European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Details
Code ZU-PE-KO-PW
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów.

Opis specjalności:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - (kontynuacja - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej): specjalność przygotowująca do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gwarantuje poszerzone przygotowanie do wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposażenie w wiadomości i umiejętności pogłębiające przygotowanie do organizowania działalności pedagogicznej w formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach początkowych szkoły podstawowej. Absolwenci z łatwością odnajdą się w różnych placówkach oświatowych jako kompetentni nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy lub opiekunowie dziecięcy. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy pedagogicznej, a zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy nauczyciele akademiccy i praktycy wykorzystujący nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju studentów. Absolwenci naszej specjalności wyróżniają się poziomem wiedzy i umiejętności, i są wysoko cenieni na rynku pracy.


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

UWAGA - W związku z powyższym wymogiem, prosimy po dokonaniu zapisu na studia (przycisk "ZAPISZ SIĘ") o wypełnienie deklaracji potwierdzającej posiadanie ww. uprawnień. Ścieżka do deklaracji:  "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" -> "DODATKOWE INFORMACJE". Brak wypełnienia deklaracji skutkuje brakiem kwalifikacji na studia (wynik rekrutacyjny zero punktów).

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
gdzie: 
W – suma wyników (max 5 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.