European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli

Details
Code ZP-WIN
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 26
Admission limit 35
Number of didactic cycles 3
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 15.02.2021 23:59)

Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli

Cel kształcenia:

przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu kompleksowego- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub /i z niepełnosprawnością w systemie edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej zgodnie założeniem modelu środowiskowej opieki ukierunkowanej na dziecko i jego rodzinę oraz wzmocnieniu zasobów środowiskowych i oparcia społecznego dziecka i rodziny.

 

Program studiów  Wczesna interwencja -pomoc dziecku i rodzinie, realizuje poszerzony zakres treści standardowych studiów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zawiera dodatkowo moduły:

  • przygotowania w zakresie wsparcia środowiskowego dziecka i rodziny (m.in. trening interpersonalny aspekty prawne, metodyka pracy z rodziną w domu),
  • moduł terapeutyczny w zakresie modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym,
  • moduł Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym z zaburzeniami   ze spektrum autyzmu,
  • zajęcia warsztatowe za zakresu ergoterapii ręki, metody werbo-tonalnej, programu Klucz do uczenia.

 

Kwalifikacje

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji oraz opieki nad małym dzieckiem  w placówkach:

Podstawy prawne kwalifikacji

1)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635),
 

2)   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017r. poz. 1412),

4)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (
Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323),

5)   Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235),

6)   Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 2016 poz. 1860) oraz Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(M.P. 2016 poz. 1250).

7)   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.1285)

8)  Zgodnie z warunkami kontraktowania usług – świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w tym dotyczącej koordynowanej opieki nad dzieckiem, koordynowanej opieki nad osobami z autyzmem oraz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli specjalisty w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej i wczesnego wspomagania rozwoju, koordynatora procesu terapeutycznego konkretnego dziecka i rodziny

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej dziecka zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi w placówkach:

1) na stanowisku zgodnym z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych oraz kompetencjami w ramach ukończonych studiów podyplomowych w:

-    ośrodkach wczesnej interwencji, specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

2) na stanowisku zgodnym z podstawowym wy-kształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

-    placówkach realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły itp.)

-    wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

3) na stanowisku zgodnym z podstawowym wy-kształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych oraz kompetencjami w ramach ukończonych studiów podyplomowych w placówkach opieki nad małym dzieckiem (kluby maluchy, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka itp) oraz instytucjach pomocy społecznej

 

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, studia podyplomowe nabywa kwalifikacje w zakresie

- wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego w wieku 0 - 7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością realizowanej w formach instytucjonalnych i domu dziecka.

- konceptualizacji problemu dziecka i planuje stosowną pomocy uwzględniając przy tym dostępne zasoby np. innych specjalistów i placówki w najbliższym środowisku rodziny

- współdziałania w ramach interdyscyplinarnego zespołu, który wspólnie planuje i wdraża program pomocy i wsparcia dla dziecka i jego otoczenia, ramach pracy takiego zespołu może również pełnić funkcję koordynatora całego procesu związanego ze wsparciem konkretnego dziecka  i jego rodziny.

- udzielania wsparcia informacyjnego dla rodziców/opiekunów i osób z otoczenia dziecka zarówno w zakresie możliwości uzyskania pomocy medycznej, socjalnej jak i prawnej oraz potrafi przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego

- realizacji programów wczesnej interwencji terapeutycznej i wczesnego wspomagania z wykorzystaniem elementów metod integracji percepcyjno-motorycznych oraz psychopedagogicznych w modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym

- profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,

- wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi,

- opieki nad małym dzieckiem oraz  stymulacji rozwoju psychoruchowego

- organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania,

- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej.

 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli specjalisty w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej i wczesnego wspomagania rozwoju, koordynatora procesu terapeutycznego konkretne dziecka i rodziny . Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą rozwój, w tym  rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży oraz wiedzę z zakresu zaburzeń psychicznych, zaburzeń neurorozwojowych (znajomość objawów, kryteriów diagnostycznych) oraz niektórych form wsparcia dziecka.

Jest przygotowany do prowadzenia zajęć w grupach zróżnicowanych, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości dzieci i rodzin. Absolwent posiada stosowną wiedzę i umiejętności prowadzenia badań w zakresie pedagogiki specjalnej. Umie projektować ścieżkę własnego rozwoju, potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, też kierowniczych. Absolwent ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działań zawodowych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych. Absolwent jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, wyraża gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2021., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

 

Wysokość czesnego  - 2 250,00 zł za semestr

Kierownik Studiów: dr Radosław Piotrowicz  e-mail: rpiotrowicz@aps.edu.pl

Wymagania wstępne:

Absolwent studiów wyższych licencjackich lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne

 PLAN STUDIÓW:

 

STUDIA PODYPLOMOWE INTERDYSCYPLINARNE KWALIFIKACYJNE (NAUCZYCIELSKIE)

WCZESNA  INTERWENCJA - POMOC DZIECKU I RODZINIE W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU ORAZ WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DZIECKA,
W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NEUROROZWOJOYMI

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

semestr

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

wyk

ćw.

konw

Kształcenie kierunkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika specjalna

1002

I

5

ZAL

1

5

 

