• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studium coachingu

Details
Code ZP-STC
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Psychology
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 12
Admission limit 18
Duration 1 rok
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Wioletta Dziarnowska

e-mail:  wdziarnowska@aps.edu.pl

Cele studiów i efekty kształcenia:

Celem studiów doskonalących jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować relację służącą osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.  Podczas studiów dajemy możliwość wypracowania świadomości właściwego rozróżniania poszczególnych modeli, technik i narzędzi pracy coachingowej oraz  ich dobierania adekwatnie do potrzeb klienta. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki poznane modele, techniki i narzędzia, osadzając je w całości procesu coachingowego.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.

Najważniejsze cele szczegółowe studium:

  • Poznanie naukowych podstaw coachingu, w tym psychologii coachingu
  • Zaznajomienie z kluczowymi specjalnościami coachingu, w tym coachingiem rozwoju osobistego, coachingiem kariery, coachingiem menedżerskim
  • Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej
  • Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki
  • Zbudowanie świadomości standardów etycznych koniecznych dla efektywnej pracy coacha i umiejętności zachowania się w sytuacjach dylematów etycznych.

 

Charakterystyka studiów:

Uwagi o realizacji: Plan studiów obejmuje 168 godzin. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w blokach tematycznych: 

1) blok teoretyczny – zaznajomienie się z podstawami naukowymi praktyki coachingu

2) blok metodyczny – poznanie specjalności coachingu i narzędzi pracy coacha

3) blok zajęć praktycznych – trening umiejętności coachingowych

 

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów; prowadzone przez specjalistów z zakresu  psychologii, socjologii, pedagogiki i filozofii.

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry - studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zaplanowane średno co 2-3 tygodnie. Zajęcia odbywać się będą w budynku APS przy Szczęśliwickiej 40.

Czesne 2 800,00 zł za jeden semestr.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r., pod warunkiem zebrania się grupy; osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
 
 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister), zainteresowanie problematyką coachingu

Warunki studiowania:

Studia są płatne.

Zajęcia odbywają się w postaci sesji sobotnio-niedzielnych, zaplanowanych średnio co 2, 3 - tygodnie.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru) i realizacja wymogów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów, pozytywne zaliczenie przygotowanego i zaprezentowanego samodzielnego projektu coachingowego.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni eksperci w zakresie różnych form pracy coachingowej - w zależności od modułu: osoby zajmujące się executive coachingiem, life coachingiem, coachingiem rozwoju osobistego oraz coachingiem motywacyjnym, a także psycholodzy i specjaliści w dziedzinach pokrewnych.

Szczegółowy plan studiów:

Kod w USOS

Nazwa

przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

 

Sem. I

Sem. II

Sem. III

czas trwania: 2 semestry

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

 

Przedmioty

Koordynator

Prowadzący

SP-TIN1

 

Trening integracyjny

2

Zal.

0

 

2

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Wioletta Dziarnowska (APS)

SP-WDC

 

Wprowadzenie do coachingu

6

Zal z oceną 

1

6

 

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Wioletta Dziarnowska (APS)

 SP-PCO

 Psychologia coachingu

6

Zal z oceną 

 1

 6

 

 

 

 

 

 Wioletta Dziarnowska

Michał Szulawski (APS)

SP-FPC

Filozoficzne podstawy coachingu

6

Zal. z oceną

1

6

 

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Wioletta Dziarnowska (APS)

SP-COI

Coaching indywidualny

 

2

Zal.

1

 

2

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Anna Nieżurawska (trener zewnętrzny)

SP-CKW

Coaching kariery i wspierania rozwoju zawodowego

 

20

Zal. z oceną

2

5

15

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Anna Nieżurawska (trener zewnętrzny)

SP-ECM

Elementy coachingu menedżerskiego

 

20

Zal. z oceną

2

 

 

5

15

 

 

Wioletta Dziarnowska

Michał Szulawski (APS)

 

 Metody coachingowe w procesie dydaktycznym i wychowawczym

 

 20

Zal. z oceną

2

5

 5

 

 10

 

 

 Wioletta Dziarnowska

 Anna Nieżurawska (trener zewnętrzny)

SP-CCZ

Coaching wartości, celów życiowych i rozwoju osobistego

 

20

Zal. z oceną

2

 

 

5

15

 

 

Wioletta Dziarnowska

Anna Niezurawska

(trener zewnętrzny)

 

Narzędzia coachingowe w rozwoju twórczego myślenia

14

Zal. z oceną

1

 

 

2

12

 

 

Wioletta Dziarnowska

Michał Szulawski (APS)

SP-MRC

Model rozmowy coachingowej

16

Zal. z oceną

2

4

12

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Anna Nieżurawska (trener zewnętrzny)

SP-ZUC

Zasoby i umiejętności coacha

 

16

Zal. z oceną

2

4

12

 

 

 

 

Wioletta Dziarnowska

Wioletta Dziarnowska (APS)

SP-PWS

Projekt własny

20

Egzamin

5

 

 

 

20

 

 

Wioletta Dziarnowska

Wybór superwizora spośród wykładowców STC

 

w semestrze:

 

 

 22

 84

        84

 

 

Wymagania wobec kandydatów:

ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa