European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Surdopedagogika dla nauczycieli

Details
Code ZP-SUN
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 16
Admission limit 25
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 09:00)

Surdopedagogika dla nauczycieli

studia kwalifikacyjne

 

Cel kształcenia

Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

 Podstawy prawne kwalifikacji

·  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

·  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia marca 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz .U. z 2017r. Nr 50, poz. 1575 z 2 póź. zmianami).

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Wysokość czesnego  - 2 100,00 zł za semestr

 

·    Kierownik Studiów: dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz e-mail: mkupisiewicz@aps.edu.pl

 

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

-

 Absolwent Studiów podyplomowych z zakresu Surdopedagogiki dla nauczycieli posiada kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki dzajmowania stanowiska nauczyciela zgodnego z wcześniej zdobytymi kwalifikacjami pedagogicznymi

-     wychowawcy w internacie;

-     nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

-     nauczyciela wychowania przedszkolnego;

-     nauczyciela przedmiotu nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponad podstawowej;

-     nauczyciela zawodu w:

§  Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży słabosłyszących;

§  Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży niesłyszących;

§  specjalnych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu; specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu (w tym PZG)

Absolwent ma opanowaną wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu w tym PJM; surdologopedii; dydaktyki wczesnoszkolnej (szkoły specjalnej, dydaktyki pracy w internacie dla dzieci z uszkodzonym słuchem oraz organizacji czasu wolnego; stosowania specjalnych metod korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
  • 1 zdjęcie.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

 

PLAN STUDIÓW:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

 wymiar godzin

Forma zal.

I sem.

II sem.

III sem.

ECTS

 

W

Ćw.

 
 

Aktualne problemy Surdopedagogiki

1002

10

10

 

ZO

 

 

10

2

 

Nauka o języku

1002

20

10

10

EGZ

20

 

 

3

 

Fonetyka i ortofonia

1002

25

10

15

EGZ

25

 

 

4

 

Podstawy audiologii i techniczne środki wspomagające słyszenie

1002

25

10

15

EGZ

25

 

 

5

 

Surdologopedia

1002

25

10

15

EGZ

25

 

 

5

 

Elementy integracji sensorycznej

1002

10

 

10

Z

 

10

 

2

 

Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci niesłyszacych i słabosłyszacych

1002

20

10

10

EGZ

20

 

 

4

 

Polski Język Migowy

1002

60

 

60

EGZ

15

20

25

8

 

Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu

1002

15

15

 

ZO

 

15

 

3

 

Podstawy wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

10

 

2

 

Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową

1002

5

 

5

ZO

 

 

5

2

 

Wsparcie rodziny dziecka z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

 

10

2

 

Rehabilitacja i edukacja dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu

1002

5

 

5

ZAL

   

5

1

 

razem

 

240

75

165

 

130

55

55

43

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

1002

30

15

15

 

 

30

 

4

 

Dydaktyka specjalna

1002

30

15

15

 

 

 

30

4

 

Terapia w zakresie emisji głosu osób z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

10

 

2

 

Rehabilitacja dzieci i młodzieży zaopatrzonych w systemy  implantów słuchowych

1002

10

 

10

ZO

 

10

 

3

 

Surdopedagogiczna diagnoza funkcjonalna dziecka z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

10

 

3

 

Diagnoza i terapia dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

1002

10

 

10

ZO

 

 

10

2

 

Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej dziecka z wadą słuchu

1002

30

15

15

EGZ

 

30

 

6

 

Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących i niesłyszacych

1002

30

15

15

EGZ

 

30

 

6

 

Reedukacja ucznia z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

 

10

3

 

Specyfika nauczania przedmiotowego uczniów niesłyszących i słabosłyszących w specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych                                              

1002

20

10

10

EGZ

 

 

20

6

 

Metodyka wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą słuchu

1002

20

10

10

EGZ

 

 

20

3

 

Egzamin Dyplomowy

1002

5

 

5

EGZ

 

 

5

5

 

razem

 

215

80

135

 

 

120

95

47

 

Praktyka asystencka

1002

60

 

60

 

30

30

 

4

 

Praktyka zawodowa

1002

120

 

120

Z

40

40

40

6

 

 

razem 

 

180

 

180

 

70

70

40

10