Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Szczegóły
Kod ZP-DTD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 36
Limit miejsc 40
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (18.10.2021 08:00 – 31.01.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (05.05.2021 10:00 – 01.10.2021 09:00)

Kierownik Studiów: mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin (e-mail: emlynarczyk@aps.edu.pl)

Ukończenie studiów podyplomowych zakłada:

- zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz kompetencje do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej:

- nabycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny:

- uzyskanie certyfikatu ukończenia I i II stopnia SI dającego możliwość diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydanego przez PSTiS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez APS.

Podstawą ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, które odbywają się w trakcie trwania studiów oraz odbycie praktyk (również podczas trwania studiów) w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania.

Po ukończeniu studiów

Absolwent:

- posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnegowspomagania;

- otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS;

- otrzymuje certyfikat ukończenia I i II stopnia kursu integracji sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, co stanowi integralną część świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry - marzec 2022-sierpień 2023 I zjazd - 12-13 marca 2022 r.

Planowany terminarz I semestru:

 

1.      12-13 marca

 

2.      26-27 marca

 

3.      9-10 kwietnia

 

4.      23-24 kwietnia

 

5.      14-15 maja

 

6.      28-29 maja

 

7.      4-5 czerwca

 

 

 

W ramach studiów przewidziane są dodatkowe dwa zjazdy (10-dniowy i 5-dniowy). Terminy tych zjazdów zostaną uzgodnione ze słuchaczami w czasie zajęć.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2022 r., osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS), 1 zdjęcie (format dowolny) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Bloki tematyczne kończą się egzaminem lub zaliczeniem.

 

Wysokość czesnego: 3000 zł za jeden semestr

 

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie, tj. dla:

- psychologów,

- nauczycieli,

- pedagogów specjalnych,

- rehabilitantów,

- fizjoterapeutów.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata:

- posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 zdjęcie,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa