Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach

Szczegóły
Kod ZP-WRD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 59
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Uprawnienia studiów: podyplomowe studia doskonalące.

Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli żłobka i przedszkola, opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci w zakresie:

 • oceny rozwoju małego dziecka ze znajomością podstawowych zaburzeń rozwojowych,
 • rozpoznawania uzdolnień u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
 • diagnozy i konstruowania programów wspomagania rozwoju motorycznego, umysłowego, społeczno-emocjonalnego i językowego umysłowego małych dzieci (od 0 do 5 roku życia) w domach, żłobkach i przedszkolach;
 • prowadzenia zajęć mających na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci w domach, żłobkach i przedszkolach;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci małych.

 Celem studiów jest:

 • uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu),
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,
 • przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych.
 • przygotowanie do umiejętnego stosowania  skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci.

Rodzice coraz częściej zwracają uwagę na poziom opieki, wychowania i kształcenia już bardzo małych dzieci. Wymagają od opiekunów  i nauczycieli wykazania się profesjonalną wiedzę, doskonałymi kompetencjami, a także odpowiednimi cechami osobowościowymi. Zależ im, by opiekę nad dzieckiem sprawowała osoba przyjazna, przychylna mu, rozumiejąca jego potrzeby, ale też doskonale przygotowane merytorycznie do pracy.

Ze względu na rosnące potrzeby związane z profesjonalną opieką nad małym dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu, osoby posiadające kompetencje kształtowane w ramach studiów podyplomowych będą atrakcyjne zawodowo.

 

Charakterystyka studiów:

specjalność: Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy -psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach

 

Oferujemy 150 godzin wykładów i ćwiczeń.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 0 do 5 roku życia

Gotowość dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły

Działalność pedagogiczna w żłobku i przedszkolu

Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach (prawidłowości rozwojowe, etiologia zaburzeń, działania wspomagające, kształtowanie umiejętności w domu, żłobku i przedszkolu). Ten blok obejmuje następujące obszary:

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym 
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju motorycznym w zakresie motoryki małej i dużej
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju samodzielności i samoobsługi
 • Biblioterpia
 • Muzykoterapia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci
 • Elementy terapii SI
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Zdrowie małych dzieci
 • Żywienie i pielęgnacja małych dzieci
 • Pomocy psychologiczno-pedagogiczna w żłobku i przedszkolu

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Anna Mikler-Chwastek, studia prowadzone pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:

tel. 22 589 36 20

dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: amchwastek@wp.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Czesne 1800 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i złożenie kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, 2 egz umowy o warunkach studiowania i odpłatności, kopię dyplomu (oryginał do wglądu) i 1 zdjęcie 

 
 

Studia adresowane są do:

 • pedagogów pracujących w żłobkach,
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • opiekunek małych dzieci.

 

Oczekiwane kompetencje absolwenta  w zakresie:

 • Ukończone studia o profilu pedagogicznym z zakresu edukacji i wychowania małego dziecka.
 • Podstawowa znajomość prawidłowości rozwojowych małego dziecka do 5 roku życia.
 • Znajomość Podstawy Programowej dla przedszkoli.
 • Doświadczenia w zakresie wychowania i edukacji dzieci.
 • Doświadczenia w zakresie współpracy z rodzicami małych dzieci.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (student nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

Plan studiów:

 

 

 

Forma zajęć i liczba godzin

 

 

 

Sem. I

Sem. II

 

l.p.

 

wyk.

ćw.

 

wyk.

ćw.

 

forma Zaliczenia

1

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 0 do 3 roku życia

10

 

 

 

 

 

Zaliczenie na ocenę

2

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 3 do 5 roku życia

5

         

Zaliczenie na ocenę

3

Gotowość dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły

5

         

Zaliczenie

4

Wspomaganie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym 

5

5

       

Zaliczenie na ocenę

5

Wspomaganie dzieci w rozwoju motorycznym w zakresie motoryki małej i dużej

5

5

       

Zaliczenie na ocenę

6

Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym

5

5

       

Zaliczenie na ocenę

7

Wspomaganie dzieci w rozwoju samodzielności i samoobsługi

5

         

Zaliczenie na ocenę

 

Wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień w domu, żłobku i przedszkolu

     

5

5

 

Zaliczenie na ocenę

8

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji

5

5

       

Zaliczenie na ocenę

9

Biblioterpia

 

5

       

Zaliczenie na ocenę

10

Muzykoterapia

     

5

10

 

Zaliczenie na ocenę

11

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci

     

10

   

Zaliczenie na ocenę

12

Elementy terapii SI

     

10

5

 

Zaliczenie na ocenę

13

Współpraca z rodzicami i specjalistami

     

5

5

 

Zaliczenie na ocenę

14

Zdrowie małych dzieci

     

10

   

Zaliczenie na ocenę

15

Żywienie i pielęgnacja małych dzieci

     

10

   

Zaliczenie na ocenę

16

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w żłobku i przedszkolu

 

 

 

10

   

Zaliczenie na ocenę

17

Łącznie 160 godzin

45

25

 

65

25

   

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

 

Warunki studiowania: Studia zamierzamy realizować w formie zjazdów w soboty oraz niedziele (jeden zjazd w miesiącu), według dat określonych w planie studiów. Zajęcia w weekendy odbywają się zgodnie z następującym schematem: zajęcia zaczynamy w sobotę (10 godzin) i kontynuujemy w niedzielę (10 godzin).