• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie

Details
Code ZP-PWD
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Psychology
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Admission limit 25
Duration 1 rok
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE

 

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia doskonalące. Celem proponowanych studiów jest umożliwienie absolwentom pedagogiki i psychologii nabycie kompetencji w dziedzinie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Rodzajów kryzysów w tym okresie rozwojowym jest równie wiele, jak i form wsparcia, wyposażenie w takie kompetencje kadry pedagogicznej i psychologów szkolnych stanowi niezbędny element prawidłowego funkcjonowania każdej placówki oświatowej.

 

Cele studiów:

Studia rozszerzają kompetencje psychologów i pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie wynikającym zarówno z aktualnie realizowanego etapu rozwojowego, jaki pomocy w kryzysach sytuacyjnym, psychologicznym i wynikającym z deficytów w różnych obszarach funkcjonowania

 

Charakterystyka studiów:

Absolwenci będą przygotowani do wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie w jednostkach takich jak szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i poradnie.

-Studia w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie stanowią odpowiedź na prośby zarówno środowiska psychologów i pedagogów szkolnych, jak i samych rodziców, którzy niejednokrotnie borykają się z własną niemocą w przypadku dzieci mających trudności związane z różnego rodzaju kryzysami sytuacyjnymi - mówi dr Ewa Odachowska-Rogalska, Kierownik Studiów podyplomowych Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie - Studia te są wreszcie odpowiedzią na bezsilność dzieci, które z uwagi na brak dojrzałych mechanizmów radzenia sobie poszukują i potrzebują wsparcia mądrych dorosłych w otoczeniu. W swojej pracy terapeutycznej często spotykam dzieci cierpiące z powodu braku reakcji ze strony środowiska szkolnego, które czuje się bezsilne w obliczu traumy dziecka. Ta grupa zawodowa ma ogromny potencjał pomocowy, ale wymaga wsparcia i zbudowania zasobów w zakresie czynności pomocowych. Te studia mają potencjał pomóc wszystkim, bo dobre wsparcie ze strony instytucji to zaopiekowane dziecko i spokojniejszy rodzic.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Odachowska-Rogalska

e-mail: eodachowska@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry

Czesne za jeden semestr: 2600,00 zł

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r -  osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Wykładowcy:

Trzon kadry dydaktycznej stanowią psychologowie, głównie pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej, specjaliści praktycy, terapeuci i pracownicy naukowi uczelni.

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (przeważnie raz w miesiącu, w niektórych miesiącach dwa zjazdy, liczba przewidywanych zjazdów 13).

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów cząstkowych, zaliczeń ćwiczeń objętych planem studiów.

 

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba pkt. ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

wyk

ćw

wyk

ćw

Podstawy psychologii i poradnictwa psychologicznego

10

zal

1

10

 

 

 

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

10

E

2

10

 

 

 

Elementy wspomagania dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

10

E

2

10

 

 

 

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

20

E

3

20

 

 

 

Specyfika reagowania dzieci i młodzieży w kryzysie w zależności od okresu rozwojowego

10

E

2

10

 

 

 

Typy kryzysów charakterystycznych dla okresu dzieciństwa i dorastania

15

zal

3

10

 

5

 

Prawne aspekty prowadzenia interwencji

5

zal

1

5

 

 

 

Interwencja w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

10

zal

1

 

10

 

 

Wsparcie dziecka zagrożonego agresją i przemocą rówieśniczą

10

zal

1

 

 

 

10

Interwencja w kryzysie suicydalnym i zachowaniach autoagresywnych

10

zal

1

 

 

 

10

Wsparcie interwencyjne w zaburzeniach lękowych, nastroju i depresyjnych

20

zal

2

10

 

 

10

Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzenia odżywiania

10

zal

1

 

 

 

10

Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych

20

zal

2

10

 

 

10

Kryzysy wynikające z doświadczeń traumatycznych

20

zal

2

 

10

 

10

Interwencja w kryzysie rozwodu/rozstania rodziców

20

zal

2

 

10

 

10

Wsparcie dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie

20

zal

2

 

 

 

20

Procedury interwencyjne w placówkach oświatowych na wypadek kryzysu

20

zal

2

 

 

 

20

RAZEM

240

 

30

125

115

ŁĄCZNIE

240

 

30

240

 

Wymagania wstępne:

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata:

Zainteresowanie problematyką studiów.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

1.       podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,

2.       kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,

3.        potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa