Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji

Szczegóły
Kod ZP-CMT
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 31.01.2020 12:00)

Studia mają charakter doskonalący.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady, warsztaty, zajęcia projektowe) prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni eksperci w zakresie różnych form pracy coachingowej, projektowej i tutorskiej.

Cele studiów i efekty kształcenia:

Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować warsztat dydaktyczny oraz wychowawczy służący integralnemu rozwojowi uczniów i wypracowaniu oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki ich rozwoju naukowego, osobistego oraz społecznego.  Studia poprzez zaznajomienie odbiorców z innowacyjnymi technikami nauczania i wspierania rozwoju dają możliwość wypracowania osobistej wizji nauczania opartej dodatkowo o wykorzystanie mocnych stron nauczyciela-wychowawcy. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki dydaktycznej i wychowawczej poznane modele, techniki i narzędzia coachingowe, projektowe oraz tutorskie.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.


Najważniejsze cele szczegółowe studium:
•    Poznanie naukowych podstaw coachingu, myślenia projektowego oraz tutoringu w tym psychologicznych i filozoficznych podstaw coachingu i rozwoju kreatywności
•    Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej, projektowej oraz tutorskiej, w tym:
- zaznajomienie z innowacyjnymi technikami tworzenia rozwiązań będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i aspiracje wybranej społeczności (współpracowników, rodziców) lub grupy uczniów;
- przećwiczenie praktycznych technik pracy z krótko- i długoterminowymi celami ucznia;
- wypracowanie umiejętności definiowania i wyłaniania kluczowych, dla rozwoju przyszłej kariery ucznia, zestawu  kompetencji;
- poznanie nowych sposobów komunikacji z partnerami nauczyciela, nawiązywania współpracy z grupą i tworzenia zasad pracy i współpracy;
- przećwiczenie budowania indywidualnych strategii motywacyjnych dla uczniów;
- kształtowanie umiejętności posługiwania się „kluczem do satysfakcji zawodowej” oraz „kluczem do relacji”.
•    Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych, projektowych i tutorskich niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki dydaktycznej i wychowawczej

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Wioletta Dziarnowska

e-mail:  w.dziarnowska@poczta.onet.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry - studium realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, zaplanowanych średnio co  3/4 - tygodnie).

Czesne: 1800 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2020 - Osoby zainteresowane zapraszamy do zarejestrowania się w IRK i składania dokumentów.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru) i realizacja wymogów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów, pozytywne zaliczenie przygotowanego i zaprezentowanego projektu scenariusza lekcji, warsztatu lub spotkania ze współpracownikami lub rodzicami uczniów.

 

Charakterystyka studiów:

Uwagi o realizacji: Plan studiów obejmuje 168 godzin. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w blokach tematycznych: 

1) blok teoretyczny – zaznajomienie się z podstawami naukowymi praktyki coachingu, myślenia projektowego i tutoringu

2) blok metodyczny – poznanie specjalności coachingu, myślenia projektowego i tutoringu

3) blok zajęć praktycznych – trening umiejętności coachingowych, projektowych i tutoringowych

 

Plan studiów:

Lp

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zajęć i liczba godzin

Semestr I

Semestr II

Forma zaliczenia

WYK

ĆW

WYK

ĆW

1.

Trening integracyjny

 

2

 

 

Z

2.

Psychologia coachingu i rozwoju kreatywności

8

 

 

 

ZO

3.

Filozoficzne podstawy coachingu i myślenia twórczego

8

 

 

 

ZO

4.

Zasoby i umiejętności nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym

2

18

 

 

ZO

5.

Przywództwo coachingowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela

5

15

 

 

E

6.

Zastosowania coachingu do komunikacji z partnerami nauczyciela

 

 

2

8

ZO

7.

Narzędzia coachingowe w rozwoju twórczego myślenia

2

18

 

 

E

8.

Tutoring w edukacji

 

 

4

12

ZO

9.

Coaching motywacyjny w pracy nauczyciela

 

 

6

14

E

10.

Praca z potencjałem ucznia w perspektywie jego kariery zawodowej

 

 

12

 

 

ZO

11.

Myślenie projektowe

2

10

 

 

ZO

12.

Moc otwartych pytań. Metody coachingowe w nauczaniu przedmiotowym

 

 

2

8

 

ZO

13.

Projekt własny

 

 

 

10

E

RAZEM

27

75

14

52

 

Wymagania wobec kandydatów:

a)ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)

b)zainteresowanie problematyką innowacyjnych metod edukacyjnych i wspierania rozwoju.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji,
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.