• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Edukacja integracyjna i włączająca

Details
Code ZP-EIW
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 30
Duration 1,5 roku
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

Kierownik studiów: dr Magda Lejzerowicz (mlejzerowicz@aps.edu.pl)

Czas trwania studiów: trzy semestry - październik 2022 - marzec 2024

Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., Poz. 1575 z późn. zm).

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

  • przedszkolach integracyjnych;
  • szkołach integracyjnych;
  • klasach integracyjnych
  • klasach ogólnodostępnych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia integracyjnego/włączającego. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w edukacji integracyjnej i włączającej, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami wzroku, zaburzeniami słuchu, z niepełnosprawnoscią ruchową i chorobą przewlekłą, w tym z chorobą psychiczną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uczniem niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami zachowania i emocji, z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Wymagania wstępne:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) posiadających przygotowanie pedagogiczne

 

Oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022, soby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie i zdanie egzaminu końcowego.

     

      Wysokość czesnego: 2000 zł za jeden semestr

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli dyplom jednoznacznie nie wskazuje na ich uzyskanie,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa