Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie

Szczegóły
Kod ZP-DTP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 50
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie

 

Studia doskonalące

Planowany czas trwania: 01.10.2019 - 30.09.2020 (2 semestry, 60 ECTS, 150 godz.)

Kierownik studiów: Dr Marta Kotarba (e-mail: mkotarba@aps.edu.pl)

 

Cel kształcenia:

Perspektywa  objęcia  dwulatków wychowaniem przedszkolnym oraz  zwiększająca się  już  obecnie liczba przyjmowanych do przedszkoli dzieci  w drugim  i trzecim roku życia sprawia, że nauczyciele muszą rozszerzać swoje wiadomości  oraz  umiejętności pedagogiczne i psychologiczne (dotąd problemy  rozwojowe i wychowawcze  najmłodszych dzieci mieściły się w  pedagogice opiekuńczej, nie były więc omawiane w ramach pedagogiki przedszkolnej). Ponadto organizacja studiów nauczycielskich (3 + 2) i dobór treści kształcenia studentów na specjalizacji  wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w zbyt słabym stopniu  uwzględnia specyfikę  wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji  maluchów w przedszkolu. Umiejętność skutecznego i  przyjaznego wspomagania rozwoju umysłowego, wychowania i  edukacji  dzieci w drugim i trzecim roku życia wymaga głębokiego rozumienia prawidłowości psychologicznych  i pedagogiki małego dziecka, a także sporych umiejętności pedagogicznych.

Dlatego w ramach studiów podyplomowych zamierzamy zrealizować  następujące cele kształcenia:

  • przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) nauczycieli  przedszkola do wspomagania rozwoju umysłowego i fizycznego. wychowania i edukacji dwulatków  oraz  trzylatków w warunkach przedszkola;
  • poznanie (podstawy psychologiczne i pedagogiczne) skutecznych form i metod prowadzenia zajęć  z dwulatkami i trzylatkami oraz kształtowanie umiejętności koniecznych do ich stosowania w przedszkolu  lub w żłobku, niezależne od formy organizacyjnej placówki;
  •  kształtowanie umiejętności do współpracy z rodzicami dwulatków i trzylatków w zakresie zdrowia i rozwoju fizycznego dzieci, wspomagania ich rozwoju umysłowego i  kształtowania ważnych umiejętności życiowych oraz takiego ich wychowywania, aby lepiej rodziły sobie w domu i w przedszkolu;
  • konstruowanie programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci w drugim i trzecim roku życia w warunkach przedszkola, a także planowanie działalności pedagogicznej w kolejnych dniach, tygodniach  i miesiącach.  

Celem  studiów podyplomowych jest  uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy nauczycieli z podanych obszarów działalności pedagogicznych oraz  kształtowanie tych  umiejętności pedagogicznych, które warunkują harmonijny rozwój umysłowy, kształcenie i  wychowanie  małych przedszkolaków.  

 

Koszt studiów: 1500 zł za semestr.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 - osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów osobiście lub pocztą (wykaz dokumentów znajduje się pod tabelką z planem studiów, przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Wymagania wstępne:

studia są adresowane do  czynnych  nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz  do  pracowników żłobków

Oczekiwane kompetencje absolwenta:

§  Ukończone studia zawodowe z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki opiekuńczej.

§ Dobra znajomość Podstawy Programowej dla wychowania przedszkolnego oraz Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, a także form organizacyjnych wychowania przedszkolnego w Polsce.

§  Elementarna znajomość pedagogiki przedszkolnej oraz prawidłowości rozwojowych  dzieci od urodzenia do czasu  rozpoczęcia nauki szkolnej.

§  Silna motywacja do pogłębienia i poszerzenia swoich nauczycielskich kompetencji zawodowych.

Osobowościowe cechy konieczne do pełnienia roli nauczyciela małych dzieci: miłe nastawienie do rodziców oraz ich dzieci, dobra kondycja i sprawność  fizyczna, umiejętność niewerbalnego porozumiewania się oraz zdolności empatyczne, poprawna artykulacja i miły ton głosu.

Plan studiów:

 

Kod w USOS

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

1. Podstawy organizowania edukacji  małych dzieci

EGZ

4

6

 

 

2. Różnice indywidualne rozwoju psychoruchowego dzieci w drugim  i trzecim roku życia: mity i realia

zal-ocena

4

2

 

 

3. Problemy adaptacyjne maluchów przychodzących do przedszkola

zal-ocena

 

7

 

 

4. Charakterystyka procesu uczenia się młodszych i starszych przedszkolaków
i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie

EGZ

8

4

 

 

5. Zgubne skutki zezwalania dzieciom na  oglądanie ponad miarę  telewizji i  korzystania z komputerów oraz  tabletów w wychowaniu dzieci

zal-ocena

 

 

2

4

6. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu własnego  Ja i  poznawania  otoczenia

zal-ocena

 

 

 

8

7. Rozwój mowy oraz wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się

zal-ocena

6

6

 

 

8. Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się dzieci 

zal-ocena

 

8

 

 

9. Kształtowanie czynności samoobsługowych z uwzględnieniem możliwości maluchów

zal-ocena

 

 

6

7

10. Wspomaganie dzieci w rozwoju intelektualnym

EGZ

6

4

 

 

11. Dbałość  o zdrowie dzieci  oraz  rozwój ich sprawności  ruchowej  w przedszkolu i w domu

zal-ocena

 

 

 

10

12. Wspomaganie maluchów w skupianiu uwagi i organizowaniu aktywności tak,
      aby lepiej  radziły sobie w sytuacjach  zadaniowych i w zabawie

zal-ocena

 

8

 

 

13. Wspomaganie maluchów w kształtowaniu umiejętności liczenia i ustalania, ile jest po dodaniu lub zabraniu kilku obiektów

zal-ocena

4

6

 

 

14. Wspieranie maluchów w słuchaniu muzyki i w śpiewaniu. Stymulowanie muzyką aktywności ruchowej  dzieci

zal-ocena

 

 

 

10

15. Rysunek i barwa w edukacji dzieci

zal-ocena

 

 

4

4

16. Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego i planowanie działalności pedagogicznej

zal-ocena

 

 

4

8

RAZEM

 

32

51

16

51

 

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia do pobrania z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.