Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką

Szczegóły
Kod ZP-POP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 60
Czas trwania rok
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Cel kształcenia

Aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego
w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką)  oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego

Poszerzone kompetencje

Kompetencje są niezbędne do prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów wprowadzających reformę systemu oświaty i pozostają istotne tak dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju szkół i placówek oświatowych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Kwalifikacje określają przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U., poz. 1597) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r., poz. 973) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U., poz. 473).

 

Absolwenci studiów będą posiadali poszerzoną wiedzę, dodatkowe umiejętności związane ze stosowaniem prawa
i kompetencje społeczne w zakresie:

      umiejętności sprawnego stosowania prawa oświatowego jako narzędzia zarządzania systemem oświaty;

      praktycznego zarządzania informacją oświatową;

      rozwiązywania problemów w oparciu o przepisy prawa oświatowego z zastosowaniem obowiązujących procedur, wykorzystaniem orzecznictwa niezbędnych do badania, planowania procesu kształcenia i wychowania, jego skuteczności i efektywności;

      podejmowania decyzji i działań przez dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i sprawujących

      nadzór pedagogiczny na rzecz rozwoju szkół (placówek);

    planowania rozwoju szkoły i placówki, również z wykorzystaniem programów, projektów i środków UE;

    współpracy przy organizacji procesu kształcenia i wychowania;

    współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

    stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;

    negocjacji i współdziałania w różnych sytuacjach oraz efektywnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów;

sprawnego korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

 

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich. Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje z zakresu zarządzania w systemie oświaty (np. studia wyższe lub studia podyplomowe,
z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli);

Pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli czynni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy rządowej
i samorządowej administracji oświatowej

Oczekiwane kompetencje kandydata

W przypadku nauczycieli – podstawowa znajomość ustaw:

o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet).

W przypadku osoby niebędącej nauczycielem podstawowa znajomość ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym

i wojewódzkim, o pracownikach samorządowych, finansach publicznych oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty:

        podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane
z systemu IRK;

        poświadczona przez Akademię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał dokumentu jest zwracany słuchaczowi w dniu inauguracji studiów);

        podpisana, aktualna fotografia;

        wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy
o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane
z systemu IRK.

Inne wymagane dokumenty

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą
i (opcjonalnie) dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji dodatkowych związanych z problematyką kształcenia

Czesne: 1 700 zł za semestr