European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Art Education Through Fine Arts (full-time studies)

Details
Code DZ-EP-1
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Art Education Through Fine Arts
Form of studies Stacjonarne
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years
Required documents
 • Wykształcenie średnie
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.07.2020 12:00 – 20.08.2020 23:59)

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata po III roku studiów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia to trzyletnie stacjonarne studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z zajęciami z zakresu pedagogiki i psychologii jest wykształcenie wrażliwych i twórczych osób dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań artystycznych oraz umiejętności związanych z przyszłą pracą nauczyciela. Program umożliwia spersonalizowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wybór jednego z dwóch modułów (media cyfrowe, lub arteterapia). Studia przygotowują do niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie znajomości sztuk pięknych. Absolwent posiada kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka; uzyskuje uprawnienia do bycia nauczycielem plastyki w szkole podstawowej; jest również przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też w drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.

Studia oferują możliwość studiowania w ramach Specjalności Artystycznej:

Program specjalności umożliwia rozwój osobistych uzdolnień i predyspozycji artystycznych (uprawnienia artysty-plastyka), łącząc kompetencje w zakresie plastyki z uzyskaniem kompetencjami pedagogicznych (uprawnienia nauczycielskie). Zapewnia wszechstronne poznanie i opanowanie klasycznych (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba) i współczesnych (fotografia, film, grafika komputerowa) mediów sztuk wizualnych. Program umożliwia spersonalizowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wybór jednego z dwóch modułów.
Moduł Media Cyfrowe przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem umiejętności posługiwania się mediami cyfrowymi (grafika i animacja komputerowa, film cyfrowy, wideoart, druk 3D itp.). W połączeniu z zajęciami z grafiki wydawniczej i projektowania graficznego zapewnia przygotowanie do pracy w wolnych zawodach artystycznych (np. grafik komputerowy czy fotograf dla agencji reklamowych).
Moduł Arteterapia umożliwia poszerzenie i wzbogacenie kompetencji pedagogicznych o znajomość technik arteterapii w stymulowania pracy uczniów; w połączeniu z warsztatami z umiejętności interpersonalnych uczy profesjonalnej pracy z grupą oraz daje narzędzia rozwiązywania sytuacji konfliktowych i obniżania poziomu stresu. Rozbudowuje możliwości pracy zawodowej o bycie artterapeutą w instytucjach opieki psychiatrycznej, jak też świadczenie usług w zakresie zajęć arteterapeutycznych.


Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

Etap I: Autoprezentacja kandydata

W skład autoprezentacji wchodzą, składane w formie elektornicznej przez system IRK: a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz b) krótka ankieta

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?; 5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?; 6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś  się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości 

1. W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą" (od 2005r.)  przeliczenie punktów odbywa się z łącznych wyników uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie bądź podstawowym bądź też rozszerzonym z następujących przedmiotów:

 • język polski;
 • język obcy;
 • jeden z grupy przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Wynik z egzaminu maturalnego pisemnego z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym jest traktowany jak wynik z matury na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik procentowy z poziomu dwujęzycznego transformuje się na wynik z poziomu rozszerzonego według wzoru:
R = 4/3 x D
gdzie:
R – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
D – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym.
Otrzymany w ten sposób wynik procentowy R nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest wyższy, to przyjmuje on wtedy wartość 100%

2. W przypadku kandydatów legitymujących się "starą maturą" (do 2004r.) przeliczenie wyników ze świadectwa dojrzałości odbywa się na podstawie ocen z części pisemnej i/lub ustnej egzaminu dojrzałości. Kandydat w formie deklaracji wskazuje cztery rożne egzaminy z przedmiotów, które powinny stać się podstawą kwalifikacji.

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena

liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

3. W przypadku kandydatów legitymujących się "międzynarodową maturą" (dyplom International Baccalaureate) przeliczenie punktów odbywa się na postawie łącznych wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie bądź SL bądź HL z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego;
 • języka obcego;
 • jednego z pozostałych przedmiotów wskazanego przez kandydata spośród zdawanych na maturze.

Punkty z poszczególnych egzaminów zdawanych w ramach "międzynarodowej matury: transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom
SL HL
7 100 200
6 85 170
5 71 142
4 57 114
3 42 84
2 28 56
1 14 28

4. W przypadku kandydatów legitymujących się "europejską maturą" (dyplom European Baccalaureate) podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego;
 • języka obcego;
 • jednego z pozostałych przedmiotów wskazanego przez kandydata spośród zdawanych na maturze.

Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów EB Odpowiednik wyniku dla „nowej matury”
9,00 – 10,00 100 %
8,00 – 8,95 90 %
7,00 – 7,95 75 %
6,00 – 6,95 60 %
5,00 – 5,95 45 %
4,00 – 4,95 30 %

Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB)  na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła:

Przedmiot Liczba godzin Poziom
język polski (ojczysty) 4+3 Rozszerzony
języki obce   3+3 Dwujęzyczny
3 przez 7 lat Rozszerzony
4 przez 5 lat Rozszerzony
pozostałe przedmioty  5+3 Zaawansowany
od 4 do 5 Rozszerzony

5. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną przeliczenie wyniku ze świadectwa dojrzałości odbywa się indywidualnie na podstawie średniego wyniku ze wszystkich egzaminów zdawanych w ramach matury zagranicznej. Kandydatów posiadających maturę zagraniczną prosimy o kontakt z naszym biurem rekrutacji pod adresem: rekrutacja@aps.edu.pl

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata we wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego:

wynik końcowy (max. 1400 punktów) = etap I (max. 600 punktów) + etap II (max. 800 punktów)