European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Socjoterapia

Details
Code ZP-SCT
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Psychology
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 10
Admission limit 60
Duration 1,5 roku
Required documents
 • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 23:59)

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Podstawy prawne kwalifikacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 09 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.) - §  6 ust. 1 pkt 2, § 17.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) § 16, § 23.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Grudziewska (e-mail: egrudziewska@aps.edu.pl)

Planowany termin uruchomienia studiów: marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

Warunki studiowania:

Czesne  za semestr: 2300 zł

Zajęcia odbywają się w postaci sesji, sobotnio-niedzielnych, zaplanowanych średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:  

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10%  absencja w ciągu semestru), pozytywny wynik zaliczeń objętych planem studiów. Zaprojektowanie i przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w ramach praktyki własnej oraz przedstawienie efektów pracy w formie pracy końcowej.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w APS i w innych uczelniach wyższych, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

Cele studiów:

Celem studiów jest psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności do:

 • uzyskanie kwalifikacji do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą,
 • nabycie umiejętności pracy z grupą,
 • nabycie umiejętności organizowania oddziaływań o charakterze psychokorekcyjnym,
 • nabycie umiejętności projektowania oddziaływań z uwzględnieniem różnych form pomocy psychologicznej.

 

Charakterystyka studiów:

Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń - realizowane przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, certyfikowanych socjoterapeutów PTP oraz superwizorów socjoterapii PTP.

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii uzyskują kwalifikacje do:

 • prowadzenia diagnozy i zapotrzebowaia na wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, trudnościami adaptacyjnymi, niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi;
 • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie, przejawiają trudności emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne;
 • prowadzenia działań doradczych i kerekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób znaczących.

   

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu Kod jednostki Łączny wymiar  godzin Forma zal. Liczba punktów ECTS Forma zajęć i liczba godzin
Sem. I Sem. II Sem. III
wyk ćw wyk ćw wyk ćw
Przedmioty obowiązkowe-moduł specjalnościowy
specjalność: SOCJOTERAPIA-2
Diagnoza w socjoterapii   10 Z 5  10          
Socjologia wychowania   15 Zo 4 10          
Psychoterapia dzieci i młodzieży   15 Zo 5   15        
Dynamika małej grupy   20 Zo 5   20        
Etyka w zawodzie terapeuty   10 Z 3 5          
Trening interpersonalny   50 Z 9   50        
Socjoterapia - proces, metoda, programy   10 Z 4 10          
Trening umiejętności wychowawczych   30 Z 6       30    
Trening zadaniowy   40 Z 6       40    
Metody i techniki w socjoterapii   30 Z 6       30    
Warsztat asertywności   15 Z 5           20
Warsztaty socjoterapeutyczne   50 Z 9           50
Konstruowanie programów socjoterapeutycznych   10 Zo 5       15    
Ewaluacja   10 Zo 5           10
Superwizja   10 Z 3           10
Seminarium   25 Zo 10       10   15
RAZEM         120 125 105
ŁĄCZNIE       90 350

Wymagania wobec kandydatów:

Dyplom studiów wyższych na kierunku pedagogika lub psychologia lub innego kierunku pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres: 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

 ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń - będą realizowane przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, certyfikowanych socjoterapeutów PTP oraz superwizorów socjoterapii PTP.