Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[ZP-DTD] Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Szczegóły
Kod ZP-DTD
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Liczba studentów 25 - 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20
Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 31.01.2019 12:00)

Charakterystyka studiów

Ukończenie studiów podyplomowych zakłada:

- zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz kompetencje do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej:

- nabycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny:

- uzyskanie certyfikatu ukończenia I i II stopnia SI dającego możliwość diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydanego przez PSTiS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez APS.

Podstawą ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, które odbywają się w trakcie trwania studiów oraz odbycie praktyk (również podczas trwania studiów) w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania.

Po ukończeniu studiów

Absolwent:

- posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnegowspomagania;

- otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS;

- otrzymuje certyfikat ukończenia I i II stopnia kursu integracji sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, co stanowi integralną część świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2019, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK. 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Bloki tematyczne kończą się egzaminem lub zaliczeniem.

 

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie, tj. dla:

- psychologów

- nauczycieli

- pedagogów specjalnych

- rehabilitantów

- fizjoterapeutów

Oczekiwane kompetencje kandydata:

- posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (druk umowy do pobrania znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

 

Dokumenty będzie można  osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Czynny jest:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz. 8.00-15.00
 • środa w godz. 8.00-15.00
 • czwartek - nieczynny, dzień pracy wewnętrznej
 • piątek w godz. 8.00-13.00
 • sobota w godz. 8.00-15.00

Telefon: 22 589-36-64 e-mail: eskrzyniarz@aps.edu.pl

lub e-mail:pcepuch@aps.edu.pl, amazurkiewicz@aps.edu.pl

Wysokość czesnego

3000 zł za semestr

Kierownik Studiów: dr Diana Aksamit (daksamit@aps.edu.pl)