Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika kultury i media cyfrowe

Szczegóły
Kod DU-PE-N-PKC
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów.

Opis specjalności:

Pedagogika kultury i media cyfrowe - specjalność przeznaczona jest dla studentów pragnących w ramach pracy zawodowej połączyć zainteresowania kulturalne z umiejętnością podejmowania działań twórczych i promocyjnych oraz wykorzystywać w tych działaniach media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne. Program kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie do refleksyjnego kreowania wydarzeń kulturalnych i społecznych, a także działań edukacyjnych  z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i mediów społecznościowych. Absolwent specjalności, dzięki integracji kompetencji pedagogicznych i kulturoznawczych z warsztatem twórcy materiałów multimedialnych, może podejmować pracę w instytucjach kultury (domy kultury, młodzieżowe domy kultury, muzea, galerie sztuki) i pozaszkolnych ośrodkach prowadzących działalność edukacyjną (jako pedagog medialny, metodyk multimedialny, specjalista ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych). Na rynku pracy jest również atrakcyjny dla sektora medialnego (działy reklamy, działy kulturalne portali informacyjnych, media społecznościowe, dziennikarstwo internetowe etc.) oraz komercyjnego (firmy szkoleniowe, branża PR, społeczna odpowiedzialność biznesu).


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr
gdzie:
W – suma wyników (max 5 punktów), 
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.