela) lub trzydniowych zjazdów (piątek od godz. 15.00, sobota-niedziela) organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40.

 

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz specjaliści wiodących ośrodków spoza Akademii.

 

Praktyki i warunki ukończenia studiów:

1.  Planowane są hospitacje w placówkach prowadzących zajęcia specjalistyczne w niewielkich grupach (5 godz.).

2. Praktyki indywidualne (180 godz.) odbywać się będą w placówkach oświatowych (szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) prowadzących działalność z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Istnieje możliwość odbycia praktyki w miejscu zamieszkania.

3.  Studia kończą się  realizacją projektu badawczego i przedstawieniem jego rezultatów podczas egzaminu końcowego.

 

  Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

I. TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej

1002

10

EGZ

1

10

 

 

 

 

 

Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

1002

5

EGZ

1

5

 

 

 

 

 

Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze SPED

1002

15

EGZ

2

15

 

 

 

 

 

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

1002

25

EGZ

2

 

 

25

 

 

 

Działania profilaktyczne w terapii pedagogicznej

1002

10

ZO

2

 

 

 

 

 

10

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

1002

20

ZO

2

 

 

 

20

 

 

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

1002

30

ZO

3

 

 

 

30

 

 

Rozwijanie  umiejętności poznawczych i techniki efektywnego uczenia się

1002

15

ZO

2

 

 

5

10

 

 

Współpraca z rodziną dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1002

15

ZO

1

 

 

 

 

15

 

Warsztat terapeuty pedagogicznego

1002

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Warsztaty umiejętności społecznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

1002

20

ZO

2

 

 

 

 

 

20

Diagnoza umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

1002

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Terapia trudności wychowawczych

1002

10

ZO

2

 

 

 

 

 

10

Problemy młodzieży i osób dorosłych z dysleksją

1002

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Obserwacja w pracy terapeuty pedagogicznego

1002

10

ZO

1

 

10

 

 

 

 

Przygotowanie ucznia do nauki czytania i pisania

1002

20

ZO

2

 

20

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

1002

20

ZO

2

 

20

 

 

 

 

Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania(szkoła i poradnia)

1002

25

ZO

3

10

15

 

 

 

 

Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (szkoła i poradnia)

1002

25

ZO

3

 

25

 

 

 

 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

1002

50

ZO

5

 

 

10

40

 

 

Zajęcia specjalistyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej

1002

5

ZAL

1

 

 

 

 

 

5

Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.1 (moduł z zakresu  diagnostyki i dydaktyki specjalnej)

1002

20

ZAL

2

 

20

 

 

 

 

Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.2 (moduł z zakresu  diagnostyki i dydaktyki specjalnej)

1002

20

ZAL

2

 

 

 

20

 

 

Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.3 (moduł z zakresu diagnostyki i dydaktyki specjalnej)

1002

20

 ZO

2

 

 

 

 

 

20

III. PRAKTYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka asystencka (40-przedszkole/szkoła, 20- poradnia)

1002

60

ZAL

4

 

60

 

 

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna (30-szkoła, 30- poradnia/szkoła)

1002

60

ZAL

3

 

 

 

60

 

 

Praktyka pedagogiczna  (30-szkoła, 30- poradnia/szkoła)

1002

60

ZAL

3

 

 

 

 

 

60

IV. SEMINARIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium

1002

30

ZAL

10

5

5

 

 

 

20

w semestrze:

 

 

 

66

45

175

40

180

15

175

RAZEM

 

450

 

 

220

 

220

 

190

 

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

 

630

 

 

630

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

·         - podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,

·         - kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (oryginal do wglądu), jeżeli dyplom wyraźnie nie wskazuje na posiadanie przygotowania pedagogicznego, kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu kursu nadającego kwalifikacje,

-       - 1 podpisana, aktualna fotografia.

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.