European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Details
Code ZP-PST
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Psychology
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 60
Duration 1 rok
Required documents
 • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 23:59)

Studia kwalifikacyjne

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Odachowska

e-mail: eodachowska@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry

Czesne: 2500 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r, jeżeli zbierzemy grupę, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Cel kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania psychologicznych badań w zakresie psychologii transportu i nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwalifikacje:

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Podstawy prawne kwalifikacji:

art. 87 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami.

Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

Instytut Transportu Samochodowego jest nowoczesną placówka badawczo-rozwojową z bogatą tradycją, obecną praktycznie w każdej dziedzinie transportu samochodowego od prawie sześćdziesięciu pięciu lat. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w laboratoriach ITS wyposażonych w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych (m.in. Wiedeński System Testów, Kontrastometr, Test2Drive, FVA - zawansowany tester wzroku do badania widzenia kontrastu, aparaturę do badania fizjologicznych aspektów funkcjonowania kierowcy: EEG, analizator ruchu gałek ocznych i inne), umożliwiający prowadzenie badań zgodnie ze  standardami europejskimi.  Ponadto pracownia wyposażona jest w symulatory jazdy:  samochodu osobowego i auta ciężarowego. Studenci będą mieli okazję obserwować, w jaki sposób wspomagana jest nowoczesna diagnostyka kierowców, ale także samodzielnie wypróbować i nauczyć się obsługi urządzeń. Kadra prowadząca zajęcia to najlepsi specjaliści w dziedzinie psychologii transportu, pracujący na co dzień w obszarze diagnostyki i badania zachowań kierowców.

http://www.its.waw.pl/

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu – art. 85 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami.
 • Możliwość wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (również w ramach medycyny pracy) w dowolnej placówce zajmującej się tego typu działalnością (w Polsce ok. 700 pracowni psychologicznych).
 • Możliwość prowadzenia kursów edukacyjnych i reedukacyjnych dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych przez WORD.

Absolwent posiadał będzie:

 • umiejętności samodzielnego planowania (dobór metod i narzędzi) i przeprowadzania badań psychologicznych różnych grup kierujących pojazdami, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • pełną wiedzę na temat zasad orzecznictwa psychologicznego i umiejętność formułowania orzeczeń i ich uzasadniania,
 • szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z psychologicznymi badaniami kierujących pojazdami, w tym uwzględniających najnowsze i planowane zmiany w przepisach prawnych,
 • wiedzę na temat możliwości włączenia się psychologów w działania edukacyjne i reedukacyjne (psychoedukacyjne) na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • praktyczne umiejętności – poprzez doświadczenie na symulatorach – różnicowania wymagań w stosunku do kierowcy zależnie od rodzaju kierowanego pojazdu (osobowy, ciężarowy).

 

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

sem. I             sem. II

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

 

Psychologia transportu w Polsce

2002

2

ZAL

1

2

 

 

 

Prawne aspekty orzecznictwa psychologicznego

2002

6

ZAL

1

2

4

 

 

Rozmiary, dynamika i przyczyny wypadków drogowych

2002

4

ZAL

1

 

 

4

 

Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym

2002

6

ZO

1

4

2

 

 

Człowiek jako uczestnik ruchu drogowego

2002

6

ZAL

1

4

2

 

 

Osobowościowe uwarunkowania stylu kierowania pojazdem

2002

8

ZO

2

6

2

 

 

Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia osobowości a kierownie pojazdem

2002

4

ZO

1

4

 

 

 

Problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego (formułowanie orzeczenia)

2002

8

ZAL

2

 

 

2

6

Rola i zadania psychologów transportu w sytemie działań na rzecz brd (edukacja i reedukacja)

2002

6

ZAL

1

4

2

 

 

Wprowadzenie do metodyki badań kierowców i osób wykonujących inne czynności

2002

6

ZAL

2

4

2

 

 

Wprowadzenie do metodyki badań kierujących pojazdami - medycyna pracy

2002

4

ZAL

1

4

 

 

 

Metodyka psychologicznych badań kierowców i osób wykonujących inne czynności

2002

8

ZO

2

4

4

 

 

Wywiad i obserwacja w badaniu psychologicznym

2002

4

ZO

1

2

2

 

 

Diagnoza psychologiczna - opis i interpretacja wyników

2002

8

ZO

2

 

 

4

4

Badania kwestionariuszowe w diagnozie psychologicznej. Dobór narzędzi do badań

2002

12

ZO

2

4

8

 

 

Stres kierowców i radzenie sobie ze stresem

2002

6

ZO

1

4

2

 

 

Aparatura w badaniu psychologicznym (badania aparaturowe)

2002

16

ZO

2

 

 

 

16

Możliwości symulatora jazdy

2002

4

ZAL

1

 

 

 

4

Interwencja kryzysowa, PTSD po wypadkach, pomoc ofiarom, sprawcom i rodzinom ofiar

2002

6

ZO

2

 

 

3

3

Uzależnienia a kierowanie pojazdami

2002

6

ZO

1

 

 

4

2

Podstawy przedsiębiorczości - jak założyc i prowadzić własną pracownię - zalecenia pokontrolne

2002

4

ZAL

1

 

 

4

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w zakresie nowoczesnych metod oceny i metod poprawy funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym

2002

2

ZAL

1

2

 

 

 

Etyczne problemy diagnozy psychologicznej

2002

2

ZAL

1

 

 

2

 

Psychometria (kryteria dobroci psychometrycznej, samodzielne wyliczanie trafności, rzetelności)

2002

6

ZAL

1

 

 

4

2

W SEMESTRZE

 

 

 

 

50

30

27

37

RAZEM

 

144

 

 

80

64

ŁĄCZNIE

 

 

 

32

144

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

 • znajomość narzędzi psychologicznych;
 • wiedza z zakresu psychologii osobowości, procesów poznawczych i różnic indywidualnych.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Dokumenty proszę przesyałać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.