Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Szczegóły
Kod ZP-AET
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 06.11.2019 12:00)

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Studia doskonalące. 

Kierownik studiów: dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota (e-mail: plaskota@aps.edu.pl)

Planowany czas trwania 01.10.2019 - 31.03.2021

3 semestry, 94 ECTS, 374 godz. dydaktyczne.

Cel kształcenia

Poszerzanie wiedzy  w zakresie ARTETERAPII i jej zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię i wspieranie rozwoju podmiotowego. 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, medyczne

Sylwetka absolwenta:

Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w podejściu multimodalnym. Nabywa umiejętność prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.

Wymagania wobec kandydata:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) na studiach artystycznych, humanistycznych lub medycznych - a więc z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych studiów); ważne jest posiadanie zainteresowań artystycznych

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kreatywność, odpowiedzialność, empatia, zdolność integracji z grupą  oraz zdolność współdziałania i współpracy.

 

Koszt studiów - 4800 zł (1600 za jeden semestr).

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 - osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów osobiście lub pocztą (wykaz dokumentów znajduje się pod tabelką z planem studiów, przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Komunikacja interpersonalna

18

ZAL

4

 

18

 

 

 

 

Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji

23

ZAL

6

10

13

 

 

 

 

Wiedza o środkach wyrazu artystycznego

23

ZAL-OCENA

4

10

13

 

 

 

 

Pracownia artystyczna

22

ZAL

4

 

22

 

 

 

 

Trening twórczości

23

ZAL

4

5

18

 

 

 

 

Warsztaty twórcze w edukacji

21

ZAL-OCENA

5

 

 

5

16

 

 

Wybrane techniki arteterapii

25

ZAL

2

 

 

5

18

 

2

Książka artystyczna

15

ZAL

5

 

 

5

10

 

 

Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi

29

ZAL

4

 

 

10

19

 

 

Arteterapia w pracy z dziećmi

20

ZAL

5

 

 

 

 

5

15

Muzyka i ruch w arteterapii

15

ZAL

5

 

 

 

 

 

15

Techniki terapii tańcem i ruchem

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

Drama

11

ZAL

11

 

 

 

 

 

11

Multimedia w edukacji i arteterapii

10

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

 

10

Arteterapia w psychiatrii klinicznej

15

EGZ

4

 

 

 

 

5

10

Elementy arteterapii w ujęciu klinicznym

15

ZAL

8

 

 

 

 

5

10

Terapia pedagogiczna

15

ZAL-OCENA

7

 

 

 

 

 

15

Psychorysunek

10

ZAL

5

 

 

 

 

 

10

Socjoterapia

20

ZAL

4

 

 

 

 

 

20

Praktyka

14

ZAL

4

 

 

 

 

 

14

Seminarium

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności pobrane z systemu IRK  po zarejestrowaniu.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.