European Union

Admission Doctoral School 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Doctoral School

Details
Code DD-SD
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Fields of studies Education, Psychology, Sociology
Form of studies Stacjonarne
Level of education Third level
Educational profile academic
Language(s) of instruction English, Polish
Minimum number of students 1
Admission limit 10
Duration 3
Recruitment committee address ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, szkoladoktorska@aps.edu.pl
Office opening hours szkoladoktorska@aps.edu.pl
WWW address http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-doktorska
Required documents
 • Dyplom magistra lub równoważny
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2020 00:00 – 30.06.2020 23:59)

The APS Doctoral School is a new initiative to which we invite people planning a research and academic career.

We wanted to create an environment where creativity is combined with professionalism. From the very beginning, doctoral students will be involved in creating research projects and engaged in scientific cooperation at the national and international level.

Thanks to a research grant offered from the beginning of studies, doctoral students will be able to focus on the development of their scientific interests.

The goal of the Doctoral School is to support the scientific and personal development of doctoral students, including their general abilities and competencies, thereby enabling them to conduct advanced scientific research independently. The direct outcome of education at the Doctoral School will be a doctoral dissertation that presents the results of individual research carried out under the supervision of an academic advisor or advisors.

The education program of the APS Doctoral School is interdisciplinary - its design allows for the parallel exploration of both theory and empirical research in the fields of psychology, pedagogy and sociological sciences.

MODULE I. CONTEMPORARY TRENDS IN SOCIAL SCIENCES

MODULE II. PREPARATION FOR conducting SCIENTIFIC RESEARCH

MODULE III. WORK ON A SCIENTIFIC ACHIEVEMENT / Working to successfully completing scientific research

MODULE IV. ACADEMIC TEACHIN


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kadydaci posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich którzy uzyskali zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad przgotowaniem rozprawy doktorskiej. W procesie rekrutacji punkty będą przyznawane za: średnią ocen ze studiów, ocenę autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady przyznawania punktów:

 1. średnia ocen: nie więcej niz 4 punkty wg zasdy:
  2,01-3,00 - 1 pkt
  3,01-4,00 - 2 pkt
  4,01-4,50 - 3 pkt
  4,51-5,00 - 4 pkt
 2. ocena autorskiego projektu badawczego wg kryteriów:
  a) poziom naukowy projektu i jego poprawności metodologicznej –nie więcej niż 18 pkt;
  b) ocena nowatorstwa projektu –nie więcej niż 8pkt;
  c) wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej - nie więcej niż 5 pkt;
  d) ocena możliwości realizacji projektu według wskazanych założeń –nie więcej niż 5 pkt;
  -przy czym łączna liczba punktów przyznanych za ocenę autorskiego projektu badawczego nie może być większa niż 36
 3. osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów:
  a) artykuły  opublikowane  lub  przyjęte  do  druku  w  czasopismach  recenzowanych, umieszczonych na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy indeksie powyżej 100 punktów po 3 punkty za każdy, przy indeksie poniżej 100 punktów po 2 punkt za każdy, przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt, 
  b) monografie (3 pkt) lub redakcja monografii (2 pkt) (wliczając  rozdziały w monografiach za 200-300 punktów), przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt,
  c) nagrody  zdobyte  na  ogólnopolskich  lub  międzynarodowych  konferencjach studenckich  towarzystw  naukowych  lub  innych  towarzystw  naukowych,  nagrody rektora dla najlepszych studentów i absolwentów, nagrody ministra –po 1 pkt, przy czym łącznie nie więcej niż 3 pkt, 
  d) kierowanie  projektami  badawczymi  finansowanymi  ze  środków  uczelni macierzystych lub zewnętrznych (min. takich jak: NCN, NCBiR, MNiSW) lub bycie wykonawcą  projektów  badawczych  finansowanych  ze  środków  uczelni macierzystych lub zewnętrznych –za  kierowanie  po3 pkt, za  wykonanie  po 1 pkt,-przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt,
  e) aktywny  (poster,  wystąpienie) udział  w  konferencjach  naukowych potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym udział –nie więcej niż 3 pkt, –przy czym łączna liczba punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe nie może być większa niż 24 pkt.
 4. rozmowa kwalifikacyjna, zakres rozmowy obejmować  będzie  dotychczasowe  doświadczenia  naukowo-badawcze  kandydata,  prezentację  przez  kandydata  złożonego  w  toku  rekrutacji projektu badawczego, dyskusję na temat projektu badawczego (jego założeń oraz realizacji) oraz planów naukowych–nie więcej niż 12 pkt, przy czym uzyskanie  co najmniej 6 pkt stanowi ocenę pozytywną. Część rozmowy kwalifikacyjnej dotycząca streszczenia projektu prowadzona będzie w  języku  angielskim,  równocześnie  będzie  ona  więc  stanowić  formę  egzaminu kompetencji  językowych  kandydatów  na  studia –nie więcej niż 4 pkt, przy czym uzyskanie co najmniej 2 pkt stanowi ocenę pozytywną-przy czym łączna liczba punktów przyznanych za wynik rozmowy kwalifikacyjnej nie może być  większa niż  16.  Pozytywny  wynik  rozmowy  kwalifikacyjnej oznacza  uzyskanie ocen pozytywnych z obu części rozmowy.

Łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być większa niż 80.
Przy równoważnej ilości  punktów rekrutacyjnych, o  wyborze  kandydata decydować  będzie  w  pierwszej kolejności wyżej oceniony projekt badawczy, a następnie wyżej oceniane publikacje, a następnie decyzja Kierownika Szkoły Doktorskiej.