European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli

Details
Code ZP-WDK
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 26
Admission limit 35
Duration 1,5 roku
Required documents
 • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 23:59)

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli

 

Cel kształcenia

Zgodnie z biopsychospołeczną koncepcją niepełnosprawności i standardami Unijnymi celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wielospecjalistycznego, kompleksowego i ciągłego wspomagania rozwoju  małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonego  niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością  w tym  z wieloraką złożoną niepełnosprawnością oraz przygotowanie do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka w środowisku lokalnym. 

Kwalifikacje

Absolwent studium uzyska kwalifikacje  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju / wczesnej interwencji  i będzie mógł podjąć pracę  jako:

1. specjalista  wczesnego wspomagania rozwoju/wczesnej interwencji w :

 • Ośrodkach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju
 • Specjalistycznych poradniach: np. rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach  dla dzieci z  zaburzeniami  rozwoju psychoruchowego,
 • W innych placówkach  realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola),

2. nauczyciel, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju  w placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły),

3. opiekun-wychowawca – specjalista wczesnej interwencji/wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami w rozwoju  w klubach malucha, żłobkach, ośrodkach opieki małego dziecka.

 

Podstawy prawne kwalifikacji

Są to studia interdyscyplinarne - kwalifikacyjne, prowadzone są zgodnie z:

1.      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz U.2019,poz,1450)

2.      Art. 127 ust. 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U z 2017 poz. 59 ze zm.)

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 2017, poz. 1575)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635)

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2017 r. poz.1712)

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017 z dn. 31.08,  poz. 1643)

7.      Ustawą o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku.

 

      Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

 • Ośrodki wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Specjalistyczne poradnie: np. rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach  dla dzieci z  zaburzeniami  rozwoju psychoruchowego,
 • W innych placówkach  realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola),
 • Placówki edukacyjne realizujące wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły),
 • Kluby malucha, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka.
 • Absolwent studiów podyplomowych   WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZABURZENIAMI ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN powinien przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności pozwalające pracować mu w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju / wczesnej interwencji, rozumianego jako wieloaspektowe , transdyscyplinarne , ciągłe wspomaganie rozwoju dziecka  zagrożonego niepełnosprawnością , bądź z niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością złożoną   oraz wspieranie jego rodziny.  

 

Absolwent nabędzie kompetencje umożliwiające :

 • Podejmowanie działań pozwalających na wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych;

 • Prowadzenie kompleksowej, wieloprofilowej diagnozy potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny;

 • Opracowywanie indywidualnych wieloprofilowych  programów z uwzględnieniem europejskich standardów i podejmowania skutecznych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do małych dzieci z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie naturalnego środowiska w procesie usprawniania;

 • Organizowanie i prowadzenie placówek, zespołów    wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania jego rodziny w ramach skoordynowanych   działań medycznych, psychopedagogicznych oraz społeczno – socjalnych;

 • Kreowanie i udzielanie  różnych form wsparcia rodziny w procesie usprawniania dziecka w tym prawidłowej pielęgnacji dziecka i kształtowania pozytywnych relacji rodzic - dziecko oraz pozostali członkowie rodziny.

 

Plan studiów obejmuje 540 godzin, które będą realizowane w następujących blokach:

I BLOK BIOPSYCHOSPOLECZNEE PODSTAWY WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA,

II BLOK RODZINA Z DZIECKIEM O ZABURZONYM ROZWOJU,

II BLOK METODY DIAGNOZY I TERAPII W PROCESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,

IV BLOK  KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW,

V BLOK PRAKTYKA

 

Zajęcia będą miały formę wykładów, warsztatów, ćwiczeń, realizowanych przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji zajmujących się kompleksową opieką na dzieckiem w wieku 0 - 7 r.ż. oraz wspieraniem jego rodziny. Zakłada się, że będzie dużo zajęć praktycznych (obserwacja bezpośrednia, analiza materiału filmowego, opracowywanie scenariuszy zajęć, wykonywanie pomocy, zabawek). W realizacji programu studiów współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi  ośrodkami mającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. Integralną częścią programu studiów będzie praktyka asystencka i indywidualna, w czasie której każdy słuchacz pod opieką superwizora przeprowadzi i udokumentuje zajęcia z wczesnego wspomagania. Na podstawie zebranego w czasie praktyk materiału słuchacz napisze pracę końcową. Studia będą realizowane głównie w formie zjazdów weekendowych (piątki od godz. 15.00) na terenie uczelni. W celu odbycia hospitacji, zajęcia w niektóre piątki będą rozpoczynały się już ok. godz. 9.  Przewidywany jest też jeden zjazd 4 dniowy/ na przełomie czerwca i lipca /.  O wszystkich terminach zjazdów i terminach hospitacji słuchacze będą powiadamiani z dużym wyprzedzeniem.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Wysokość czesnego  - 1 800,00 zł za semestr

      

      Kierownik Studiów: dr Grażyna Walczak e-mail: grawal@aps.edu.pl

     

      Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • ·         Zdanie przewidzianych egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych planem studium.

  ·         Zaliczenie  praktyk

  ·         Napisanie pracy końcowej

  ·         Zdanie egzaminu końcowego /prezentacja pracy końcowej 

    

Poza świadectwem ukończenia studiów absolwent otrzyma:

 ·  certyfikat I stopnia VIT /Wideotrening Komunikacji/,

 ·  zaświadczenie ukończenia kursu I stopnia SI uprawniające do zgłoszenia się na kurs II stopnia SI,

 ·  certyfikat ukończenia szkolenia I  stopnia w zakresie wykorzystania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

 Wymagania wobec kandydatów: posiadanie kwalifikacji pedagogicznych uzyskanych na studiach wyższych (licencjackie

 lub magisterskie).

 

Oczekiwane kompetencje  kandydata - wiedza  z zakresu podstaw pedagogiki  i psychologii rozwojowej oraz wskazane jest        tez doświadczenie w pracy z dzieckiem.

 

 Zasady naboru na studia podyplomowe:

         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).   

         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

 Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
 • 1 zdjęcie.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.