Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Szczegóły
Kod ZP-BWM
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 1
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 31.01.2020 12:00)

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe mają charakter doskonalący i są odpowiedzią na aktualne  zapotrzebowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwłaszcza funkcjonariuszy różnych służb państwowych.

Tworzą także doskonałą podstawę do fachowego i specjalistycznego przygotowania wszystkich tych osób, które mają zamiar podjąć pracę w sektorze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach specjalnych.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Hubert Iwanicki, e-mail: hiwanicki@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry – studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela). Zajęcia będą się odbywały w budynkach: APS przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Planowany termin uruchomienia strudiów: edycja 1  - luty 2020 - osoby zainteresowane studiami, prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduję się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

Przewidywana liczba słuchaczy: 35 osób.

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów specjalistycznej i fachowej wiedzy w pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.

 

Studia mają na celu w szczególności:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym,
 • analizę aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa Państwa,
 • nabycie przez słuchaczy kompetencji dotyczących rozpoznawania różnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, a także sposobów ich przeciwdziałania i zwalczania,
 • zapoznanie z organizacją i mechanizmami funkcjonowania, współzależności i współpracy najważniejszych organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa,
 • przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnej i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych,
 • dostarczenie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych technik operacyjno-rozpoznawczych bezpieczeństwa bezpośredniego,
 • nauczenie prawidłowego planowania i koordynowania różnorodnych działań  w sytuacjach kryzysowych.

Zadaniem studiów jest wyposażenie absolwentów w konkretne kompetencje, niezbędne na rynku pracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego tj.:

 • umiejętność analizy i dokonywania oceny procesów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
 • podejmowanie szybkich a zarazem racjonalnych decyzji podczas działania w warunkach kryzysowych,
 • sprawność w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 • umiejętność w zakresie promowania bezpieczeństwa i nadzoru nad bezpieczeństwem.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści, w większości praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający bogatą wiedzę, profesjonalne przygotowanie w zakresie posiadanych kwalifikacji w tym m.in.: oficerowie Służby Więziennej, Policji, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej i Akademii Sztuki Wojennej.

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje łącznie 195 godzin (w tym 175 godzin zajęć dydaktycznych: 105 godzin wykładów i 70 godzin ćwiczeń oraz 20 godzin seminarium). Absolwent studiów otrzymuje 54 pkt. ECTS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów:

Program studiów ma konstrukcję blokową:

Blok I  - Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

Blok II - Funkcjonowanie służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa; współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego państwa oraz obywateli, metody i narzędzia umożliwiające poznanie specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i  procesów w nim zachodzących; treningi umiejętności w sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych i konfliktowych.  Podstawy ratownictwa przedmedycznego. Seminarium. 

Ramowy program studiów

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

w

ćw.

w

ćw.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

15

Egzamin

4

15

 

 

 

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego

15

Egzamin

4

15

 

 

 

Zarządzanie kryzysowe

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

System i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

Ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych

5

Zaliczenie na ocenę

2

5

 

 

 

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

5

Zaliczenie na ocenę

2

 

 

 

5

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

5

Zaliczenie

1

 

 

 

5

Konflikty we współczesnym świecie

10

Zaliczenie na ocenę

2

10

 

 

 

Terroryzm – zagrożenie, rodzaje
i sposoby zwalczania

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Podstawy kryminologii
i kryminalistyki

10

Egzamin

3

10

 

 

 

Służby specjalne w Polsce
i na świecie

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Ochrona ludności i obrona cywilna

5

Zaliczenie

1

 

 

5

 

Biały wywiad

5

Zaliczenie

1

 

 

5

 

Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego
i narodowego

10

Egzamin

3

10

 

 

 

Ochrona osób, mienia, obiektów
i obszarów

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

 

 

10

Zachowanie jednostki
w sytuacjach ekstremalnych
(trening umiejętności)

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

 

 

10

Negocjacje i mediacje
w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

Ratownictwo przedmedyczne

10

Zaliczenie

3

 

 

 

10

Seminarium

20

Zaliczenie

4

 

10

 

10

RAZEM
(oraz w danym semestrze)

195

 

54

65

40

40

50

105

90

ŁĄCZNIE

 

195

 

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Osiągnięcie efektów kształcenia założonych w programie studiów, potwierdzone m.in.: zdanymi egzaminami, uzyskanymi zaliczeniami (w tym zaliczeniem indywidualnej praktyki). Każdy blok tematyczny kończy się egzaminami. Średnia wyników z egzaminów i wszystkich zaliczeń, kończących się oceną, stanowi ocenę końcową studiów.

Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach. Słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach.

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • Ukończone studia licencjackie bądź magisterskie o dowolnym profilu kształcenia.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 
Wysokość czesnego:
 
1400zł za semestr