Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[ZP-DTD] Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Szczegóły
Kod ZP-DTD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka studiów

Ukończenie studiów podyplomowych zakłada:

- zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz kompetencje do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej:

- nabycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny:

- uzyskanie certyfikatu ukończenia I i II stopnia SI dającego możliwość diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydanego przez PSTiS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez APS.

Podstawą ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, które odbywają się w trakcie trwania studiów oraz odbycie praktyk (również podczas trwania studiów) w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania.

Po ukończeniu studiów

Absolwent:

- posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnegowspomagania;

- otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS;

- otrzymuje certyfikat ukończenia I i II stopnia kursu integracji sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, co stanowi integralną część świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

W ramach studiów przewidziane są dodatkowe dwa zjazdy (10-dniowy i 5-dniowy). Terminy tych zjazdów zostaną podane w październiku podczas inauguracji.

Planowany termin uruchomienia studiów: I zjazd 5-6 października 2019, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. W listopadzie lub grudniu uruchomimy rekrutację na kolejną edycję studiów, która rozpocznie się od lutego 2020..

 

Kierownik Studiów: dr Diana Aksamit (daksamit@aps.edu.pl)

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Bloki tematyczne kończą się egzaminem lub zaliczeniem.

 

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie, tj. dla:

- psychologów

- nauczycieli

- pedagogów specjalnych

- rehabilitantów

- fizjoterapeutów

Oczekiwane kompetencje kandydata:

- posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.

 

Planowane terminy zjazdów

 

I semestr

 

1.

5-6.10.2019

2.

19-20.10. 2019

3.

16-17.11.2019

4.

30.11-01.12.2019

5.

14-15.12.2019

6.

04-05.01.2020

7.

15-16.02.2020

 

Terminy zjazdów mogą ulec zmianie

II semestr

Zjazd 5-14.06.2020

Pozostałe terminy zjazdów zostaną ustalone w pod koniec I semestru

 

III semestr

Zjazd 09-13.10.2020

Pozostałe terminy zjazdów zostaną ustalone w pod koniec II semestru

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRKpo zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można  osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Wysokość czesnego

3000 zł za semestr