• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów

Details
Code ZP-PPP
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 30
Duration 1,5 roku
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

 Kierownik Studiów: dr Marlena Grzelak-Klus (e-mail: lenag@aps.edu.pl)

 Cel kształcenia:

 wykształcenie kompetentnych, twórczych i zaangażowanych psychologów działających w szkole i jej środowisku.

 Nabywane kwalifikacje:

 Przygotowanie pedagogiczne od wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

 Podstawy prawne kwalifikacji:

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

zatrudnienie na stanowisku nauczyciela psychologa w systemie edukacji

 

Absolwent studiów posiada wiedzę psycho-pedagogiczną, z zakresu dydaktyki i  szczegółowej metodyki przygotowującą do  kompleksowej realizacji zadań szkoły. Umiejętnie komunikuje się  z uczestnikami działań wychowawczych. Jest zdolny do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego. Ma właściwie ukształtowane postawy etyczne i prospołeczne.

 

Absolwent nabywa i uzupełnia kompetencje w zakresie: dydaktycznym – wyrażającym się w umiejętności optymalizacji prowadzonego procesu kształcenia; wychowawczym i społecznym – związanym z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczestników zajęć oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich; kreatywnym – wyrażającym się zdolnością do samokształcenia, innowacyjnością i niestandardowością działań w powiązaniu ze zdolnościami adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością; prakseologicznym – wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych; komunikatywnym – wyrażającym się skutecznością zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych oraz umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w prowadzeniu zajęć.

 

Absolwent studiów przygotowywany jest ponadto do:

 

  • współpracy z uczestnikami zajęć, ich środowiskiem rodzinnym oraz szerszym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
  • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres prowadzonych zajęć;
  • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania jego doskonalenia we współpracy z innymi pracownikami oświaty;
  • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświatowego.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Wysokość czesnego - 1 520,00 zł za semestr

 

Wymagania wstępne:

wykształcenie wyższe psychologiczne

 

Oczekiwane kompetencje kandydata:

kierunkowe zgodne z kierunkiem studiów

 

PLAN STUDIÓW:

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk

ćw.

wyk

ćw.

wyk

ćw.

Podstawy wiedzy o wychowaniu i nauczaniu w szkole

30

E

15

15

 

 

 

 

Emisja głosu z elementami kultury języka

15

Z

 

15

 

 

 

 

Organizowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego.

15

Z

 

15

 

 

 

 

Prawne podstawy edukacji

10

Z

10

 

 

 

 

 

Pedagogika szkolna i przedszkolna

25

ZO

 

 

10

15

 

 

Psychodydaktyka

20

E

 

 

10

10

 

 

Kierowanie klasą szkolną

10

ZO

10

 

 

 

 

 

Innowacyjne i alternatywne metody pracy szkoły

10

Z

 

 

 

10

 

 

Studium przypadku -seminarium-1

5

Z

 

 

 

5

 

 

Studium przypadku -seminarium-2

5

Z

 

 

 

 

 

5

Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

10

ZO

 

 

 

 

10

 

Metodyka oddziaływań psychowychowawczych

25

ZO

 

 

 

 

10

15

Metody diagnozy i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

20

ZO

 

 

10

10

 

 

Praca z grupą szkolną

10

Z

 

10

 

 

 

 

Metodyka pracy psychologa w placówkach edukacyjnych

30

ZO

 

 

 

 

10

20

Etyka w pracy nauczyciela

10

ZO

 

 

 

10

 

 

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

10

Z

 

 

 

10

 

 

Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

15

Z

 

 

 

 

5

10

Wykorzystanie technik cyfrowych w pracy nauczyciela

10

Z

 

10

 

 

 

 

Praktyka pedagogiczna asystencka

40

Z

 

40

 

 

 

 

Praktyka pedagogiczno-dydaktyczna

40

Z

 

 

 

40

 

 

Praktyka zawodowa

40

Z

 

 

 

 

 

40

 

 

 

35

105

30

110

35

90

RAZEM

 405

 

140

140

125

ŁĄCZNIE

 

 

405

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa