European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Art Education Through Fine Arts (full-time studies)

Details
Code DU-EP-1
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Art Education Through Fine Arts
Form of studies Stacjonarne
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakończone dyplomem magistra sztuki po II roku studiów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia to dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) zakończone dyplomem magistra. Studiujący ma do wyboru dwie ścieżki kompetencyjne realizowane w ramach modułu artystycznego, który umożliwia maksymalny rozwój umiejętności plastycznych i zdolności artystycznych lub modułu  arteterapeutycznego, który rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą. Absolwent uzyskuje umiejętności artystyczne, wiedzę przedmiotową oraz kompetencje społeczne, które w pełni umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, do pracy i zarządzania w instytucjach organizacji życia kulturalnego i promocji sztuki oraz do pracy na rynku artystycznym, a także do indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne i rozwojowe, arteterapia).

Studia oferują możliwość studiowania w ramach Specjalności Artystycznej:

Program specjalności ukierunkowany jest na spersonalizowany rozwój osobowości studenta, zarówno w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału twórczego (artystycznego i/bądź pedagogiczno-wychowawczego), jak też odkrywaniu i budowaniu własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Dlatego w kształceniu tak silny nacisk kładziemy na partnerskie i zindywidualizowane relacje ze studentem, zarówno w przygotowaniu pedagogicznym, jak i rozwoju artystycznym, na zasadzie relacji mistrz – uczeń w pedagogice i sztuce, budując elastyczny i nakierowany na indywidualny rozwój zestaw przedmiotów: pogłębiających rozumienie sztuki w widzeniu artystycznym, czy warsztat pedagogicznych umiejętności wychodzących naprzeciw cyfrowej współczesności w metodyce nauczania nowych mediów. Indywidualizm kształcenia realizuje się także w możliwości wyboru między dwoma modułami zajęciowymi, poszerzającymi w wybranym przez studenta obszarze jego profesjonalne kompetencje.
Moduł Artystyczny, poszerzając program specjalności o sztukę w przestrzeni publicznej (np. graffiti, mural, performance), sztukę nowych mediów i współczesne działania artystyczne (instalacje audiowizualne, intermedia, land art itp.).
Moduł Arteterapeutyczny rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o zaawansowane techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, zwłaszcza na gruncie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych, z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania poprzez sztukę i stymulowania plastycznej ekspresji twórczej. Program specjalności umożliwia uzyskanie umiejętności i kompetencji artysty wizualnego oraz kontynuację kształcenia pedagogicznego w zakresie nauczania plastyki.

UWAGA - uruchomienie poszczególnych modułów jest uzależnione od ilości kandydatów przyjętych na studia.


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
gdzie: 
W – suma wyników (max 5 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.