Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia

Szczegóły
Kod ZP-LOG
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 68
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 27.11.2019 15:00)

Logopedia

 Kierownik studiów: Dr Danuta Emiluta-Rozya (e-mail: emiluta@aps.edu.pl)

Studia kwalifikacyjne.

Planowany czas trwania: październik 2019 - wrzesień 2021

4 semestry, 120 punktów ECTS, 810 godzin dydaktycznych

 

Cel kształcenia i kwalifikacje: zdobycie zawodu logopedy

Podyplomowe Studia Logopedii nie zapewniają przygotowania pedagogicznego

 

Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012r.(Dziennik Ustaw z dnia 19 kwietnia 2012r.)

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

 • placówki oświatowe: przedszkola (także specjalne), szkoły (także specjalne)  - pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne
 • placówki służby zdrowia
 • resort kultury

Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii ma uprawnienia do dalszego kształcenia się w formie :

 • studiów podyplomowych w celu uzyskania specjalizacji w służbie zdrowia z neurologopedii lub surdologopedii
 • studiów podyplomowych doskonalących, np. z wczesnej interwencji logopedycznej, z emisji głosu

 

Absolwent  otrzymuje tytuł zawodowy logopedy.

Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych dla logopedii (pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych), czyli dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się (w mowie i w piśmie). Zna normy rozwoju mowy, potrafi rozpoznać dzieci z nieprawidłowościami w tym zakresie (prowadzić badania przesiewowe) oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymał  wiedzę i nabył umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej z dziećmi nie tylko z zaburzeniami wymowy, ale także w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy oraz u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie (również ze sprzężonymi zaburzeniami). Jest to także wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usprawniania osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego (dyzartrii, afazji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej) oraz obwodowego (uszkodzenia narządu słuchu, zmian w narządzie głosu, wadzie rozszczepowej). Ma umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej dzięki możliwości zrealizowania studium przypadku pod kierunkiem doświadczonych wykładowców. Podczas studiów w APS poznaje sposoby rozpoznawania dysfagii i postępowania w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent przygotowany jest do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek senioralny. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, tzn. lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp.

 

Czesne za semestr: 2300 zł

 

Planowany termin uruchomienia studiów: 5-6 października 2019 - ostatnie wolne miejsca, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK, 18 września zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do pok. 3315, bud. C, III piętro o godz. 17.00 (ul. Szczęśliwicka 40). Na rozmowę należy przynieść  audiogram (badanie słuchu) bez opisu lekarskiego. Dokumenty składają tylko osoby, które zostaną przyjęte na studia (wykaz dokumentów znajduje się poniżej, przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Wymagania wstępne:

a)   posiadanie dyplomu magistra studiów humanistycznych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki) lub studiów aktorskich, dyplomu lekarza, pielęgniarki dyplomowanej, fizjoterapeuty 

b)   prawidłowe warunki tzw. twarzowo-zgryzowe,

c)   prawidłowy język, dykcja i głos,

d)   prawidłowy słuch

e)   stan wzroku umożliwiający ocenę wad anatomicznych w obrębie twarzy pacjenta.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata

a)  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

b)  poprawność językowa w mowie i w piśmie,

c)  łatwość przyswajania trudnych treści z zakresu nauk medycznych, lingwistycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

 

Plan studiów:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

Sem. IV

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk

ćw.

Wprowadzenie do logopedii

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

 

 

Lingwistyczne podstawy logopedii

75

EGZ

9

50

 

 

25

 

 

 

 

Wprowadzenie do językoznawstwa

 

ZAL

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Semantyka

 

ZAL

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia

 

ZAL

 

12

 

 

6

 

 

 

 

Składnia

 

ZAL

 

8

 

 

5

 

 

 

 

Fonetyka i fonologia

 

ZAL

 

20

 

 

6

 

 

 

 

Elementy dialektologii

 

ZAL

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Transkrypcja

 

ZAL

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Medyczne podstawy logopedii

55

EGZ

8

55

 

 

 

 

 

 

 

Neurologia

 

ZAL

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Foniatria

 

ZAL

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Audiologia

 

ZAL

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Ortodoncja

 

ZAL

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiczne podstawy logopedii

5

ZAL

1

5

 

 

 

 

 

 

 

Elementy pedagogiki specjalnej

5

ZAL

1

5

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia rozwojowa i wychowacza

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia kliniczna

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsychologia

15

ZAL

2

15

 

 

 

 

 

 

 

Psycholingwistyka

10

ZAL

1

 

 

10

 

 

 

 

 

Rozwój języka dziecka

15

EGZ

5

 

 

15

 

 

 

 

 

Profilaktyka logopedyczna

10

ZAL

1

 

 

10

 

 

 

 

 

Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja

14

ZAL

2

 

 

4

10

 

 

 

 

Kultura języka

10

ZAL

1

 

 

5

5

 

 

 

 

Dyslalia obwodowa

50

EGZ

8

 

 

25

25

 

 

 

 

Fonacja pozakrtaniowa

15

ZAL

2

 

 

5

10

 

 

 

 

Mowa dzieci z rozszczepem

10

ZAL

1

 

 

10

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

10

ZAL

1

 

 

5

5

 

 

 

 

Neurologopedia - afazja

30

EGZ

7

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Neurologopedia - dyzartria

21

EGZ

7

 

 

 

 

15

6

 

 

Dysleksja i dysgrafia

15

ZAL

2

 

 

 

 

10

5

 

 

Neurologopedia - niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

16

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Oligofrenologopedia

16

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Surdologopedia

25

ZAL-OCENA

4

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Opóźniony rozwój mowy

10

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

10

 

 

 

Zaburzenia komunikacji w autyzmie

15

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy

5

ZAL

1

 

 

 

 

5

 

 

 

Psychologiczny aspekt działań logopedycznych

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

10

Sprzężone zaburzenia w rozwoju dziecka

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

5

5

Balbutologopedia

18

EGZ

5

 

 

 

 

10

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Terapia zaburzeń emocjonalnych

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

10

Terapia rodziny

5

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

5

 

Alternatywne i wspomagające formy komunikacji (AAC)

15

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Metody badań logopedycznych

20

ZAL

3

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Diagnozowanie logopedyczne

55

ZAL-OCENA

6

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logorytmika

10

ZAL

1

 

 

 

 

 

 

 

10

Dysfagia

15

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

10

5

Seminarium

5

ZAL

7

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka wprowadzająca

50

ZAL

3

 

 

 

 

 

50

 

 

Praktyka specjalistyczna

50

ZAL

3

 

 

 

 

 

 

 

50

Praktyka dyplomowa

50

ZAL

3

 

 

 

 

 

 

 

50

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji. Zdjęcie w wersji papierowej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.