European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Details
Code ZP-DTD
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 40
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 2 (19.10.2020 11:00 – 28.02.2021 11:00)

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 30.09.2020 23:59)

Charakterystyka studiów

Ukończenie studiów podyplomowych zakłada:

- zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz kompetencje do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej:

- nabycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny:

- uzyskanie certyfikatu ukończenia I i II stopnia SI dającego możliwość diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydanego przez PSTiS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez APS.

Podstawą ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, które odbywają się w trakcie trwania studiów oraz odbycie praktyk (również podczas trwania studiów) w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania.

Po ukończeniu studiów

Absolwent:

- posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnegowspomagania;

- otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS;

- otrzymuje certyfikat ukończenia I i II stopnia kursu integracji sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, co stanowi integralną część świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

W ramach studiów przewidziane są dodatkowe dwa zjazdy (10-dniowy i 5-dniowy). Terminy tych zjazdów zostaną podane w październiku podczas inauguracji.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i przesłanie  kompletu dokumentów {podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu, gdy zaczną się zajęcia stacjonarnie) i 1 zdjęcie}  pocztą tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem "studia"podyplomowe".

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność przyjęcia  dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów POdyplomowych i Kursów.

 

 

Kierownik Studiów: mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin (e-mail: emlynarczyk@aps.edu.pl)

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Bloki tematyczne kończą się egzaminem lub zaliczeniem.

 

Wysokość czesnego: 3000 zł za semestr

 

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie, tj. dla:

- psychologów,

- nauczycieli,

- pedagogów specjalnych,

- rehabilitantów,

- fizjoterapeutów.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata:

- posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.