• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

Szczegóły
Kod ZP-ERP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 13:30 – 31.01.2024 23:59)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną u dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

Kierownik Studiów: dr Katarzyna Smolińska   ksmolinska@aps.edu.pl

Czesne - 2 200,00 zł za jeden semestr x 3 semestry

Cel kształcenia

przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Kwalifikacje

Program studiów jest opracowany zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego.

 

Aktualnie obowiązuje - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Szczegółowe kwalifikacje zostaną uzupełniona po zakończeniu prac nad Rozporządzeniem w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy i terapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w różnych formach kształcenia.

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/ marzec 2024 r. pod warunkiem zebrania grupy

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Plan studiów:

 

 

 

Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki organizacyjnej

Semestr studiów

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

 

 
   
   

Kształcenie kierunkowe (60h,; 8ECTS; 60 h praktyk;4ECTS)

   

C.5. Dydaktyka specjalna

   

Dydaktyka specjalna

10020000

I

30

EGZ.

4

   

Razem

30

 

4

   
   

C.6. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

   

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

10020000

I

30

EZG

4

   

Razem

30

 

4

   
   

C.7 Praktyki zawodowe

   

 Praktyka asystencka 1 w przedszkolach ogólnodostępnych lub integracyjnych

10020000

II

30

ZAL

2

   

Praktyka asystencka 2 w szkołach: ogólnodostępnych lub integracyjnych

10020000

II

30

ZAL

2

   

Razem

60

 

4

   
   
   

RAZEM moduł Kształcenia kierunkowego

120

 

12

   
   

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (E.I.)

   

E. 1. Przygotowanie merytoryczne (240h; 20ECTS)

   

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

10020000

I

10

ZAL

1

   

Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

20

EZG

2

   

Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

30

EZG

2

   

 Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

15

EZG

2

   

 Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

25

ZAL

1

   

Specjalne potrzeby uczniów

10020000

II

20

ZAL-OCENA

2

   

 Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

15

ZAL-OCENA

2

   

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

30

EZG

2

   

Metody edukacyjno-terapeutyczne w pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

20

ZAL-OCENA

2

   

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

10020000

II

20

ZAL-OCENA

2

   

Wybrane metody terapii zachowań problemowych

10020000

II

20

ZAL

1

   

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji integracyjnej i włączającej

10020000

II

15

ZAL

1

   

Razem

240

 

20

   
   
   

E.2. Przygotowanie dydaktyczno - metodyczne (150h, 12ECTS)

   

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

10020000

  II i III

65

EZG

3

   

Edukacja uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

10020000

III

15

EZG

2

   

Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

10020000

III

10

ZAL-OCENA

2

   

Rewalidacja indywidualna

10020000

III

30

ZAL-OCENA

2

   

Wspierania rozwoju uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

10020000

III

15

ZAL

1

   

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych

10020000

III

15

ZAL-OCENA

2

   

Razem

150

 

12

   
   
   

E.3. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

   

 Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (40 godz.)

10020000

II

40

ZAL

2

   

Praktyka asystencko - pedagogiczna w szkole podstawowej specjalnej lub ogólnodostępnej lub integracyjnej (40 godz.)

10020000

III

40

ZAL

2

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (20 godzin)

10020000

III

20

ZAL

1

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkole podstawowej lub przysposabiającej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (20 godzin)

10020000

III

20

ZAL

1