European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Details
Code DU-PC-KO-OL
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Special Education
Form of studies Stacjonarne
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.07.2020 12:00 – 19.07.2020 23:59)

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika specjalna, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów.

Opis specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - realizowana wyłącznie jako kontynuacja specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, nauczyciela-specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualna i autyzmem, nauczyciela wspierającego w  przedszkolach (oddziałach) integracyjnych i szkołach integracyjnych, asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, nauczyciela w szkole przysposabiającej do pracy.


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub oligofrenopedagogika lub edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub innej specjalności i posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

UWAGA - W związku z powyższym wymogiem, prosimy po dokonaniu zapisu na studia (przycisk "ZAPISZ SIĘ") o wypełnienie deklaracji potwierdzającej ukończenie studiów pierwszego stopnia na ww. kierunku/specjalności oraz posiadanie stosownych uprawnień. Ścieżka do deklaracji:  "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" -> "DODATKOWE INFORMACJE". Brak wypełnienia deklaracji skutkuje brakiem kwalifikacji na studia (wynik rekrutacyjny zero punktów).

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
gdzie: 
W – suma wyników (max 5 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.