European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych

Details
Code ZP-SUS
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 16
Admission limit 25
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 00:00 – 15.02.2021 09:00)

Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych

studia kwalifikacyjne

 

Cel kształcenia

Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

 Podstawy prawne kwalifikacji

·   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131)

·     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz .U. z 2017 r. Nr 50, poz. 1575 z (2)

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Wysokość czesnego  - 1 850,00 zł za semestr

 

·    Kierownik Studiów: dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz e-mail: mkupisiewicz@aps.edu.pl

 

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających kwalifikacje pedagoga specjalnego

 

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Surdopedagogiki dla pedagogów specjalnych posiada kwalifikacje surdopedagoga do pracy w:

·         Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży słabosłyszących;

·         SOSW dla dzieci i młodzieży niesłyszących,

·         Specjalnych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

·         Poradniach psychologiczno-pedagogicznych Specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu (w tym PZG)

·         Ośrodkach wczesnej interwencji

Placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły)

 

Absolwent ma opanowaną wiedzę i umiejętności w zakresie: audiologii i technicznych środków korekcyjnych (zna typy uszkodzenia słuchu, ich etiologię i powiązania z innymi chorobami i zaburzeniami; zna urządzenia diagnozujące i wspomagające słyszenie,) psychologii dziecka z wadą słuchu i umie ją zastosować w procesach edukacji, wychowania i rehabilitacji; posługiwania się alternatywnymi metodami komunikowania się z dzieckiem z wadą słuchu (w tym PJM); surdologopedii; dydaktyki specjalnej, stosowania specjalnych metod rehabilitacji w zakresie wczesnej interwencji małych dzieci z wadą słuchu, podczas zajęć usprawniających słuch i mowę, w terapii osób z implantem ślimakowym; a także obsługuje aparaturę wspomagającą słyszenie

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 zdjęcie.

 

 Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów  mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

PLAN STUDIÓW:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

 wymiar godzin

Forma zal.

I sem.

II sem.

III sem.

ECTS

 

W

Ćw.

 
 

Podstawy wiedzy o języku

1002

15

5

10

E

15

 

 

3

 

Elementy fonetyki i ortofonii

1002

20

10

10

E

20

 

 

6

 

Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu

1002

20

10

10

E

20

 

 

4

 

Podstawy audiologii i techniczne środki wspomagające słyszenie

1002

25

10

15

E

25

 

 

6

 

Surdologopedia

1002

30

10

20

E

30

 

 

6

 

Integracja sensoryczna w terapii dziecka z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZAL

 

10

 

2

 

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dziecka z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

10

 

 

2

 

Wspieranie rodziny dziecka z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

 

10

2

 

Surdopedagogika

1002

15

5

10

E

 

15

 

4

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

1002

10

 

10

ZO

 

 

10

3

 

Systemy implantów słuchowych w rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu

1002

10

 

10

ZO

 

10

 

3

 

Rehabilitacja i edukacja dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu

1002

5

 

5

ZAL

 

 

5

1

 

Polski Język Migowy

1002

60

 

60

E

20

20

20

8

 

razem

 

240

50

190

 

140

55

45

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z wadą słuchu

1002

20

10

10

ZO

 

20

 

4

 

Terapia w zakresie emisji głosu dziecka z wadą słuchu

1002

15

 

15

ZO

 

15

 

3

 

Metody wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy dziecka z wadą słuchu

1002

30

10

20

ZO

 

30

 

4

 

Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dziecka z wadą słuchu

1002

30

15

15

E

 

 

30

8

 

Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu

1002

20

10

10

ZO

 

20

 

3

 

Specyfika nauczania przedmiotowego  uczniów niesłyszących i słabosłyszących w specjalnej szkole podstawowej i ponadpodstawowej

1002

20

10

10

E

 

 

20

6

 

Alternatywne sposoby komunikacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową

1002

15

 

15

ZO

15

 

 

2

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

1002

5

 

5

E

 

 

5

5

 

razem

 

155

55

100

 

15

85

55

35

 

Praktyka zawodowa

1002

120

 

120

Z

40

40

40

6

 

RAZEM

 

120

 

120

 

40

40

40

6