• log in
 • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny

Details
Code ZP-WWR
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education After diploma
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Number of didactic cycles 4
Required document
 • higher education
  Ask a question
Phase 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

 

Pełna nazwa studiów podyplomowych: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY  - kwalifikacyjne dla nauczycieli

Studia podyplomowe kwalifikacyjne. Studia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Kierownik studiów:

Czesne: 2400,00 zł za semestr

 

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK - 04.05-26.09.2022 r.
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów
  Po zarejestrowaniu w systemie IRK  należy przesłać komplet dokumentów na adres:
 • Biuro studiów podyplomowych i kursów.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  •  Wymagane dokumenty do rekrutacji:

   1) Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK.

   2) Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich.

   3) Potwierdzenie dokonania opłaty rekrytacyjnej

 • KROK 3 - Wyniki rekrutacji- ogłoszenie decyzji o zakwalifkowaniu/niezakwalifkowaniu na indywidualnych kontach.

 

Regulamin studiów podyplomowych

 

Adresaci:

 Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:

 • psycholog, pedagog specjalny, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta – osoby posiadające przygotowanie do pracy zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku studiów wyższych z określonych dziedzin oraz przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie)
 • nauczyciele,  w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania studiów: 4 semestry  (październik 2022-wrzesień 2024)

 Łączna liczba godzin: 1065, w tym: 825 godz. zajęć dydaktycznych, 240 godz. praktyk

Liczba słuchaczy: 30

Cel kształcenia:

Przygotowanie kadr do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny- Nowym modelem Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR)

Przygotowanie specjalisty WWR, który uzyska kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii,
 • zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe),
 • współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju,
 • koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem,
 • realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR,
 • koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności,
 • optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

 

Kwalifikacje:

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny  na stanowisku zgodnym z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

 •  instytucji koordynującej WWR (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia informacyjnego, terapeutycznego i środowiskowego)
 • zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).
 • Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW)

 

Podstawy prawne kwalifikacji:

1)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

2)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

3)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635).

4)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1412).

5)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

6)  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 i 952).

7)  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) oraz Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”(M.P. poz. 1250).

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny we wszystkich rodzajach placówek zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi, sensorycznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi lub nieprawidłowo kształtującą się osobowością i ich rodzinom oraz roli koordynatora WWR.

Rola specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny odwołuje się do nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowanego na rodzinie i środowisku dziecka i polega na:

 • uczestniczeniu we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego i jego rodziny w ramach pracy transdyscyplinarnego zespołu;
 • wspieraniu rozwoju i ogólnego dobrostanu dzieci;
 • ścisłej współpracy z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju dziecka;
 • wzmacnianiu udziału rodziny i jej upełnomocnienie na wszystkich etapach procesu wsparcia skoncentrowanego na rodzinie;
 • koordynacji opieki, rehabilitacji, wsparcia oraz dostępu do podmiotów będących w sieci wsparcia WWR;
 • optymalizowaniu włączenia do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w naturalnych kontekstach środowiska.

 

Zadaniem specjalisty WWR jest:

 • prowadzenie działań profilaktycznych i mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka;
 •  współudział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym zaburzeń rozwojowych dziecka poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji wspomagania w rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jego postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych;
 • prowadzenie konsultacji rodzinnych i instytucjonalno-rodzinnych dotyczących problemów i zasobów dziecka i rodziny;
 • prowadzenie edukacji rodziców i opiekunów dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 i nauczycieli wychowania przedszkolnego rozwijającej ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem i mających na celu umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne;
 • wspieranie rodziny i środowiska wychowawczego we wspomaganiu rozwoju dziecka;
 • prowadzenie wsparcia środowiskowego dotyczącego dziecka, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej;
 • integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów;
 • zapewnienie dostępu do informacji o świadczeniach oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej;
 • angażowanie innych, budowanie partnerstwa na rzecz włączenia społecznego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i rodzin, działanie na rzecz praw dziecka i rodziny;
 • doskonalenie zawodowe - nieustannie zdobywanie wiedzy i rozwijanie własnych umiejętności w pracy z dzieckiem i rodziną zgodnie założeniami nowego modelu WWR;
 • dostarczanie wysokiej jakości wsparcia dziecku i rodzinie zgodnie z rekomendowanymi praktykami, opartymi na dowodach naukowych.

 

Program studiów:

Ramowy program studiów podyplomowych stanowią moduły tematyczne, integrujące treści teoretyczne i praktyczne odnoszące się do kluczowych aspektów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, ujętych w Nowym Modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Pogram studiów podyplomowych uwzględnia:

 • połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz powiązanie ich z doświadczeniem pracy w środowisku dziecka i rodziny oraz monitoring pracy z dzieckiem i rodziną w ramach praktyk zawodowych;
 • poznanie i wykorzystanie narzędzi oceny funkcjonalnej dziecka oraz badania zasobów rodziny i środowiska, umiejętności dobierania i stosowania strategii wspomagających rozwój dziecka oraz kompleksowego wsparcia rodziny w środowisku, opartych na rekomendowanych praktykach i dowodach naukowych, na podstawie integracji treści modułów tematycznych;
 • promowanie współpracy, pracy zespołowej, umiejętności komunikacji, budowania relacji oraz postawy etycznej i postaw samodoskonalenia zawodowego.

Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje łącznie 1065 godzin, w tym:

 •  180 godzin przeznaczonych na kształcenie kierunkowe (pedagogika specjalna), w tym 60 godz. praktyka zawodowa,
 • 885 godzin przeznaczonych jest na przygotowanie merytoryczne i przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w ramach specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny, w tym 180 godz. praktyki zawodowej

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIE RODZINY-kwalifikacyjne dla nauczycieli

 

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

semestr

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

wyk

ćw.

warsz.

 C. Kształcenie kierunkowe

Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Pedagogika specjalna

1002

I

10

ZAL

1

10

 

 

 

Psychospołeczne podstawy metodyki  pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1002

I

50

E

5

10

40

 

 

Dydaktyka specjalna

1002

I

30

E

4

10

20

 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

1002

II

30

ZO

4

10

20

 

Razem

120

 

14

40

80

 

WWR - PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

E.1.1. Moduł: Model wczesnego wspomagania rozwoju - założenia, zasady i organizacja

 

Model i standardy wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji

1002

I

15

ZAL

1

15

 

 

 

Trening interpersonalny

1002

I

20

ZAL

1

 

 

20

 

Monitoring i ewaluacja pracy w zespole (superwizja, interwizja)

1002

II

15

ZO

1

 

5

10

 

Profil kompetencyjny specjalisty WWR

1002

IV

5

ZAL

1

 

5

 

 

Razem

 

 

55

 

4

15

10

30

E.1.2. Moduł: Wsparcie rodziny w modelu wczesnego wspomagania rozwoju

 

Ocena zasobów rodziny- ekomapa

1002

II

15

ZAL

1

5

 

10

 

Metodyka pracy z rodziną

1002

II

30

ZO

2

5

15

10

 

Trening umiejętności wychowawczych

1002

III

15

ZAL

1

 

 

15

 

Prawne aspekty wsparcia rodziny

1002

IV

5

ZAL

1

5

 

 

 

Razem

 

 

65

 

5

15

15

35

E.1.3. Biomedyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Pediatryczna opieka nad małym dzieckiem

1002

I

15

EGZ

1

15

 

 

 

Neuropsychologia kliniczna dziecka

1002

I

20

EGZ

2

20

 

 

 

Neurologia dziecięca

1002

I

20

EGZ

2

20

 

 

 

Genetyczne zespoły zaburzeń

2002

I

10

ZAL

1

10

 

 

 

Psychiatria dziecięca

2002

II

20

E

1

20

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna

1002

I

10

EGZ

1

 

 

10

 

Fizjoterapia pediatryczna

1002

II

10

ZAL

1

 

10

 

 

Razem

 

 

105

 

9

85

10

10

E.1.4. Moduł: Psychospołeczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej

 

Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka w procesie uczenia się

1002

I

40

EGZ

2

15

25

 

 

Psycholingwistyka rozwojowa - kształtowanie mowy i języka dzieci

1002

II

10

ZO

1

 

10

 

 

Strategie i techniki w modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną

1002

II

10

ZAL

1

 

10

 

 

Metodyka wspomagania rozwoju dziecka w codziennych aktywnościach (RBM)

1002

III

10

ZAL

1

 

5

5

 

Zabawa- programy wspomagania rozwoju dziecka małego i w wieku przedszkolnym

1002

IV

15

ZAL

2

 

10

5

Razem

85

 

7

15

60

10

E.1.5. Moduł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi i wspieranie jego rodziny

