European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

Details
Code ZP-WDM
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 60
Duration 1
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 23:59)

Studia Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi są studiami doskonalącymi.

Koncepcja studiów nawiązuje do współczesnych idei i trendów kształcenia specjalnego, w szczególności
w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Hubert Iwanicki, e-mail: hiwanicki@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry – studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, planowanych średnio co 2 tygodnie). Zajęcia będą się odbywały w budynkach: APS przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 25 osób.

Czesne 1700 zł za semestr

Cel studiów:

Studia mają na celu wspomóc i doskonalić nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych ze swoimi podopiecznymi. Pomogą wzbogacić warsztat pracy, poprzez:

-  poszerzenie wiedzy diagnostycznej,

- dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania
   uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- nabycie nowych umiejętności zawodowych (wychowawczych i edukacyjnych) w pracy z dziećmi i młodzieżą
   z trudnościami edukacyjnymi,

- zdobycie wiedzy metodycznej do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami  wychowawczymi i zaburzeniami
  w przystosowaniu społecznym,

- przygotowanie do konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych,

- kształtowanie umiejętności w udzielaniu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

- podniesienie umiejętności psychoedukacyjnych i wychowawczych.

Studia przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzinom, koordynowania oraz planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Rozwijają wszechstronne kompetencje, wzbogacając warsztat metodyczny i diagnostyczny. Wiedza zdobyta podczas studiów stanowić będzie podstawę do samodzielnego planowania i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich  metod i technik w pracy wychowawczej i edukacyjnej zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym. Wytworzy umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami w zachowaniu i przystosowaniu społecznym, dostosowania swoich oddziaływań do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Dzięki zdobytym nowym umiejętnościom Słuchacze będą  mogli zwiększyć swoje szanse zatrudnienia na konkurencyjnym współczesnym rynku pracy.

 

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzą głównie nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, profesjonalnie i merytorycznie przygotowani do prowadzenia danego przedmiotu, z bogatym warsztatem naukowym i praktycznym oraz z dużym doświadczeniem zawodowym.

 

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje łącznie 250 godzin zajęć dydaktycznych  (110 godzin wykładów, 140 godzin ćwiczeń) oraz 20 godzin indywidualnej praktyki. Praktyki indywidualne realizowane są na podstawie programu praktyk, który stanowi integralną część programu studiów. Praktyki indywidualne organizowane są przez słuchaczy.

Podstawą zaliczenia indywidulanej praktyki jest uzyskanie zaświadczenia, potwierdzonego przez dyrektora placówki wraz z opinią osoby, będącej bezpośrednim opiekunem słuchacza podczas praktyki w placówce.

 

Program studiów:

Program studiów ma konstrukcję blokową:

Blok I – teoretyczny (w ramach tego bloku Słuchacz poznaje podstawy pedagogiki specjalnej, wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego, instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny, podstawy psychologii wychowawczej, klinicznej i psychopatologii)

Blok II – diagnostyczny (w ramach tego bloku Słuchacz nabywa umiejętności diagnozowania trudności wychowawczych, edukacyjnych oraz dotyczącą zagrożeń rozwojowych i przystosowawczych dzieci
i młodzieży)

Blok III – praktyczno-metodyczny (w ramach tego bloku Słuchacz zdobywa wiedzę praktyczną / metodyczną
z zakresu terapii pedagogicznej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami edukacyjnymi, wychowawczymi oraz z zaburzeniami w przystosowaniu społecznym, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konstruowania i ewaluacji programów profilaktyczno-wychowawczych, wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, a także ma możliwość uczestniczenia
w warsztatach z treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności komunikacyjnych i warsztatów pracy z grupą).

Ramowy program studiów
 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

w

ćw.

w

ćw.

Podstawy pedagogiki specjalnej

10

E

2

10

 

 

 

Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

10

Zal. z oceną

2

10

 

 

 

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny

10

Zal. z oceną

2

10

 

 

 

Psychologia wychowawcza

15

E

3

15

 

 

 

Elementy psychologii klinicznej
i psychopatologii

15

E

3

15

 

 

 

Diagnoza trudności wychowawczych

10

Zal. z oceną

2

 

10

 

 

Diagnoza trudności edukacyjnych

10

Zal. z oceną

2

 

10

 

 

Diagnoza współczesnych zagrożeń rozwojowych i przystosowawczych dzieci i młodzieży

15

E

3

15

 

 

 

Terapia pedagogiczna

15

E

3

 

 

15

 

Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami edukacyjnymi

20

Zal. z oceną

4

 

 

 

20

Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w przystosowaniu społecznym

20

Zal. z oceną

4

 

 

 

20

Trening umiejętności wychowawczych

15

Zal. z oceną

3

 

 

 

15

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

20

E

4

 

 

20

 

Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktyczno-wychowawczych

15

Zal. z oceną

3

 

 

 

15

Trening umiejętności komunikacyjnych i warsztaty pracy z grupą

15

Zal. z oceną

3

 

 

 

15

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

15

Zal. z oceną

3

 

15

 

 

Praktyka

20

Zal.

4

 

10

 

10

RAZEM
(oraz w danym semestrze)

250

 

50

75

45

35

95

120

130

ŁĄCZNIE

 

250

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Osiągnięcie efektów kształcenia założonych w programie studiów, potwierdzone m.in.: zdanymi egzaminami, uzyskanymi zaliczeniami (w tym zaliczeniem indywidualnej praktyki). Każdy blok tematyczny kończy się egzaminami. Średnia wyników z egzaminów i wszystkich zaliczeń, kończących się oceną, stanowi ocenę końcową studiów.

Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach. Słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach.

 

Wymagania wobec kandydatów:

  • Ukończone studia licencjackie bądź magisterskie o dowolnym profilu kształcenia.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Dokumenty proszę przesyłać  pocztą na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.