European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką

Details
Code ZP-POP
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 60
Duration rok
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 30.09.2020 23:59)

Cel kształcenia

Aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego
w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką)  oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego

Poszerzone kompetencje

Kompetencje są niezbędne do prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów wprowadzających reformę systemu oświaty i pozostają istotne tak dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju szkół i placówek oświatowych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Kwalifikacje określają przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U., poz. 1597) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r., poz. 973) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U., poz. 473).

 

Absolwenci studiów będą posiadali poszerzoną wiedzę, dodatkowe umiejętności związane ze stosowaniem prawa
i kompetencje społeczne w zakresie:

      umiejętności sprawnego stosowania prawa oświatowego jako narzędzia zarządzania systemem oświaty;

      praktycznego zarządzania informacją oświatową;

      rozwiązywania problemów w oparciu o przepisy prawa oświatowego z zastosowaniem obowiązujących procedur, wykorzystaniem orzecznictwa niezbędnych do badania, planowania procesu kształcenia i wychowania, jego skuteczności i efektywności;

      podejmowania decyzji i działań przez dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i sprawujących

      nadzór pedagogiczny na rzecz rozwoju szkół (placówek);

    planowania rozwoju szkoły i placówki, również z wykorzystaniem programów, projektów i środków UE;

    współpracy przy organizacji procesu kształcenia i wychowania;

    współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

    stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;

    negocjacji i współdziałania w różnych sytuacjach oraz efektywnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów;

sprawnego korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej.

 

Kierownik studiów: Dr Michał Kwiatkowski (e-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl)

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2020 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich. Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje z zakresu zarządzania w systemie oświaty (np. studia wyższe lub studia podyplomowe,
z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli);

Pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli czynni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy rządowej
i samorządowej administracji oświatowej

Oczekiwane kompetencje kandydata

W przypadku nauczycieli – podstawowa znajomość ustaw:

o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet).

W przypadku osoby niebędącej nauczycielem podstawowa znajomość ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym

i wojewódzkim, o pracownikach samorządowych, finansach publicznych oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studioów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty:

        podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK;

        kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał dokumentu do wglądu);

        1 podpisana, aktualna fotografia.

Inne wymagane dokumenty

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i (opcjonalnie) dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji dodatkowych związanych z problematyką kształcenia

Czesne: 1 700 zł za semestr

 

Dokumenty przesyałać pocztą  na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów  mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.