European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące

Details
Code ZP-WID
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 26
Admission limit 35
Duration 1,5 roku
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 23:59)

Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące

 

Cel kształcenia:

przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu kompleksowego- wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub /i  z niepełnosprawnością  w systemie edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej zgodnie  założeniem modelu środowiskowej opieki ukierunkowanej na dziecko i jego rodzinę oraz wzmocnieniu zasobów środowiskowych i oparcia społecznego dziecka i rodziny.

     

     Program studiów  Wczesna interwencja -pomoc dziecku i rodzinie, realizuje poszerzony zakres treści standardowych studiów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zawiera dodatkowo moduły:

  • przygotowania w zakresie wsparcia środowiskowego dziecka i rodziny  (m.in. trening interpersonalny aspekty prawne, metodyka pracy z rodziną w domu),
  • moduł terapeutyczny w zakresie modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym,
  • moduł Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z   zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
  • zajęcia warsztatowe za zakresu ergoterapii ręki, metody werbo-tonalnej, programu Klucz do uczenia.

 

Kwalifikacje

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem  w placówkach:

Podstawy prawne kwalifikacji

1)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635),

2) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017r. poz. 1412),

4)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323),

5)  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235),

6) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 2016 poz. 1860) oraz Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(M.P. 2016 poz. 1250).

7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.1285)

8) Zgodnie z warunkami kontraktowania usług – świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w tym dotyczącej koordynowanej opieki nad dzieckiem, koordynowanej opieki nad osobami z autyzmem oraz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli specjalisty w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej i wczesnego wspomagania rozwoju, koordynatora procesu terapeutycznego konkretnego dziecka i rodziny

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi w placówkach:

1) na stanowisku zgodnym z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych oraz kompetencjami w ramach ukończonych studiów podyplomowych w:

-           ośrodkach wczesnej interwencji, specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

2) na stanowisku zgodnym z podstawowym wy-kształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

-           placówkach realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły itp.)

-           wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

3) na stanowisku zgodnym z podstawowym wy-kształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych  oraz kompetencjami w ramach ukończonych studiów podyplomowych w placówkach opieki nad małym dzieckiem (kluby maluchy, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka itp) oraz instytucjach pomocy społecznej

 

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, studia podyplomowe poszerza wykształcenia  zawodowe nabyte w ramach studiów wyższych o nowe kompetencje w zakresie:

-  wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego w wieku 0 - 7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością realizowanej w formach instytucjonalnych i domu dziecka.

-  konceptualizacji problemu dziecka i planuje stosowną pomocy uwzględniając przy tym dostępne zasoby np. innych specjalistów i placówki w najbliższym środowisku rodziny

-  współdziałania w ramach interdyscyplinarnego zespołu, który wspólnie planuje i wdraża program pomocy i wsparcia dla dziecka i jego otoczenia, ramach pracy takiego zespołu może również pełnić funkcję koordynatora całego procesu związanego ze wsparciem konkretnego dziecka  i jego rodziny.

-  udzielania wsparcia informacyjnego dla rodziców/opiekunów i osób z otoczenia dziecka zarówno w zakresie możliwości uzyskania pomocy medycznej, socjalnej jak i prawnej oraz potrafi przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego

-  realizacji programów wczesnej interwencji terapeutycznej i wczesnego wspomagania z wykorzystaniem elementów metod integracji percepcyjno-motorycznych oraz psychopedagogicznych w modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym

-   profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,

-   wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi,

-   opieki nad małym dzieckiem oraz  stymulacji rozwoju psychoruchowego

-   organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania,

-   udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej.

 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli specjalisty w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej i wczesnego wspomagania rozwoju, koordynatora procesu terapeutycznego konkretne dziecka i rodziny . Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą rozwój, w tym  rozwoju  psychicznego dzieci i młodzieży oraz wiedzę z zakresu zaburzeń psychicznych, zaburzeń neurorozwojowych (znajomość objawów, kryteriów diagnostycznych) oraz niektórych form wsparcia dziecka.

Jest przygotowany do prowadzenia zajęć w grupach zróżnicowanych, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości dzieci i rodzin. Absolwent posiada stosowną wiedzę i umiejętności prowadzenia badań w zakresie pedagogiki specjalnej. Umie projektować ścieżkę własnego rozwoju, potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, też kierowniczych. Absolwent ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działań zawodowych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych. Absolwent jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, wyraża gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

Wysokość czesnego  - 2 250,00 zł za semestr

Kierownik Studiów: dr Radosław Piotrowicz  e-mail: rpiotrowicz@aps.edu.pl

      Wymaganie wstępne:

    Absolwent studiów wyższych licencjackich lub magisterskich kierunków.

PLAN STUDIÓW:

STUDIA PODYPLOMOWE INTERDYSCYPLINARNE POSZERZAJĄCE KOMPETENCJE

WCZESNA  INTERWENCJA - POMOC DZIECKU I RODZINIE W ZAKRESIE WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO ORAZ  WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NEUROROZWOJOWYMI  - doskonalące

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

semestr

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

wyk

ćw.

konw

Kształcenie kierunkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika specjalna

1002

I

5

ZAL

1

5

 

 

Dydaktyka specjalna

1002

I

30

ZAL

4

30

 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

1002

II

30

ZAL

4

30

 

 

Razem

 

 

65

 

9

65

0

0

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

Medyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zagadnienia: pediatrii, genetyczne zespoły zaburzeń  rozwojowych, neurologia dziecięca, psychiatria dziecięcej, fizjoterapia pierwsza pomoc przedmedyczna 

 

Razem godzin:

 

 

120

Moduł: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego rozwoju dziecka  i wczesnej interwencji terapeutycznej

Zagadnienia: Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej,  psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka, rozwój mowy i języka 

Razem godzin

 

 

45 

Moduł: Podstawy rehabilitacji

Zagadnienia: Metody neurofizjologiczne,  pielęgnacja , ergoterapia, terapia ręki, AAC, wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu (audiologia, diagnoza i rehabilitacja słuchu)

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku ( okulistyka, diagnoza i rehabilitacja wzroku)

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z   zaburzeniami neurorozwojowymi (diagnoza, metody integracji percepcyjno- motorycznej , metodyka pracy,  warsztaty)

Razem godzin:

 

 

235

Moduł: dydaktyczno - metodyczny

Diagnoza funkcjonalna sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych, rozwoju emocjonalno-społecznego i komunikacji, metodyka wczesnej interwencji.  werbo-tonalna , metodyka podejścia behawioralno-poznawczego, programy wychowania przedszkolnego- klucz do uczenia

Metodyka konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka oraz programów terapeutycznych

 Razem godzin:

185

Moduł: Wsparcie środowiskowe dziecka i rodziny

Trening interpersonalny, metodyka wsparcia rodziny, aspekty prawne, podstawy organizacji opieki środowiskowej

Razem godzin

 

 

80

Moduł KWALIFIKACYJNY

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium przypadku- indywidualna środowiskowa  praca z dzieckiem i rodziną- oraz praktyka pedagogiczna w placówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

Razem praktyki

 

180

Razem z praktykami

 

 

910

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 zdjęcie.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów  mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.