European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Details
Code ZP-AET
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Art Education Through Fine Arts
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 50
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 19.10.2020 15:00)

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Studia doskonalące. 

Kierownik studiów: dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota (e-mail: plaskota@aps.edu.pl)

Planowany czas trwania 01.10.2020 - 31.03.2022

3 semestry

Cel kształcenia

Poszerzanie wiedzy  w zakresie ARTETERAPII i jej zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię i wspieranie rozwoju podmiotowego. 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, medyczne

Sylwetka absolwenta:

Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w podejściu multimodalnym. Nabywa umiejętność prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.

Wymagania wobec kandydata:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) na studiach artystycznych, humanistycznych lub medycznych - a więc z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych studiów); ważne jest posiadanie zainteresowań artystycznych

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kreatywność, odpowiedzialność, empatia, zdolność integracji z grupą  oraz zdolność współdziałania i współpracy.

 

Koszt studiów - 4800 zł (1600 za jeden semestr).

 

Planowany termin uruchomienia studiów: I zjazd 23-24-25 października 2020 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

Plan studiów:

 Pełna nazwa przedmiotu

 

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Komunikacja interpersonalna

18

ZAL

4

 

18

 

 

 

 

Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji

23

ZAL

6

10

13

 

 

 

 

Wiedza o środkach wyrazu artystycznego

23

ZAL-OCENA

4

10

13

 

 

 

 

Pracownia artystyczna

22

ZAL

4

 

22

 

 

 

 

Trening twórczości

23

ZAL

4

5

18

 

 

 

 

Warsztaty twórcze w edukacji

21

ZAL-OCENA

5

 

 

5

16

 

 

Wybrane techniki arteterapii

25

ZAL

2

 

 

5

18

 

2

Książka artystyczna

15

ZAL

5

 

 

5

10

 

 

Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi

29

ZAL

4

 

 

10

19

 

 

Arteterapia w pracy z dziećmi

20

ZAL

5

 

 

 

 

5

15

Muzyka i ruch w arteterapii

15

ZAL

5

 

 

 

 

 

15

Techniki terapii tańcem i ruchem

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

Drama

11

ZAL

11

 

 

 

 

 

11

Multimedia w edukacji i arteterapii

10

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

 

10

Arteterapia w psychiatrii klinicznej

15

EGZ

4

 

 

 

 

5

10

Elementy arteterapii w ujęciu klinicznym

15

ZAL

8

 

 

 

 

5

10

Terapia pedagogiczna

15

ZAL-OCENA

7

 

 

 

 

 

15

Psychorysunek

10

ZAL

5

 

 

 

 

 

10

Socjoterapia

20

ZAL

4

 

 

 

 

 

20

Praktyka

14

ZAL

4

 

 

 

 

 

14

Seminarium

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 zdjęcie.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.