Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w systemie oświaty

Szczegóły
Kod ZP-ZSO
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 80
Czas trwania 1 rok
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (05.05.2021 11:00 – 25.10.2021 23:59)

Zarządzanie w systemie oświaty.

Studia kwalifikacyjne.

Kierownik studiów: dr hab.  Michał Kwiatkowski, prof. APS (e-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl)

Planowany czas trwania: październik 2021-wrzesień 2022

 

Cel kształcenia

Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do objęcia stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługujących system oświaty.

Kwalifikacje

Wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół i placówek oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju instytucji.

Podstawy prawne kwalifikacji

zgodnie z delegacją zawarta w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.) – kwalifikacje określają przepisy
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U., poz. 1597).

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Większość absolwentów jest czynnymi nauczycielami, którzy zobowiązani są do uzyskania wymienionych kwalifikacji  bądź pracownicy administracji oświatowej – zobowiązania do podnoszenia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, wynikających ze specyfiki obszaru administrowania systemem oświaty

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • zarządzania szkoła lub placówką funkcjonującą w systemie oświaty;
 • planowania pracy, wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji kierowniczych w szkole (placówce);
 • znajomości i stosowania prawa w zarządzaniu szkołą (placówką) i w systemie oświatą;
 • formalnych i praktycznych kompetencji dyrektora jako pracodawcy i menedżera, w tym:
 • umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim  i angielskim:
 • relacji interpersonalnych;
 • zarządzania zmianą i zarządzania informacją;
 • stosowania informatycznych narzędzi zarządzania;
 • przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych;
 • badania procesów i efektów kształcenia i wychowania;
 • zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • planowania i udziału w projektach oświatowych, w tym: programowania i finansowania udziału szkoły (placówki) w projektach UE;
 • zarządzania systemami informacyjnymi w systemie oświaty;
 • wypełniania przywódczych roli w procesie tworzenia dogodnych warunków do uczenia się 
 • i wychowywania;
 • promowania rozwoju kompetencji u uczniów – wychowanków, kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły (placówki) które pozwolą im z powodzenie m funkcjonować w bezpośrednim środowisku i środowisku lokalnym;
 • motywacji, przetwarzania informacji, posługiwania się komputerem, innowacyjności, umiejętności rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości;
 • kształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej,
 • współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kształcenia i wychowania, planowania rozwoju szkoły (placówki);
 • współpracy z rodzicami i osobami ze środowiska lokalnego;
 • dostrzegania i rozwiązywania problemów;
 • stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;
 • postrzegania siebie jako kompetentnego dyrektora, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach, umiejącego korzystać z nowoczesnych technologii oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem.

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (w zależności od typu szkoły, placówki), a dla osób niebędących nauczycielami -  posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich.

Oczekiwane kompetencje kandydata

W przypadku nauczycieli – podstawowa znajomość ustaw:

o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet).

W przypadku osoby niebędącej nauczycielem podstawowa znajomość ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym

i wojewódzkim, o pracownikach samorządowych, finansach publicznych oraz praktyczne umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi zarządzania (komputer, podstawowe oprogramowanie Office, Internet)

Koszt studiów: 1500,00 zł za jeden semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r., pod warunkiem zebrania się grupy; osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS), 1 zdjęcie (format dowolny) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 zdjęcie,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa