Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rehabilitacja wzroku słabowidzących

Szczegóły
Kod ZP-RWW
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 roku
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.12.2018 11:56 – 27.10.2019 12:00)

Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących - studia doskonalące

Czas trwania studiów: trzy semestry

Limit miejsc: 20

Planowany termin uruchomienia studiów: I zjazd 26-27 października 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie.

Cel kształcenia:

Przygotowanie (wyposażenie w wiadomości i umiejętności) nauczycieli, wychowawców, terapeutów do pracy z osobami słabowidzącymi w różnych grupach wiekowych w zakresie rozwijania, usprawniania i rehabilitacji wzroku.

Kompetencje zawodowe absolwenta:

Absolwent:

 • posiada pełne kompetencje do prowadzenia oceny i terapii widzenia osób słabowidzących w różnym wieku,
 • zna system edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce – podstawy prawne, praktyczne rozwiązania systemowe,
 • zna i współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami państwowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • zna strategie planowania i organizacji indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji wzroku słabowidzących,
 • potrafi interpretować dane z dokumentacji okulistycznej, psychologicznej i pedagogicznej dotyczące osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • potrafi dokonać oceny i adaptacji otoczenia fizycznego pod kątem możliwości i potrzeb osoby słabowidzącej – w domu, w szkole, w miejscu pracy,
 • dokonuje ewaluacji i sporządza dokumentację swoich działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • współpracuje z rodziną / opiekunami dziecka/osoby z niepełnosprawnością wzroku i wspiera rodzinę w wysiłkach usprawniających, w razie potrzeby kieruje rodzinę i osobę słabowidzącą do innych specjalistów
 • nawiązuje kontakty i współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z osobą słabowidzącą i jej rodziną.

 

Absolwent potrafi:

 •  wyjaśnić słabowidzącemu i osobom z jego otoczenia, na czym polega jego schorzenie/uszkodzenie układu wzrokowego i następstwa funkcjonalne tego schorzenia/uszkodzenia,
 • określić etap rozwoju widzenia, na którym znajduje się słabowidzący i uwzględniając specyfikę zaburzeń w rozwoju poszczególnych funkcji wzrokowych oraz etapy rozwoju słabowidzącego w innych sferach funkcjonowania,
 • przeprowadzić funkcjonalną ocenę widzenia i umiejętności posługiwania się  wzrokiem u dzieci i dorosłych słabowidzących, w tym osób z dodatkowymi niesprawnościami,
 • opracować program stymulowania widzenia i rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem bez pomocy optycznych i z takimi pomocami do wykorzystywania w sytuacjach życia codzienneg,
 • zrealizować programy stymulowania i rozwijania widzenia, zaplanować i przeprowadzić szkolenie dla różnych grup, w tym zawodowych, zainteresowanych problemami funkcjonowania wzrokowego osób słabowidzących.   

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może pracować rehabilitant wzroku słabowidzących/terapeuta widzenia słabowidzących w przedszkolach i szkołach masowych i integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących, ośrodkach/zespołach wczesnej interwencji, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przychodniach specjalistycznych, szpitalach, pracowniach ortoptycznych, optycznych  i optometrycznych.

 

Kategorie uczestników:

-          pracownicy ośrodków/zespołów wczesnej interwencji,  

-          nauczyciele z OSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących i innych (m.in. ośrodki dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną,

-          nauczyciele ze szkół i przedszkoli z klasami lub grupami integracyjnymi,

-          pracownicy placówek rehabilitacyjnych PZN, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przychodni leczniczych i rehabilitacyjnych, szpitali, placówek optometrycznych i optycznych.

 

Przedmioty realizowane na studiach:

 

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

 
 
 

Rozwój człowieka w biegu życia

25

EGZ

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku

30

EGZ

 

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

32

EGZ

 

Psychologiczne i społeczne aspekty rehabilitacji słabowidzących

28

EGZ

 

Profesjonalizm w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku

15

ZAL

 

Metody oceny i usprawniania wzroku u małych dzieci i dzieci z niesprawnością sprzężoną

90

EGZ

 

Metody oceny i usprawniania wzroku u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych

90

EGZ

 

Pracownia (prowadzenie zajęć pod indywidualnym nadzorem)

40

ZAL

 

RAZEM

350

 

 

Praktyka (samodzielne prowadzenie zajęć)

30

ZAL

 

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

380

 

 

 

Wymagania wstępne:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, pracy socjalnej, okulistyki, optometrii, optyki lub innej dziedziny uprawniającej do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.
 • Stan zdrowia umożliwiający sprostanie warunkom studiowania.
 • Umiejętności związane z obsługą komputera i swobodny dostęp do komputera, poczty elektronicznej i Internetu, ponieważ program realizowany jest z wykorzystaniem mediów elektronicznych, głównie Internetu i poczty elektronicznej.

 

 

Warunki studiowania:

Wykłady i ćwiczenia będą odbywały się podczas sesji trwających od piątku od godz. 15.30 do niedzieli do godz. 14.00. Podczas niektórych zjazdów (w semestrze drugim i trzecim) będą odbywały się hospitacje w placówkach edukacyjnych w piątki od rana (przed wykładami) lub w poniedziałki rano (w poniedziałek następujący po sesji trwającej od piątku do niedzieli). Integralną częścią studiów są praktyki, które słuchacz realizuje pod opieką doświadczonego rehabilitanta wzroku (‘Pracownia’ w liczbie 40 godzin). Słuchacz sam dokonuje wyboru placówek, w których chce je realizować (2 praktyki po 20 godzin), uczelnia pomaga w organizacji praktyki. Ostatnią część praktyki (30 godzin) słuchacz realizuje samodzielnie (bez nadzoru), np. we własnym miejscu pracy. Przebieg praktyki jest przez słuchacza dokumentowany.   

 

Sesje będą miały miejsce z częstotliwością 1 x na 4 tygodnie oraz czasem 1 x na 3 tygodnie.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących jest obecność na zajęciach (nieobecności nie mogą przekroczyć 20% całkowitej liczby godzin realizacji danego przedmiotu), zdanie egzaminu/zaliczenie każdego z przedmiotów, zaliczenie praktyki. 

Wysokość czesnego:

·         2900 zł za semestr

·         Kierownik Studiów: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak (walkiewicz.krutak@gmail.com)

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 •  kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu),
 • CV zawodowe,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia,
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności pobrane z systemu IRK po zarejestrowaniu się na studia.

Zasady naboru na studia podyplomowe:

·         Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

·         Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Dokumenty można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.