 

Dydaktyka specjalna

1002

I

30

ZAL

4

30

 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

1002

II

30

ZAL

4

30

 

 

Razem

 

 

65

 

9

65

0

0

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

Medyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pediatryczna opieka nad małym dzieckiem

1002

I

20

EGZ

2

20

 

 

Neuropsychologia kliniczna dziecka

1002

I

20

EGZ

2

 

 

20

Neurologia dziecięca

1002

I

20

EGZ

2

20

 

 

Genetyczne zespoły zaburzeń  rozwojowych dziecka

2002

I

10

ZAL

1

 

 

10

Psychiatria dzieci i młodzieży

2002

II

30

ZAL

1

30

 

 

Fizjoterapia pediatryczna

1002

I

10

ZAL

1

10

 

 

Pierwsza  pomoc przedmedyczna pediatryczna

1002

I

10

EGZ

1

 

10

 

Razem

 

 

120

 

10

80

10

30

Moduł: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego rozwoju dziecka  i wczesnej interwencji terapeutycznej

Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji terapeutycznej, środowiskowej

1002

I

5

ZAL

1

5

 

 

 Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka w procesie uczenia się- mechanizmy uczenia si ę

1002

I

30

ZAL

4

30

 

 

Psycholingwistyka rozwojowa - kształtowanie mowy i języka dzieci

1002

I

10

ZAL

2

 

10

 

Razem

 

 

45

 

7

35

10

 

Moduł: Podstawy rehabilitacji

Metody neurofizjologiczne oraz techniki pielęgnacji w rehabilitacji dziecięcej

1002

II

30

ZAL-OCENA

4

 

30

 

Ergoterapia- terapia ręki w rozwoju małego dziecka

1002

II

15

ZAL

2

 

 

15

Niewerbalne metody komunikacji w rehabilitacji małego dziecka

1002

II

20

ZAL

2

 

20

 

Wczesna interwencja logopedyczna

1002

II

20

ZAL

2

 

 

20

Moduł: Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

1002

I

10

EGZ

1

10

 

 

Funkcjonalna ocena wzroku małego dziecka

1002

I

15

ZAL

2

 

15

 

Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu

1002

II

15

ZAL

2

 

15

 

Moduł: Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

1002

II

10

EGZ

1

10

 

 

Funkcjonalna ocena wzroku małego dziecka

1002

III

15

ZAL

2

 

15

 

Rehabilitacja wzroku małego dziecka

 

III

15

ZAL

2

 

15

 

Moduł: Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z   zaburzeniam neurorozwojowymi

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z  zaburzeniami neurorozwojowymi

1002

III

40

EGZ

4

 

40

 

Metodyka wspomagania rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej

1002

III

30

ZAL

2

 

30

 

Razem

 

 

235

 

26

20

180

35

Moduł: dydaktyczno - metodyczny

Diagnoza funkcjonalna sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych dziecka małego oraz w wieku przedszkolnym

1002

II

40

ZAL

3

 

40

 

Diagnoza funkcjonalna rozwoju emocjonalnego, społecznego i komunikacji dziecka małego oraz w wieku przedszkolnym

1002

II

40

ZAL

2

 

40

 

Zabawa- programy wspomagania rozwoju dziecka  małego i w wieku przedszkolnym

1002

II

15

ZAL

1

 

15

 

Metoda werbotonalna we wspomaganiu rozwoju niemowląt

1002

II

20

ZAL

1

 

20

 

Techniki terapeutyczne w modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym

1002

III

30

ZAL

1

 

30

 

Klucz do uczenia się - program wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

1002

III

20

ZAL

1

 

20

 

Metodyka konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka oraz programów terapeutycznych

1002

III

20

ZAL

2

 

20

 

 

 

 

185

 

11

 

185

 

Moduł: Wsparcie środowiskowe dziecka i rodziny

Trening interpersonalny

1002

II

30

ZAL

3

 

30

 

 Metodyka wsparcie rodziny we wczesnej interwencji terapeutycznej domowej

 

III

30

ZAL

3

 

30

 

Aspekty prawne w pracy środowiskowej

 

III

15

ZAL

1

15

 

 

Podstawy organizacji pomocy środowiskowej w środowisku społecznym  dziecka i rodziny

1002

III

5

ZAL

1

5

 

 

Razem

 

 

80

 

8

20

60

0

Moduł KWALIFIKACYJNY

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium przypadku- indywidualna środowiskowa  praca z dzieckiem i rodziną- praktyka

1002

III

120

ZAL-OCENA

10

 

120

 

Praktyka pedagogiczna w placówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

1002

III

60

ZAL

4

 

 

60

Razem praktyki

 

 

180

 

14

 

120

60

Razem (bez praktyk)

 

 

730

 

71

220

445

65

Razem z praktykami

 

 

910

 

85

220

565

125

ROZKŁAD GODZIN W SEMESTRACH

 

GODZ.

 

ECTS

WYK

ĆW

KONW

 

 

I

195

 

24

130

35

30

 

 

II

315

 

28

70

210

35

 

 

III

400

 

33

20

320

60

RAZEM

 

 

910

 

85

220

565

125

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
  • 1 zdjęcie.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.