European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Logopedia

Details
Code ZP-LOG
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 40
Admission limit 68
Duration 2 lata
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 30.09.2020 23:59)

Logopedia

 

Kierownik studiów: Dr Danuta Emiluta-Rozya (e-mail: emiluta@aps.edu.pl)

kwalifikacyjne (studia nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy, nie dające przygotowania pedagogicznego)

 

Planowany czas trwania: październik 2020 - wrzesień 2022 - I zjazd 10-11 października

4 semestry

 

Cel kształcenia i kwalifikacje: zdobycie zawodu logopedy

Podyplomowe Studia Logopedii nie zapewniają przygotowania pedagogicznego

 

Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

  • placówki oświatowe: przedszkola (także specjalne), szkoły (także specjalne), poradnie psychologiczno-pedagogiczne  - pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego,  poradnie specjalistyczne
  • placówki służby zdrowia
  • resort kultury

Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii ma uprawnienia do dalszego kształcenia się w formie :

  • studiów podyplomowych w celu uzyskania specjalizacji w służbie zdrowia z neurologopedii lub surdologopedii
  • studiów podyplomowych doskonalących, np. z wczesnej interwencji logopedycznej, z emisji głosu

 

Absolwent  otrzymuje tytuł zawodowy logopedy.

Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych dla logopedii (pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych), czyli dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się (w mowie i w piśmie). Zna normy rozwoju mowy, potrafi rozpoznać dzieci z nieprawidłowościami w tym zakresie (prowadzić badania przesiewowe) oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymał  wiedzę i nabył umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej z dziećmi nie tylko z zaburzeniami wymowy, ale także w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy oraz u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie (również ze sprzężonymi zaburzeniami). Jest to także wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usprawniania osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego (dyzartrii, afazji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego (alalii/dysfazji/afazji rozwojowej/SLI), autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej) oraz obwodowego (uszkodzenia narządu słuchu, zmian w narządzie głosu, wadzie rozszczepowej). Ma umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej dzięki możliwości zrealizowania studium przypadku pod kierunkiem doświadczonych wykładowców. Podczas studiów w APS poznaje sposoby rozpoznawania dysfagii i postępowania w tych przypadkach. Absolwent przygotowany jest do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek senioralny. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, tzn. lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp.

 

Czesne za semestr: 2400 zł

Planowany termin uruchomienia studiów: nabór na październik 2020 r. zamknięty, wiosną uruchomimy nabór na X 2021, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK, a po rozmowie kwalifikacyjnej o złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść aktualny (czyli z ostatniego miesiąca) audiogram (badanie słuchu) bez opisu lekarskiego. O terminie rozmowy poinformujemy na stronie https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/admin/programme/73/edit/ (czyli tutaj w opisie studiów) oraz mailem.

 

Wymagania wstępne:

a)   posiadanie dyplomu magistra studiów humanistycznych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki) lub studiów aktorskich, dyplomu lekarza, pielęgniarki dyplomowanej, fizjoterapeuty 

b)   prawidłowe warunki tzw. twarzowo-zgryzowe,

c)   prawidłowy język, dykcja i głos,

d)   prawidłowy słuch

e)   stan wzroku umożliwiający ocenę wad anatomicznych w obrębie twarzy pacjenta.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata

a)  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

b)  poprawność językowa w mowie i w piśmie,

c)  łatwość przyswajania trudnych treści z zakresu nauk medycznych, lingwistycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

Sem. IV

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk

ćw.

Wprowadzenie do logopedii

10040000

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

 

 

Lingwistyczne podstawy logopedii

10040000

75

EGZ

9

50

 

 

25

 

 

 

 

Wprowadzenie do językoznawstwa

10040000

 

ZAL

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Semantyka

10040000

 

ZAL

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia

10040000

 

ZAL

 

12

 

 

6

 

 

 

 

Składnia

10040000

 

ZAL

 

8

 

 

5

 

 

 

 

Fonetyka i fonologia

10040000

 

ZAL

 

20

 

 

6

 

 

 

 

Elementy dialektologii

10040000

 

ZAL

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Transkrypcja

10040000

 

ZAL

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Medyczne podstawy logopedii

10040000

55

EGZ

8

55

 

 

 

 

 

 

 

Neurologia

10040000

 

ZAL

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Foniatria

10040000

 

ZAL

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Audiologia

10040000

 

ZAL

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Ortodoncja

10040000

 

ZAL

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiczne podstawy logopedii

10040000

5

ZAL

1

5

 

 

 

 

 

 

 

Elementy pedagogiki specjalnej

10040000

5

ZAL

1

5

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

10040000

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia kliniczna

10040000

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsychologia

10040000

15

ZAL

2

15

 

 

 

 

 

 

 

Psycholingwistyka

10040000

10

ZAL

1

 

 

10

 

 

 

 

 

Rozwój języka dziecka

10040000

15

EGZ

5

 

 

15

 

 

 

 

 

Profilaktyka logopedyczna

10040000

10

ZAL

1

 

 

10

 

 

 

 

 

Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja

10040000

14

ZAL

2

 

 

4

10

 

 

 

 

Kultura języka

10040000

10

ZAL

1

 

 

5

5

 

 

 

 

Dyslalia obwodowa

10040000

50

EGZ

8

 

 

25

25

 

 

 

 

Fonacja pozakrtaniowa

10040000

15

ZAL

2

 

 

5

10

 

 

 

 

Mowa dzieci z rozszczepem

10040000

10

ZAL

1

 

 

10

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

10040000

10

ZAL

1

 

 

5

5

 

 

 

 

Neurologopedia - afazja

10040000

30

EGZ

7

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Neurologopedia - dyzartria

10040000

21

EGZ

7

 

 

 

 

15

6

 

 

Dysleksja i dysgrafia

10040000

15

ZAL

2

 

 

 

 

10

5

 

 

Neurologopedia - niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

10040000

21

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Oligofrenologopedia

10040000

21

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Surdologopedia

10040000

25

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Opóźniony rozwój mowy

10040000

10

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

10

 

 

 

Zaburzenia komunikacji w ASD

10040000

20

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy

10040000

5

ZAL

1

 

 

 

 

5

 

 

 

Psychologiczny aspekt działań logopedycznych

10040000

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

10

Sprzężone zaburzenia w rozwoju dziecka

10040000

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

5

5

Balbutologopedia

10040000

18

EGZ

5

 

 

 

 

10

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego

10040000

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia rodziny

10040000

5

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

5

 

Alternatywne i wspomagające formy komunikacji (AAC)

10040000

15

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Metody badań logopedycznych

10040000

20

ZAL

3

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Diagnozowanie logopedyczne

10040000

55

ZAL-OCENA

6

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logorytmika

10040000

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

10

Dysfagia

10040000

15

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

10

5

Seminarium

10040000

5

ZAL

7

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka wprowadzająca

10040000

50

ZAL

3

 

 

 

 

 

50

 

 

Praktyka specjalistyczna

10040000

50

ZAL

3

 

 

 

 

 

 

 

50

Praktyka dyplomowa

10040000

50

ZAL

3

 

 

 

 

 

 

 

50

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.W razie przedłużającego się okresu epidemiologicznego rozważane jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej on-line. Sczegółowe informacje będa podane na stronie po 15 czerwca 2020 r. 

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia.

Dokumenty proszę pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.