• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Details
Code ZP-AET
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Art Education Through Fine Arts
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 27
Admission limit 27
Duration 1,5 roku
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Studia doskonalące. 

Kierownik studiów: dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota (e-mail: plaskota@aps.edu.pl)

Planowany czas trwania studiów: październik 2022 - marzec 2024

3 semestry

Czesne - semestr 1900 zł x 3 semestry

Cel kształcenia

Poszerzanie wiedzy  w zakresie ARTETERAPII i jej zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię i wspieranie rozwoju podmiotowego. 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w podejściu multimodalnym. Nabywa umiejętność prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.

Wymagania wobec kandydata:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego/drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich w jednym z obszarów: sztuka, pedagogika, psychologia, medycyna (lub pokrewnych).

 

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kreatywność, odpowiedzialność, empatia, zdolność integracji z grupą  oraz zdolność współdziałania i współpracy.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r., pod warunkiem zebrania się grupy; osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Plan studiów:

 

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Komunikacja interpersonalna

18

ZAL

4

 

18

 

 

 

 

Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji

23

ZAL

6

10

13

 

 

 

 

Wiedza o środkach wyrazu artystycznego

23

ZAL-OCENA

4

10

13

 

 

 

 

Pracownia artystyczna

22

ZAL

4

 

22

 

 

 

 

Trening twórczości

23

ZAL

4

5

18

 

 

 

 

Warsztaty twórcze w edukacji

21

ZAL-OCENA

5

 

 

5

16

 

 

Wybrane techniki arteterapii

25

ZAL

2

 

 

5

18

 

2

Książka artystyczna

15

ZAL

5

 

 

5

10

 

 

Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi

29

ZAL

4

 

 

10

19

 

 

Arteterapia w pracy z dziećmi

20

ZAL

5

 

 

 

 

5

15

Muzyka i ruch w arteterapii

15

ZAL

5

 

 

 

 

 

15

Techniki terapii tańcem i ruchem

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

Drama

11

ZAL

11

 

 

 

 

 

11

Multimedia w edukacji i arteterapii

10

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

 

10

Arteterapia w psychiatrii klinicznej

15

EGZ

4

 

 

 

 

5

10

Elementy arteterapii w ujęciu klinicznym

15

ZAL

8

 

 

 

 

5

10

Terapia pedagogiczna

15

ZAL-OCENA

7

 

 

 

 

 

15

Psychorysunek

10

ZAL

5

 

 

 

 

 

10

Socjoterapia

20

ZAL

4

 

 

 

 

 

20

Praktyka

14

ZAL

4

 

 

 

 

 

14

Seminarium

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa