Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Metodyka wczesnego nauczania języka obcego

Szczegóły
Kod ZP-MJO
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 15.09.2019 12:00)

Studia kwalifikacyjne

Cel kształcenia

Głównym celem  studiów podyplomowych jest:

 • kształtowanie tych  umiejętności pedagogicznych, które warunkują harmonijny rozwój umysłowy dzieci, a także,
 • efektywne kształcenie i  wychowanie  dzieci w zakresie wprowadzania ich w świat języków i kultur. 

W ramach studiów podyplomowych zamierzamy zrealizować  następujące cele kształcenia:

 • przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) nauczycieli  do wspomagania umysłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym tak, aby umożliwić dzieciom efektywne uczenie się języka obcego,
 • poznanie (podstawy psychologiczne i pedagogiczne) skutecznych form i metod prowadzenia zajęć  z zakresu języka obcego w  przedszkolu  oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami w zakresie wspierania dziecka w uczeniu się języka obcego,
 • konstruowanie programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci w zakresie kształtowania językowej kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji kulturowej
  u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które pragną uzupełnić kwalifikacje zawodowe i dostosować je do nowych uregulowań prawnych oraz uzyskać pełne uprawnienia do nauczania języka obcego w przedszkolach.

Kwalifikacje

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) stanowi, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz w klasach I-III posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach / klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (poziom B2 np. First Certificate in English z oceną A lub B ) i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Marta Kotarba

e-mail: mkotarba@aps.edu.pl, m.kotarba@onet.eu

Czas trwania studiów podyplomowych:

3 semestry - 360 +120 godzin praktyk pedagogicznych

Czesne 1450 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: 1 edycja - październik 2019 osoby zainteresowane studiami prosimy o złożenie dokumentów w Ośrodku Studiów Podyplomowych (pok. 1211). Uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduje się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Instytucje wychowania przedszkolnego, klasy I-III szkoły podstawowej

Sylwetka absolwenta:

Podyplomowe Studia – Metodyka Wczesnego Nauczania Języka Obcego umożliwiają przyszłym  i obecnym nauczycielom wychowania przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu psychologiczno-pedagogicznych aspektów nauczania na danym etapie edukacyjnym, metodyki nauczania języka obcego, w tym technik pracy z dziećmi (storytelling, metoda projektu, drama). Absolwent studiów podyplomowych dysponować będzie rzetelną wiedzą pedagogiczną i psychologiczną niezbędną do planowania, organizowania oraz kontrolowania procesu nauczania języka obcego dzieci na poziomie wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego. Jednocześnie przygotowany będzie do kreowania efektywnych warunków nauczania języka obcego. Ukończenie studiów wdroży także absolwenta do krytycznej analizy procesu kształcenia oraz do refleksyjnego patrzenia na własną rolę zawodową. Ponadto absolwent będzie przygotowany do planowania własnego rozwoju zawodowego oraz dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy specjalistycznej.

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

 

 

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

METODYKA WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO

 

 

1. Psychologia procesu uczenia się dzieci w wieku przedszkolny
i wczesnoszkolnym

24

EGZ

3

10

14

 

 

 

 

2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w wieku przedszkolny
i wczesnoszkolnym

16

EGZ

2

16

 

 

 

 

 

3.  Europejskie zalecenia w zakresie kształcenia językowego dzieci

10

ZAL

1

10

 

 

 

 

 

4. Projektowanie zajęć dla dzieci (rozkłady materiału, konspekty zajęć)

14

ZAL

1

 

14

 

 

 

 

5. Diagnoza nauczycielska zachowań społecznych i porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego

16

ZAL

1

6

10

 

 

 

 

6. Podstawy przyswajania języka obcego

30

EGZ

3

30

 

 

 

 

 

7. Higiena i emisja głosu

10

ZAL

1

 

10

 

 

 

 

8. Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III

30

EGZ

3

 

 

30

 

 

 

9. Rozwój mowy dzieci - prawidłowości i zaburzenia

16

ZAL

2

 

 

 

16

 

 

10. Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka obcego

16

ZAL

1

 

 

 

16

 

 

11. Storytelling z elementami dramy w nauczaniu języka obcego.

14

ZAL

2

 

 

 

14

 

 

12. Metoda projektu w nauczaniu języka obcego

14

ZAL

2

 

 

 

14

 

 

13. Analiza i opracowanie materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego

14

ZAL

1

 

 

 

14

 

 

14. Konstruowanie programów z uwzględnieniem języka obcego nowożytnego

16

ZAL

1

 

 

 

16

 

 

15. Seminarium dyplomowe, omówienie praktyk dyplomowych

24

ZAL

4

 

 

 

24

 

 

16.  Rozwiązywanie problemów wychowawczych w przedszkolu oraz w szkole

16

ZAL

1

 

 

 

 

 

16

17. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

16

ZAL

1

 

 

 

 

 

16

18. Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole

16

ZAL

1

 

 

 

 

 

16

19. Podejście międzyprzedmiotowe w nauczaniu języka obcego

16

ZAL

2

 

 

 

 

6

10

20. Ocenianie postępów dzieci w zakresie języka obcego

16

ZAL

2

 

 

 

 

6

10

21. Technologia informacyjna we wczesnym nauczaniu języka obcego

16

ZAL

1

 

 

 

 

 

16

22. Praktyka obserwacyjna w przedszkolu i szkole 

20

zal

1

 

 

 

 

 

 

23. Praktyka asystencka w przedszkolu  i szkole  

40

zal

2

 

 

 

 

 

 

24. Praktyka pedagogiczna w przedszkolu lub szkole – praktyka dyplomowa 

60

zal

3

 

 

 

 

 

 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).

Studia podyplomowe adresowane do:

 • wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • nauczycieli języka obcych,
 • absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolu.

   

  Zasady naboru na studia podyplomowe:

  Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

  Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

   

  Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
  • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

   

  Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

   

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Ośrodek Studiów Podyplomowych

  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

  Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.