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi

1002

III

20

ZO

2

 

20

 

 

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

1002

III

15

ZAL

1

 

15

 

 

Wczesna interwencja logopedyczna

1002

IV

15

ZO

1

 

10

5

 

Razem

 

 

50

 

4

0

45

5

E.1.6. Moduł: Podstawy rehabilitacji dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i wspierania jego rodziny

 

Metody neurofizjologiczne oraz techniki pielęgnacji w rehabilitacji dziecięcej

1002

II

25

ZO

2

 

15

10

 

Ergoterapia- terapia ręki w rozwoju małego dziecka

1002

III

15

ZAL

1

 

10

5

 

Razem

 

 

40

 

3

 

25

15

E.1.7. Moduł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową i wspierania jego rodziny

 

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

1002

II

10

EGZ

1

5

5

 

 

Funkcjonalna ocena słuchu małego dziecka

1002

II

15

ZAL

1

 

15

 

 

Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu

1002

III

25

ZAL

2

 

15

10

 

Razem

 

 

50

 

4

5

35

10

E.1.8. Moduł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową i wspierania jego rodziny

 

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

1002

III

10

EGZ

1

10

 

 

 

Funkcjonalna ocena wzroku małego dziecka

1002

III

15

ZAL

1

 

10

5

 

Rehabilitacja wzroku małego dziecka

1002

IV

25

ZAL

2

 

15

10

 

Razem

 

 

50

 

4

10

25

15

E.2.WWR - PRZYGOTOWANIE METODYCZNO-DYDAKTYCZNE

E.2.1.Ocena możliwość i potrzeb dziecka

 

Klasyfikacja ICF w modelu WWR (Klasyfikacja ICF i ICD w ocenie funkcjonalnej dziecka i planowaniu wsparcia terapeutycznego i środowiskowego)

1002

II

15

ZAL

1

 

15

 

 

Ocena funkcjonalna rozwoju dziecka

1002

II

50

ZO

4

 

50

 

 

Profil funkcjonalny dziecka- badania skriningowe

1002

III

15

ZO

2

 

10

5

 

Razem

 

 

80

 

7

0

75

5

E.2.2. Moduł: Wsparcie środowiskowe w WWR

 

Społeczny model wsparcia rodziny i pracy środowiskowej

1002

II

5

 

1

5

 

 

 

Analiza zasobów środowiska

1002

II

10

 

1

 

10

 

 

Metodyka pracy środowiskowej

1002

III

30

 

2

 

30

 

 

Razem

 

 

45

 

4

5

40

0

E.2.3. Moduł: Planowanie procesu WWR

 

Aranżacja przestrzeni w środowisku dziecka i rodziny

1002

IV

10

ZAL

1

 

10

 

 

Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej edukacji

1002

IV

40

ZAL

2

 

40

 

 

Metodyka konstruowanie indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

1002

IV

30

ZO

4

 

30

 

Razem

 

80

 

7

0

80

0

C.7., E.3. Moduł kwalifikacyjny- PRAKTYKA

 

Praktyka zawodowa w placówkach edukacyjnych z dziećmi ze SPE (C.7)

1002

II

60

ZAL

4

 

60

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach WWR (E3.WWR)

1002

III

60

ZAL

4

 

60

 

 

Praktyka zawodowa: indywidualna praca środowiskowa z dzieckiem i rodziną (studium dziecka i rodziny) (E.3.WWR)-1

1002

III

60

ZAL

5

 

60

 

 

Praktyka zawodowa: indywidualna praca środowiskowa z dzieckiem i rodziną (studium dziecka i rodziny) (E.3.WWR)-2

1002

IV

60

ZAL

5

 

60

 

 

Razem praktyki

   

240

 

18

0

240

0

 

Kształcenie kierunkowe

 

 

120

 

14

40

80

0

 

Przygotowanie merytoryczne

 

 

460

 

40

145

225

130

 

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne

 

 

205

 

18

5

195

5

 

Razem (bez praktyk)

 

 

825

 

72

190

500

135

 

Razem z praktykami

 

 

1065

 

90

190

740

135

ROZKŁAD GODZIN W SEMESTRACH

 

GODZ.

 

ECTS

wyk

ćw.

warsz

I

240

 

21

125

85

30

II

330

 

27

50

240

40

III

290

 

23

10

235

45

IV

205

 

19

5

180

20

RAZEM

1065

 

90

190

740

135