Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mediacja sądowa i pozasądowa

Szczegóły
Kod ZP-MSP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia mają charakter doskonalący.

Absolwenci uzyskają możliwość ubiegania się o wpisanie na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne.

Warunki studiowania:

Studia są płatne.

Zajęcia odbywają się w postaci sesji, sobotnio-niedzielnych, zaplanowanych średnio co 2 tygodnie w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Zespole Szkół przy ul. Szczęśliwickiej 46

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Absolwenci uzyskają możliwość otrzymania rekomendacji do ubiegania się o wpisanie na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w APS i w innych uczelniach wyższych, m.in. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

 

Cele studiów:

Celem studiów jest psychologiczno-prawno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, a w szczególności do:

 • uzyskanie kwalifikacji do pełnienia roli mediatora,
 • nabycie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania konfliktów,
 • przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich,
 • przygotowanie do rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, w środowiskach lokalnych, w szkołach itp.
 • stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności,
 • postrzegania siebie jako kompetentnego mediatora, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem;

 

Uwagi o realizacji: Plan studiów obejmuje 255 godzin. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w blokach tematycznych:

1) blok prawny – prawne podstawy mediacji rodzinnych, karnych, cywilnych.

2) blok socjologicznych – socjologia rodziny

3) blok psychologiczny – psychologia konfliktu, psychologia rodziny, komunikacja interpersonalna.

4) blok warsztatowy – trening integracyjny, trening asertywności, trening radzenia sobie ze stresem, superwizja praktyki mediacyjnej, warsztat pracy mediatora w sprawach rodzinnych, warsztat pracy mediatora w sprawach karnych i nieletnich, mediacje społeczne.

5) blok zajęć praktycznych – trening umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Zajęcia realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów- realizowane przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, prawa, pedagogiki.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Grudziewska

e-mail: ewagrudziewska@interia.pl

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Czesne 1850 zł za semestr.

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 4 - październik 2019, osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i składanie dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

 

Plan studiów:

Lp

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

 

Semestr I

Semestr II

 

WY

ĆW

WY

ĆW

1

Trening integracyjny

 

10

 

 

Z

2

Psychologia konfliktu

10

10

 

 

E

3

Psychologia rodziny

10

10

 

 

E

4

Socjologia rodziny

15

 

 

 

ZO

5

Komunikacja interpersonalna

 

 

10

15

E

6

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

 

 

 

15

ZO

7

Elementy prawa rodzinnego, karnego i cywilnego w praktyce mediatora sądowego

20

 

 

 

ZO

8

Trening asertywności

 

15

 

 

Z

9

Trening radzenia sobie ze stresem

 

15

 

 

Z

10

Etyka zawodu mediatora

5

 

 

 

Z

11

Warsztat pracy mediatora w sprawach rodzinnych

 

 

 

20

ZO

12

Warsztat pracy mediatora w sprawach karnych
i nieletnich

 

 

 

20

ZO

13

Mediacje społeczne

 

 

 

20

ZO

14

Trening umiejętności mediacyjnych
i negocjacyjnych

 

15

 

 

ZO

15

Superwizja praktyki mediacyjnej

 

 

5

15

ZO

RAZEM

60

75

15

105

 

Wymagania wobec kandydatów:

Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)z socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa i psychologii oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tą tematyką (pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK.

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopię dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie.