Unia Europejska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska

Szczegóły
Kod DD-SD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunki studiów Pedagogika, Psychologia, Socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 1
Limit miejsc 10
Czas trwania 3
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, szkoladoktorska@aps.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu szkoladoktorska@aps.edu.pl
Adres WWW http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-doktorska
Wymagane dokumenty
 • Dyplom magistra lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2020 00:00 – 30.06.2020 23:59)

Szkoła Doktorska APS to nowa przestrzeń naukowa, do której zapraszamy osoby planujące karierę badawczą i akademicką.
Zależało nam na stworzeniu miejsca, gdzie kreatywność łączy się z profesjonalizmem. Doktoranci od samego początku będą zaangażowani w tworzenie projektów badawczych oraz współpracę naukową na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Dzięki stypendium naukowemu oferowanym od początku studiów doktoranci będą mogli skupić się na rozwoju swoich naukowych zainteresowań, korzystając z kameralnej przestrzeni naszej Szkoły Doktorskiej.
Celem Szkoły Doktorskiej jest wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów, w tym  umiejętności i kompetencji ogólnych, a w rezultacie – uzyskanie samodzielności w prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych. Bezpośrednim efektem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest rozprawa doktorska prezentująca wyniki indywidualnej pracy badawczej, przebiegającej pod opieką promotora lub promotorów.
Program kształcenia Szkoły Doktorskiej APS ma charakter interdyscyplinarny – jego konstrukcja pozwala na równoległą eksplorację obszaru teorii i badań empirycznych psychologii, pedagogiki i nauk socjologicznych. Dodatkowo, program oferuje wybór specjalistycznej „ścieżki klinicznej” lub „ścieżki społecznej”.
„Ścieżka kliniczna” - umożliwia prowadzenie badań (np. z zakresu psychologii czy pedagogiki specjalnej) przy merytorycznym wsparciu pracowników placówek opieki zdrowotnej i medycznych instytucji naukowo-badawczych. Badania będą mogły być prowadzone także w grupach pacjentów.
„Ścieżka społeczna” - pozwala na prowadzenie badań (np. z zakresu pedagogiki, socjologii) przy współpracy ze specjalistami i praktykami. Realizacja tych ścieżek nie jest obowiązkowa.
Program składa się z czterech modułów, obejmujących: wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych; wiedzę i umiejętności metodologiczne oraz akademickie; pracę nad powstaniem rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie dydaktyczne do pracy nauczyciela akademickiego. Moduły będą realizowane równolegle, tak aby pogłębianie wiedzy teoretycznej przyczyniało się do powstania wysokiej jakości projektu badawczego, możliwości jego realizacji w oparciu o granty badawcze i tworzenia na tej podstawie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

 • MODUŁ I. WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.
Planowane zajęcia:
Współczesne trendy w naukach społecznych;
Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących.

 • MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.
Planowane zajęcia:
    Academic writing -basics & advanced class (zajęcia prowadzone w j. angielskim);
    Tworzenie narzędzi badawczych;
    Przygotowanie aplikacji grantowych;
    Zarządzanie projektami -zajęcia warsztatowe;
    Badania naukowe w praktyce;
    Metody badań ilościowych;
    Metody badań jakościowych;
    Badania naukowe w praktyce;
    Wizualizacja i interpretacja danych (zajęcia warsztatowe);
    Zaawansowane aplikacje grantowe;
    Komunikowanie wyników badań;
    Techniki akademickiej wymiany myśli;
    Etyka pracownika nauki i etyka badań naukowych.

 • MODUŁ III. PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.
Planowane zajęcia:
Cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring);
Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej (z udziałem promotorów).

 • MODUŁ IV. DYDAKTYKA AKADEMICKA

Moduł przygotowuje do roli nauczyciela akademickiego w nawiązaniu do idei uniwersytetu Humboldtowskiego, jako miejsca pozwalającego na urzeczywistnienie się jedności nauki i nauczania, wspólnoty nauczających i uczących się.
Planowane zajęcia:
Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna: rozwiązania strukturalne, finansowanie, kluczowe procesy, planowanie i organizacja kształcenia (wykład);
Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy kształcenia –wykład, zajęcia warsztatowe z małą grupą, e-learning, metoda tutoringu, konwersatorium; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi;
Praktyki zawodowe (w wymiarze 60 godzin w całym toku studiów): tworzenie programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, hospitacje koleżeńskie.


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kadydaci posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich którzy uzyskali zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad przgotowaniem rozprawy doktorskiej. W procesie rekrutacji punkty będą przyznawane za: średnią ocen ze studiów, ocenę autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady przyznawania punktów:

 1. średnia ocen: nie więcej niz 4 punkty wg zasdy:
  2,01-3,00 - 1 pkt
  3,01-4,00 - 2 pkt
  4,01-4,50 - 3 pkt
  4,51-5,00 - 4 pkt
 2. ocena autorskiego projektu badawczego wg kryteriów:
  a) poziom naukowy projektu i jego poprawności metodologicznej –nie więcej niż 18 pkt;
  b) ocena nowatorstwa projektu –nie więcej niż 8pkt;
  c) wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej - nie więcej niż 5 pkt;
  d) ocena możliwości realizacji projektu według wskazanych założeń –nie więcej niż 5 pkt;
  -przy czym łączna liczba punktów przyznanych za ocenę autorskiego projektu badawczego nie może być większa niż 36
 3. osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów:
  a) artykuły  opublikowane  lub  przyjęte  do  druku  w  czasopismach  recenzowanych, umieszczonych na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy indeksie powyżej 100 punktów po 3 punkty za każdy, przy indeksie poniżej 100 punktów po 2 punkt za każdy, przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt, 
  b) monografie (3 pkt) lub redakcja monografii (2 pkt) (wliczając  rozdziały w monografiach za 200-300 punktów), przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt,
  c) nagrody  zdobyte  na  ogólnopolskich  lub  międzynarodowych  konferencjach studenckich  towarzystw  naukowych  lub  innych  towarzystw  naukowych,  nagrody rektora dla najlepszych studentów i absolwentów, nagrody ministra –po 1 pkt, przy czym łącznie nie więcej niż 3 pkt, 
  d) kierowanie  projektami  badawczymi  finansowanymi  ze  środków  uczelni macierzystych lub zewnętrznych (min. takich jak: NCN, NCBiR, MNiSW) lub bycie wykonawcą  projektów  badawczych  finansowanych  ze  środków  uczelni macierzystych lub zewnętrznych –za  kierowanie  po3 pkt, za  wykonanie  po 1 pkt,-przy czym łącznie nie więcej niż 6 pkt,
  e) aktywny  (poster,  wystąpienie) udział  w  konferencjach  naukowych potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym udział –nie więcej niż 3 pkt, –przy czym łączna liczba punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe nie może być większa niż 24 pkt.
 4. rozmowa kwalifikacyjna, zakres rozmowy obejmować  będzie  dotychczasowe  doświadczenia  naukowo-badawcze  kandydata,  prezentację  przez  kandydata  złożonego  w  toku  rekrutacji projektu badawczego, dyskusję na temat projektu badawczego (jego założeń oraz realizacji) oraz planów naukowych–nie więcej niż 12 pkt, przy czym uzyskanie  co najmniej 6 pkt stanowi ocenę pozytywną. Część rozmowy kwalifikacyjnej dotycząca streszczenia projektu prowadzona będzie w  języku  angielskim,  równocześnie  będzie  ona  więc  stanowić  formę  egzaminu kompetencji  językowych  kandydatów  na  studia –nie więcej niż 4 pkt, przy czym uzyskanie co najmniej 2 pkt stanowi ocenę pozytywną-przy czym łączna liczba punktów przyznanych za wynik rozmowy kwalifikacyjnej nie może być  większa niż  16.  Pozytywny  wynik  rozmowy  kwalifikacyjnej oznacza  uzyskanie ocen pozytywnych z obu części rozmowy.

Łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być większa niż 80.
Przy równoważnej ilości  punktów rekrutacyjnych, o  wyborze  kandydata decydować  będzie  w  pierwszej kolejności wyżej oceniony projekt badawczy, a następnie wyżej oceniane publikacje, a następnie decyzja Kierownika Szkoły Doktorskiej.