European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie w systemie oświaty

Details
Code ZP-ZSO
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 80
Duration 1 rok
Required documents
 • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (07.05.2020 14:00 – 20.10.2020 08:00)

Zarządzanie w systemie oświaty.

Studia kwalifikacyjne.

Kierownik studiów: dr hab.  Michał Kwiatkowski, prof. APS (e-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl)

Planowany czas trwania: 01.10.2020-30.09.2021

 

Cel kształcenia

Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do objęcia stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługujących system oświaty.

Kwalifikacje

Wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół i placówek oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju instytucji.

Podstawy prawne kwalifikacji

zgodnie z delegacją zawarta w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.) – kwalifikacje określają przepisy
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U., poz. 1597).

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Większość absolwentów jest czynnymi nauczycielami, którzy zobowiązani są do uzyskania wymienionych kwalifikacji  bądź pracownicy administracji oświatowej – zobowiązania do podnoszenia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, wynikających ze specyfiki obszaru administrowania systemem oświaty

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • zarządzania szkoła lub placówką funkcjonującą w systemie oświaty;
 • planowania pracy, wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji kierowniczych w szkole (placówce);
 • znajomości i stosowania prawa w zarządzaniu szkołą (placówką) i w systemie oświatą;
 • formalnych i praktycznych kompetencji dyrektora jako pracodawcy i menedżera, w tym:
 • umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim  i angielskim:
 • relacji interpersonalnych;
 • zarządzania zmianą i zarządzania informacją;
 • stosowania informatycznych narzędzi zarządzania;
 • przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych;
 • badania procesów i efektów kształcenia i wychowania;
 • zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • planowania i udziału w projektach oświatowych, w tym: programowania i finansowania udziału szkoły (placówki) w projektach UE;
 • zarządzania systemami informacyjnymi w systemie oświaty;
 • wypełniania przywódczych roli w procesie tworzenia dogodnych warunków do uczenia się 
 • i wychowywania;
 • promowania rozwoju kompetencji u uczniów – wychowanków, kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły (placówki) które pozwolą im z powodzenie m funkcjonować w bezpośrednim środowisku i środowisku lokalnym;
 • motywacji, przetwarzania informacji, posługiwania się komputerem, innowacyjności, umiejętności rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości;
 • kształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej,
 • współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kształcenia i wychowania, planowania rozwoju szkoły (placówki);
 • współpracy z rodzicami i osobami ze środowiska lokalnego;
 • dostrzegania i rozwiązywania problemów;
 • stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;
 • postrzegania siebie jako kompetentnego dyrektora, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach, umiejącego korzystać z nowoczesnych technologii oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem.

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (w zależności od typu szkoły, placówki), a dla osób niebędących nauczycielami -  posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich.

Oczekiwane kompetencje kandydata

W przypadku nauczycieli – podstawowa znajomość ustaw:

o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet).

W przypadku osoby niebędącej nauczycielem podstawowa znajomość ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym

i wojewódzkim, o pracownikach samorządowych, finansach publicznych oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet)

Koszt studiów: 1500 zł za semestr.

Planowany termin uruchomienia studiów: nabór na X 2020 zamknięty

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.