• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego

Details
Code ZP-SZP
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 30
Duration 1,5 roku
Required document
  • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

 

Kierownik Studiów: dr Marlena Grzelak-Klus (e-mail: lenag@aps.edu.pl)

Cel kształcenia:

 wykształcenie kompetentnych, twórczych i zaangażowanych pedagogów/ nauczycieli, działających w szkole i jej środowisku

Nabywane kwalifikacje:

Przygotowanie pedagogiczne od wykonywania zawodu nauczyciela.

Podstawy prawne kwalifikacji:

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

 

zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w systemie edukacji

 

 Absolwent studiów posiada wiedzę psycho-pedagogiczną, z zakresu dydaktyki i  szczegółowej metodyki przygotowującą do  kompleksowej realizacji zadań szkoły. Umiejętnie komunikuje się  z uczestnikami działań wychowawczych. Jest zdolny do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego. Ma właściwie ukształtowane postawy etyczne i prospołeczne.

Absolwent nabywa i uzupełnia kompetencje w zakresie: dydaktycznym – wyrażającym się w umiejętności optymalizacji prowadzonego procesu kształcenia; wychowawczym i społecznym – związanym z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczestników zajęć oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich; kreatywnym – wyrażającym się zdolnością do samokształcenia, innowacyjnością i niestandardowością działań w powiązaniu ze zdolnościami adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością; prakseologicznym – wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych; komunikatywnym – wyrażającym się skutecznością zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych oraz umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w prowadzeniu zajęć.

Absolwent studiów przygotowywany jest ponadto do:

  • współpracy z uczestnikami zajęć, ich środowiskiem rodzinnym oraz szerszym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
  •  podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres prowadzonych zajęć
  • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania jego doskonalenia we współpracy z innymi pracownikami oświaty;
  • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświatowego.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość czesnego: 2 200,00 zł za semestr

      Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zal.

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk

ćw.

wyk

ćw.

wyk

ćw.

Podstawy wiedzy o wychowaniu i nauczaniu w szkole

E

3

15

15

 

 

 

 

Emisja głosu z elementami kultury języka

Z

1

10

10

 

 

 

 

Organizowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego.

Z

1

10

10

 

 

 

 

Prawne podstawy edukacji

Z

1

10

 

 

 

 

 

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

ZO

2

6

9

 

 

 

 

Elementy psychologii rozwoju człowieka

ZO

2

15

 

 

 

 

 

Europejskie systemy nauczania

ZO

1

10

 

 

 

 

 

Elementy psychologii ogólnej

E

2

7

8

 

 

 

 

Pedagogika szkolna i przedszkolna

ZO

2

 

 

10

10

 

 

Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

Z

1

 

 

 

15

 

 

Zagadnienia z psychologii uczenia się

E

2

 

 

15

10

 

 

Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych

ZO

2

 

 

10

10

 

 

Dydaktyka

E

4

 

 

20

20

 

 

Kierowanie procesami społecznymi w szkole

ZO

1

 

 

10

 

 

 

Innowacyjne i alternatywne metody pracy szkoły

Z

1

 

 

 

10

 

 

Studium przypadku -seminarium-1

Z

1

 

 

 

5

 

 

Studium przypadku -seminarium-2

Z

5

 

 

 

 

 

5

Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela

ZO

2

 

 

 

 

 

15

 Metody diagnozy i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ZO

2

 

 

 

 

10

10

Praca z grupą szkolną

Z

1

 

 

 

 

 

10

Metodyka przedmiotowa

ZO

3

 

 

 

 

 

25

Etyka w pracy nauczyciela

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Diagnoza, kontrola i ocenianie pracy ucznia

ZO

3

 

 

 

 

10

10

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Z

1

 

 

 

 

 

10

Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

Z

1

 

 

 

 

 

15

Wykorzystanie technik cyfrowych w pracy nauczyciela

Z

1

 

 

 

 

 

10

Praktyka pedagogiczna asystencka

Z

3

 

50

 

 

 

 

Praktyka pedagogiczno-dydaktyczna

Z

3

 

 

 

50

 

 

Praktyka zawodowa

Z

3

 

 

 

 

 

50

 

 

 

83

102

65

130

20

170

RAZEM

 

 

185

195

190

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa