European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Details
Code ZP-EBE
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 60
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 30.09.2020 23:59)

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia kwalifikacyjne. 

Kwalifikacje

Zawód nauczyciel przysposobienia obronnego  (numer 233019 w kategorii 2330)

(Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych).

 Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Cele kształcenia

1.Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zgodnego z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;

2. Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa oraz samokształcenia w edukacji ustawicznej dotyczącej nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

3. Kształtowanie kompetencji w zakresie przygotowania i organizacji pracy zespołowej  i grupowej związanej z realizacją zadań w ramach szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa jednostkowego i społecznego.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. prof. APS Józef Bednarek (email: jbednarek@aps.edu.pl)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (18 miesięcy).

                                    

Wymagania wstępne:

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowania pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz obronnością państwa i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

Przewidywana liczba słuchaczy: 30

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2020 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych; zajęcia będą odbywały się w budynku APS przy Szczęśliwickiej 40.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów cząstkowych, zaliczeń  przedmiotów  i ćwiczeń  objętych planem studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa, prezentuje postawy humanistyczne w zakresie problematyki obronności państwa.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą działań związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • metodyki nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • metodyki pracy z grupą dziecięcą, młodzieżową oraz starszą,

-tematyki działalności organów publicznych będących elementem zarządzania kryzysowego,

-podstaw prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, obejmujących tematykę konfliktów zbrojnych,

  • warsztatu komunikacji społecznej, procedur gromadzenia i obiegu informacji, organizacji stanowisk kierowania, systemu łączności kryzysowej po zdarzeniu kryzysowym,

-planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania,

-metod ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowania do postępowania w wypadku katastrof,

-informacji o zasadach służby w formacjach mundurowych,

-zarządzania informacją,

-kierowania zespołem ludzi w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożeń cyberprzestrzeni i cyberzagrożeń,

-ratownictwa medycznego, chemicznego i ochroną przed skutkami rażenia BMR,

Absolwent studiów, jako nauczyciel przedmiotu, będzie organizował i koordynował proces kształcenia ucznia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w placówce ogólnodostępnej.

 
Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy APS, a także wykładowcy innych uczelni oraz osoby posiadające znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny, publicystyczny i wieloletnie doświadczenie zawodowe w systemie oświaty.

Czesne 1500,00 zł za semestr

 

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

wymiar godzin

Forma zal.

I sem.

II sem.

III sem.

ECTS

 

ćw.

w.

 
 

specjalność: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA NR 1

 

MODUŁ TEORETYCZNY

 

Wprowadzenie do edukacji dla bezpieczeństwa

1001

20

10

10

ZO

20

 

 

3

 

Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

1001

30

15

15

E

30

 

 

4

 

Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej

1001

15

10

5

E

15

 

 

3

 

Komunikacja w systemie obronnym państwa

1001

20

10

10

E

20

 

 

3

 

Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych

1001

12

8

4

Z

12

 

 

2

 

Ochrona ludności i Obrona Cywilna

1001

12

12

 

Z

12

 

 

2

 

Komunikacja interpersonalna

1001

15

15

 

Z

15

 

 

2

 

razem

 

124

80

44

 

124

 

 

19

 

MODUŁ KIERUNKOWY

 

Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

1001

12

8

4

ZO

 

12

 

2

 

Metody zabezpieczeń danych i informacji wrażliwych  – cyberzagrożenia

1001

15

10

5

ZO

 

15

 

3

 

Wybrane problemy diagnozy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

1001

12

12

 

ZO

 

12

 

2

 

Współczesne zagrożenia terroryzmem

1001

12

8

4

Z

 

12

 

2

 

Zagrożenia patologiami społecznymi dla bezpieczeństwa publicznego

1001

15

10

5

ZO

 

15

 

3

 

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

1001

12

12

 

Z

 

12

 

2

 

Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach oświatowo-wychowawczych

1001

15

15

 

ZO

 

15

 

2

 

razem

 

93

75

18

 

 

93

 

16

 

MODUŁ METODYCZNY

 

Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

1001

25

15

10

ZO

 

 

25

3

 

Kompetencje nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa

1001

20

10

10

ZO

 

 

20

4

 

Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie

1001

12

12

 

Z

 

 

12

2

 

Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

1001

12

12

 

Z

 

 

12

2

 

Zastosowanie mediów cyfrowych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

1001

12

12

 

ZO

 

 

12

2

 

razem

 

81

61

20

 

 

 

81

13

 

MODUŁ PRAKTYCZNY

 

Seminarium

1001

30

15

15

Z

 

 

30

6

 

Praktyki

1001

60

60

 

Z

 

 

60

6

 

razem

 

90

75

15

 

 

 

90

12

 

Razem

 

388

291

97

 

124

93

171

60

 

Razem bez praktyk

 

328

231

97

 

124

93

111

54

 

 

Wymagania wobec kandydatów:

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Dokumenty proszę pzresyłać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.