• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

Details
Code ZP-PZD
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 28
Duration rok
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

Kierownik studiów podyplomowych: dr Beata Rola e-mail: brola@aps.edu.pl

Cele studiów:

Pogłębienie wiedzy o wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz poszerzenie umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z trudnymi zachowania. W programie studiów zostanie wykorzystana najnowsza wiedza i doświadczenie w zakresie:

  • oceny rozwoju dziecka;
  • rozpoznawania zachowań sprawiających trudności wychowawcze;
  • znajomości podstawowych zaburzeń w obszarze funkcjonowania emocjonalno- społecznego;
  • prowadzenia zajęć mających na celu eliminowanie niepożądanych zachowań oraz rozwój kompetencji sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu;
  • współpracy z rodziną w obszarze wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów.

 

W zmieniającym się świecie coraz częściej spotykamy się z dziećmi, których zachowania odbiegają od przyjętych norm. Zaobserwować można trudności w zakresie przestrzegania zasad, manier postaw, brak poczucie własnej wartości, empatii, umiejętności utrzymywania zdrowych granic czy też ogólnej niedojrzałości emocjonalnej. Zaniechanie pracy wychowawczej w tym zakresie blokuje wiele sfer rozwoju dziecka i znacząco obniża jakość jego funkcjonowania. Interwencje nie są jednak łatwe. Często opiekunowie i wychowawcy zastanawiają się, czy opisywane trudności mieszczą się w granicach normy, czy też są sygnałem o początkach rozwoju zaburzeń zachowania. Dlatego w pierwszej kolejności studia nastawione są na wnikliwe zrozumienie mechanizmów rozwojowych i analizę poszczególnych symptomów trudnych zachowań, a następnie rozwijają kompetencje wychowawcze, które pozwolą na skuteczną pracę terapeutyczną oraz działania profilaktyczne. Wiedza zdobyta podczas studiów stanowić będzie podstawę do samodzielnego planowania i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich  metod i technik w pracy wychowawczej zarówno w środowisku instytucjonalnym, jak i rodzinnym.

 

Charakterystyka studiów:  

Oferujemy 150 godzin wykładów i ćwiczeń.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

         ·         Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci

- Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- Środowiskowe uwarunkowania zachowań sprawiających trudności wychowawcze.

·      Charakterystyka zachowań sprawiających trudności wychowawcze i opis działań naprawczych

- Przejawy niedojrzałości emocjonalno -społecznej u dzieci.

- Objawy i symptomy zachowań nerwicowych u dzieci.

- Obojętność uczuciowa i zahamowania emocjonalne u dzieci.

- Funkcjonowanie dzieci w sytuacjach zadaniowych.

- Nadpobudliwość i agresja u dzieci.

·      Budowanie strategii korygującej – metody i technik pracy wychowawczej

  - Umiejętności wychowawcze opiekunów i nauczycieli w pracy z dzieckiem.

  - Praca z rodziną – budowanie środowiska wspierającego.

  - Praca z grupą rówieśniczą i prowadzenie zajęć terapeutycznych.

  - Psychokorekcja zaburzeń zachowania – wybrane koncepcje.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych.

·     

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r., pod warunkiem zebrania się grupy; osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Bloki tematyczne kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Średnia wyników z egzaminu i zaliczenia z oceną stanowi ocenę końcową studiów (student nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

 

Wysokość czesnego: 1800,00 zł za jeden semestr

Studia prowadzone w ramach zjazdów w soboty oraz niedziele (jeden zjazd w miesiącu), według dat określonych w planie studiów.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa