European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Details
Code ZP-ERS
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 28
Admission limit 35
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 21.01.2021 11:00)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

 

Cel kształcenia

Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia integracyjnego, ogólnodostępnego i specjalnego.

 

Podstawy prawne kwalifikacji

Szczegółowe kwalifikacje zostaną opisane po zmianie rozporządzeniu w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego. Zna podstawowe koncepcje rehabilitacji, edukacji, terapii osób uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szczególności: rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: z niepełnosprawnością intelektualną.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r., rekrutację rozpoczniemy, gdy zostanie podpisane rozporządzenie o kwalifikacjach.

Wysokość czesnego  - 2 000,00 zł za semestr

 

·    Kierownik Studiów: dr Katarzyna Smolińska e-mail: ksmolinska@aps.edu.pl

 

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

 

PLAN STUDIÓW:

Kod i nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

I semestr

II semestr

III semestr

 
 

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

 

E. 1. Przygotowanie merytoryczne (240h; 20ECTS)

 

Warsztaty rozwijające kompetencje  społeczne

ZAL

1

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

2

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologiczne aspekty  edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

2

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

2

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL

1

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

ZAL

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL-OCENA

2

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL-OCENA

1

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

EZG

2

 

 

 

15

20

 

 

 

 

 

Metody  edukacyjno-terapeutyczne w pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Wybrane metody terapii zachowań problemowych

ZAL

1

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłym życiu

ZAL

1

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

ZAL

1

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Razem

 

20

65

70

 

45

60

 

 

 

 

 

135

105

   

240

 

E.2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne (150h, 12ECTS)

 

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci w przedszkolu specjalnym

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z  umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

EZG

2

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z  lekką  niepełnosprawnością intelektualną

EZG

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Rewalidacja indywidualna

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Terapia zajęciowa

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Wspierania rozwoju uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych programów rehabilitacji i terapii

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Razem

 

12

 

 

 

 

40

 

 

110

 

 

E.3. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach wczesnego wspomagania dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną (40 godz.)

ZAL

2

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka asystencko - pedagogiczna w szkole podstawowej specjalnej lub ogólnodostępnej lub integracyjnej (40 godz.)

ZAL

2

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkole podstawowej lub przysposabiającej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (20 godzin) 

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

                                                                                                                                                   Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (20 godzin)

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Razem

 

6

 

 

40

 

 

40

 

 

40

 

40

40

40

 

120

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

·         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

·         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres: 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.