European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne

Details
Code ZU-PE-N-OS
Organizational unit The Maria Grzegorzewska University
Field of studies Education
Form of studies Niestacjonarne
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Required documents
  • Wykształcenie wyższe
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów.

Opis specjalności:

Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - student specjalności przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent specjalności opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne może być zatrudniony na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym jako pracownik zajmujący się pomocą dziecku i rodzinie, może być pedagogiem w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub zajmować stanowiska związane z pieczą zastępczą. Ma uprawnienia do otwierania własnych alternatywnych placówek opieki nad dzieckiem. Może również trafić do domu pomocy społecznej dla seniorów. Otwartym miejscem zatrudnienia absolwentów specjalności opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne są różnorodne organizacje pozarządowe i wielorakie polskie i międzynarodowe agendy edukacyjne i socjalne. Jeśli posiada uprawnienia pedagogiczne (nabyte na wcześniejszych etapach edukacji) może pełnić funkcje opiekuńczo-wychowawcze w szkole (np. pedagog szkolny, wychowawca świetlicy).


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
gdzie: 
W – suma wyników (max 5 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.