• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Szczegóły
Kod ZP-AET
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 27
Limit miejsc 27
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (25.04.2022 10:00 – 25.09.2022 23:59)

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Studia doskonalące. 

Kierownik studiów: dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota (e-mail: plaskota@aps.edu.pl)

Planowany czas trwania studiów: październik 2022 - marzec 2024

3 semestry

Czesne - semestr 1900 zł x 3 semestry

Cel kształcenia

Poszerzanie wiedzy  w zakresie ARTETERAPII i jej zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię i wspieranie rozwoju podmiotowego. 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w podejściu multimodalnym. Nabywa umiejętność prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.

Wymagania wobec kandydata:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego/drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich w jednym z obszarów: sztuka, pedagogika, psychologia, medycyna (lub pokrewnych).

 

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kreatywność, odpowiedzialność, empatia, zdolność integracji z grupą  oraz zdolność współdziałania i współpracy.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r., pod warunkiem zebrania się grupy; osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w IRK i wysłanie pocztą tradycyjną kompletu dokumentów: podanie wygenerowane z IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w czasie zajęć stacjonarnych w APS) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Plan studiów:

 

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Komunikacja interpersonalna

18

ZAL

4

 

18

 

 

 

 

Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji

23

ZAL

6

10

13

 

 

 

 

Wiedza o środkach wyrazu artystycznego

23

ZAL-OCENA

4

10

13

 

 

 

 

Pracownia artystyczna

22

ZAL

4

 

22

 

 

 

 

Trening twórczości

23

ZAL

4

5

18

 

 

 

 

Warsztaty twórcze w edukacji

21

ZAL-OCENA

5

 

 

5

16

 

 

Wybrane techniki arteterapii

25

ZAL

2

 

 

5

18

 

2

Książka artystyczna

15

ZAL

5

 

 

5

10

 

 

Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi

29

ZAL

4

 

 

10

19

 

 

Arteterapia w pracy z dziećmi

20

ZAL

5

 

 

 

 

5

15

Muzyka i ruch w arteterapii

15

ZAL

5

 

 

 

 

 

15

Techniki terapii tańcem i ruchem

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

Drama

11

ZAL

11

 

 

 

 

 

11

Multimedia w edukacji i arteterapii

10

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

 

10

Arteterapia w psychiatrii klinicznej

15

EGZ

4

 

 

 

 

5

10

Elementy arteterapii w ujęciu klinicznym

15

ZAL

8

 

 

 

 

5

10

Terapia pedagogiczna

15

ZAL-OCENA

7

 

 

 

 

 

15

Psychorysunek

10

ZAL

5

 

 

 

 

 

10

Socjoterapia

20

ZAL

4

 

 

 

 

 

20

Praktyka

14

ZAL

4

 

 

 

 

 

14

Seminarium

15

ZAL

4

 

 

 

 

 

15

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa